ระดับบัณฑิตศึกษา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) : ข่าวโครงการ
โครงการเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ MBE สำนักงานธุรการ ชั้น 5 (รายละเอียด)
*เตรียมตัวสอบคัดเลือก MBE อย่างไร? CLICK~ *ข้อมูลการเตรียมตัวสอบคัดเลือก MBE (รายละเอียด)
(1) วิชาเสริมพื้นฐาน (Pre-Course) เรียนทุกวันอังคาร และวันพุธ เวลา 18.00-21.00 น. เริ่มเรียน 18 มีนาคม 2557 (รายละเอียด)
ประกาศจดทะเบียนศึกษาลักษณะวิชา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 ในระหว่างวันที่ 17 ถึง 21 มีนาคม 2557 ดังมีรายละเีอียดดังนี้ (รายละเอียด)
โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) คณะเศรษฐศาสตร์ ขอแจ้งรายละเอียดและกำหนดการสอบประมวลวิชา ครั้งที่ 1 ถึง 3 พ.ศ. 2557 สำหรับนักศึกษารุ่นที่ 11 ถึงรุ่นที่ 17 ตามรายละเอียดในเอกสารที่แนบมานี้ (รายละเอียด)
กำหนดการทำงานวิชา การค้นคว้าอิสระ 1 และ 2 (INDEPENDENT STUDY 1 & 2) ประจำปีการศึกษา 2556 (ภาคเรียนที่ 1, 2 และภาคฤดูร้อน) สำหรับนักศึกษาหลักสูตร พ.ศ.2554 ประจำปีการศึกษา 2556 (รายละเอียด)
โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 18 และกิจกรรมพัฒนาการศึกษานักศึกษารุ่นที่ 17 และ 18 ประจำปีการศึกษา 2557 ในระหว่างวันที่ 15 และ 16 มีนาคม 2557 ณ โรงแรม แคนทารี กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี และกิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ จ.สระแก้ว (รายละเอียด)
กำหนดการทำงานวิชา งานวิจัยเฉพาะเรื่อง (MB.799: CASE STUDY RESEARCH_6 หน่วยกิต) ประจำปีการศึกษา 2556 (ภาคเรียนที่ 1, 2 และภาคฤดูร้อน) สำหรับนักศึกษาเดิม (หลักสูตร พ.ศ.2549) (รายละเอียด)
คู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ พิมพ์ครั้งที่ 8 (ฉบับแก้ไขและเพิ่มเติม) พ.ศ.2556 (รายละเอียด)
*ข้อมูล*รูปแบบการจัดพิมพ์วิทยานิพนธ์, งานวิจัยเฉพาะเรื่อง, การค้นคว้าอิสระ (รายละเอียด)
เพื่อให้ได้งานที่เสร็จสมบูรณ์อย่างมีคุณภาพตามกำหนดเวลาที่เหมาะสม โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ขอแจ้งแนวทางการทำการค้นคว้าอิสระ สำหรับนักศึกษาที่จดทะเบียนศึกษาลักษณะวิชา ศธ.798 (การค้นคว้าอิสระ 1) จำนวน 3 หน่วยกิต และ ศธ.799 (การค้นคว้าอิสระ 2/วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ศธ.798) จำนวน 3 หน่วยกิต รวมทั้งสิ้น 6 หน่วยกิต (รายละเอียด)
ประกาศระเบียบการใช้ห้องคอมพิวเตอร์ของคณะเศรษฐศาสตร์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...... (รายละเอียด)
ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ม.ธรรมศาสตร์ ได้เปิดโครงการบริการให้คำปรึกษาทางสถิติเพื่อการวิจัยแก่อาจารย์เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาที่ทำวิจัย หรือ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ เพื่อเป็นการบริการทางวิชาการให้แก่ประชาคมธรรมศาสตร์และสังคม (รายละเอียด)
โครงการเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ได้แยกรายชื่อคณาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ แยกตามสาขาความชำนาญ เพื่อให้นักศึกษาทราบรายละเอียด และหาอาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมทั้งกรรมการงานวิจัยเฉพาะเรื่องได้ง่ายขึ้น (รายละเอียด)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาโครงการพิเศษทุกหลักสูตร และทุกระดับการศึกษา สำหรับนักศึกษาปีการศึกษา 2555 (รุ่นที่ 16) เป็นต้นไป ***ขอให้นักศึกษาโครงการเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ รุ่นที่ 16/2555 ชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมได้ ได้ตั้งแต่วันที่ 21-31 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.00-17.00 น. รายละเอียดตามเอกสารแนบ (รายละเอียด)
สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดบริการ รับชำระเงินค่าใบรับรองทุกประเภท โดยใช้บัตรนักศึกษาสัมผัส ทั้งนี้นักศึกษาที่สามารถใช้บริการนี้ได้ ตั้งแต่รหัส 54xxxxxxxx เป็นต้นไป (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) (รายละเอียด)
ตารางบรรยายภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2556 (รายละเอียด)
นักศึกษาสามารถศึกษาข้อมูลการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (บริการเครือข่ายสำหรับนักศึกษา) ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ ดังนี้ (รายละเอียด)
TU-GET เป็นข้อสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษของผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือประสงค์จะทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อทราบระดับความสามารถของตนเอง สนใจดูรายละเอียด CLICK~สมัครสอบ TU-GET (รายละเอียด)
เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการสมัครสอบประมวลวิชาของโครงการเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โครงการเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ จึงเห็นสมควรให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้ (รายละเอียด)
โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ขอแจ้งให้ทราบว่า นักศึกษาสามารถใช้บริการห้องพักสำหรับนักศึกษาได้ ดังนี้ (รายละเอียด)
สำนักทะเบียนมธ. เปิดระบบขึ้นทะเบียนออนไลน์แล้ว ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และไม่ต้องเสียเวลาการทำงาน เพื่อมาติดต่อมธ. ดังนี้ (รายละเอียด)
สำนักทะเบียนและประมวลผล ได้พัฒนาโปรแกรมทดลองคำนวณผลการศึกษา เพื่อให้ (รายละเอียด)
Faculty of Economics, Thammasat University. © 2014 All Rights Reserved