ระดับบัณฑิตศึกษา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) : ข่าวโครงการ
โครงการเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ MBE สำนักงานธุรการ ชั้น 5
*เตรียมตัวสอบคัดเลือก MBE อย่างไร? CLICK~ *ข้อมูลการเตรียมตัวสอบคัดเลือก MBE
โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) หลักสูตรภาษาไทย เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 (รุ่นที่ 19) ในระหว่างวันที่ 7 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 11 มกราคม 2558
- โครงการ MBE จะปิดทำการ และงดติดต่อราชการในระหว่างวันที่ 25-28 ธันวาคม 2557 เนื่องจากจัดการสัมมนาเจ้าหน้าที่โครงการบริการสังคม คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2557 ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โครงการบริการสังคม คณะเศรษฐศาสตร์ ขอรับบริจาคของใช้เพื่อเด็กขาดแคลน “ECON…ร่วมใจทำบุญปี๋ใหม่ที่แม่ฮ่องสอน
โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าของโครงการ คุณวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ ที่ได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง มา ณ โอกาสนี้
เปิดภาคเรียนที่ 1/2557: วันที่ 18 สิงหาคม 2557
กำหนดการทำงานวิชา งานวิจัยเฉพาะเรื่อง (MB.799: CASE STUDY RESEARCH_6 หน่วยกิต) ประจำปีการศึกษา 2557 (ภาคเรียนที่ 1, 2 และภาคฤดูร้อน) สำหรับนักศึกษาหลักสูตร พ.ศ.2549
ภาพกิจกรรมทัศนศึกษาวิชา ศธ.664 ภาคเรียนที่ 1/2557 ณ พิพิธบางลำพู: 5 ตุลาคม 2557
กำหนดการทำงานวิชา การค้นคว้าอิสระ 1 และ 2 (INDEPENDENT STUDY 1 & 2) ประจำปีการศึกษา 2557 (ภาคเรียนที่ 1, 2 และภาคฤดูร้อน) สำหรับนักศึกษาหลักสูตร พ.ศ.2554 เป็นต้นไป
*ข้อมูล*รูปแบบการจัดพิมพ์วิทยานิพนธ์, งานวิจัยเฉพาะเรื่อง, การค้นคว้าอิสระ
เพื่อให้ได้งานที่เสร็จสมบูรณ์อย่างมีคุณภาพตามกำหนดเวลาที่เหมาะสม โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ขอแจ้งแนวทางการทำการค้นคว้าอิสระ สำหรับนักศึกษาที่จดทะเบียนศึกษาลักษณะวิชา ศธ.798 (การค้นคว้าอิสระ 1) จำนวน 3 หน่วยกิต และ ศธ.799 (การค้นคว้าอิสระ 2/วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ศธ.798) จำนวน 3 หน่วยกิต รวมทั้งสิ้น 6 หน่วยกิต
คู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ พิมพ์ครั้งที่ 8 (ฉบับแก้ไขและเพิ่มเติม) พ.ศ.2556
(1) วิชาเสริมพื้นฐาน (Pre-Course) เรียนทุกวันอังคาร และวันพุธ เวลา 18.00-21.00 น. เริ่มเรียน 18 มีนาคม 2557
โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 18 และกิจกรรมพัฒนาการศึกษานักศึกษารุ่นที่ 17 และ 18 ประจำปีการศึกษา 2557 ในระหว่างวันที่ 15 และ 16 มีนาคม 2557 ณ โรงแรม แคนทารี กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี และกิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ จ.สระแก้ว
นักศึกษาโครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ รุ่นที่ 16 (รหัส 55) คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ร่วมทำกิจกรรม MBE We Help ร่วมแบ่งปัน......รอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับน้องๆ โดยการร่วมบริจาคหนังสือ เสื้อผ้า ของเล่น และปัจจัยอื่นๆ เพื่อสร้างรอยยิ้ม...และเสียงหัวเราะ...กับ.."เพียงหนึ่งแบ่งปัน.......สร้างหนึ่งโอกาส...." ให้กับ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งลึก อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี และสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งกลุ่มสะแก จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2557
ประธานนักศึกษารุ่นที่ 16 เป็นผู้แทนนักศีกษารุ่นที่ 16 มอบเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น จำนวน 1 เครื่อง ให้กับโครงการ MBE คณะเศรษฐศาสตร์ เพื่อให้บริการน้ำร้อน-เย็นกับนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของคณะเศรษฐศาสตร์ โดย ศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ และ อ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นผู้รับมอบในครั้งนี้ ในนามของคณะเศรษฐศาสตร์ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 มิถุนายน 2557 เวลา 13.00-16.00 น.โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(MBE) คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมเผยแพร่ผลงานการค้นคว้าอิสระ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2556 (MBE Independent Study Presentation Day 2014) โดยเป็นการจัดงานในลักษณะนำเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้ว ในลักษณะ Concurrent session
สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดบริการ รับชำระเงินค่าใบรับรองทุกประเภท โดยใช้บัตรนักศึกษาสัมผัส ทั้งนี้นักศึกษาที่สามารถใช้บริการนี้ได้ ตั้งแต่รหัส 54xxxxxxxx เป็นต้นไป (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ม.ธรรมศาสตร์ ได้เปิดโครงการบริการให้คำปรึกษาทางสถิติเพื่อการวิจัยแก่อาจารย์เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาที่ทำวิจัย หรือ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ เพื่อเป็นการบริการทางวิชาการให้แก่ประชาคมธรรมศาสตร์และสังคม
โครงการเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ได้แยกรายชื่อคณาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ แยกตามสาขาความชำนาญ เพื่อให้นักศึกษาทราบรายละเอียด และหาอาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมทั้งกรรมการงานวิจัยเฉพาะเรื่องได้ง่ายขึ้น
TU-GET เป็นข้อสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษของผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือประสงค์จะทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อทราบระดับความสามารถของตนเอง สนใจดูรายละเอียด CLICK~สมัครสอบ TU-GET
เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการสมัครสอบประมวลวิชาของโครงการเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โครงการเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ จึงเห็นสมควรให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้
โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ขอแจ้งให้ทราบว่า นักศึกษาสามารถใช้บริการห้องพักสำหรับนักศึกษาได้ ดังนี้
สำนักทะเบียนมธ. เปิดระบบขึ้นทะเบียนออนไลน์แล้ว ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และไม่ต้องเสียเวลาการทำงาน เพื่อมาติดต่อมธ. ดังนี้
สำนักทะเบียนและประมวลผล ได้พัฒนาโปรแกรมทดลองคำนวณผลการศึกษา เพื่อให้
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาโครงการพิเศษทุกหลักสูตร และทุกระดับการศึกษา สำหรับนักศึกษาปีการศึกษา 2555 (รุ่นที่ 16) เป็นต้นไป ***ขอให้นักศึกษาโครงการเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ รุ่นที่ 16/2555 ชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมได้ ได้ตั้งแต่วันที่ 21-31 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.00-17.00 น. รายละเอียดตามเอกสารแนบ
นักศึกษาสามารถศึกษาข้อมูลการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (บริการเครือข่ายสำหรับนักศึกษา) ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ ดังนี้
ประกาศระเบียบการใช้ห้องคอมพิวเตอร์ของคณะเศรษฐศาสตร์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม......
Faculty of Economics, Thammasat University. © 2014 All Rights Reserved
Home : Top