ระดับบัณฑิตศึกษา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) : ข่าวโครงการ
โครงการเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ MBE สำนักงานธุรการ ชั้น 5
*เตรียมตัวสอบคัดเลือก MBE อย่างไร? CLICK~ *ข้อมูลการเตรียมตัวสอบคัดเลือก MBE
โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
*สำหรับนักศึกษาที่จดทะเบียนฯ วิชา "การค้นคว้าอิสระ 1 และ 2" ภาคเรียนที่ 1, 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558
โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) คณะเศรษฐศาสตร์ ขอแจ้งรายละเอียดและกำหนดการสอบประมวลวิชา ครั้งที่ 1 ถึง 3 ประจำปี พ.ศ. 2558 สำหรับนักศึกษารุ่นที่ 12 ถึงรุ่นที่ 18 ดังนี้
Download คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ สำหรับ
โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ จัดให้มีกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 19/2558 และกิจกรรมพัฒนาการศึกษา (รุ่นที่ 18 และ 19) ประจำปีการศึกษา 2558 ในระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.อยุธยา เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่น และส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสได้ทำกิจกรรมร่วมกัน
กำหนดการทำงานวิชา งานวิจัยเฉพาะเรื่อง (MB.799: CASE STUDY RESEARCH_6 หน่วยกิต) ประจำปีการศึกษา 2557 (ภาคเรียนที่ 1, 2 และภาคฤดูร้อน) สำหรับนักศึกษาหลักสูตร พ.ศ.2549
คู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ พิมพ์ครั้งที่ 8 (ฉบับแก้ไขและเพิ่มเติม) พ.ศ.2556
*ข้อมูล*รูปแบบการจัดพิมพ์วิทยานิพนธ์, งานวิจัยเฉพาะเรื่อง, การค้นคว้าอิสระ
สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดบริการ รับชำระเงินค่าใบรับรองทุกประเภท โดยใช้บัตรนักศึกษาสัมผัส ทั้งนี้นักศึกษาที่สามารถใช้บริการนี้ได้ ตั้งแต่รหัส 54xxxxxxxx เป็นต้นไป (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการสมัครสอบประมวลวิชาของโครงการเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โครงการเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ จึงเห็นสมควรให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้
โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ขอแจ้งให้ทราบว่า นักศึกษาสามารถใช้บริการห้องพักสำหรับนักศึกษาได้ ดังนี้
สำนักทะเบียนมธ. เปิดระบบขึ้นทะเบียนออนไลน์แล้ว ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และไม่ต้องเสียเวลาการทำงาน เพื่อมาติดต่อมธ. ดังนี้
สำนักทะเบียนและประมวลผล ได้พัฒนาโปรแกรมทดลองคำนวณผลการศึกษา เพื่อให้
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาโครงการพิเศษทุกหลักสูตร และทุกระดับการศึกษา สำหรับนักศึกษาปีการศึกษา 2555 (รุ่นที่ 16) เป็นต้นไป ***ขอให้นักศึกษาโครงการเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ รุ่นที่ 16/2555 ชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมได้ ได้ตั้งแต่วันที่ 21-31 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.00-17.00 น. รายละเอียดตามเอกสารแนบ
นักศึกษาสามารถศึกษาข้อมูลการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (บริการเครือข่ายสำหรับนักศึกษา) ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ ดังนี้
ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ม.ธรรมศาสตร์ ได้เปิดโครงการบริการให้คำปรึกษาทางสถิติเพื่อการวิจัยแก่อาจารย์เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาที่ทำวิจัย หรือ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ เพื่อเป็นการบริการทางวิชาการให้แก่ประชาคมธรรมศาสตร์และสังคม
TU-GET เป็นข้อสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษของผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือประสงค์จะทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อทราบระดับความสามารถของตนเอง สนใจดูรายละเอียด CLICK~สมัครสอบ TU-GET
ประกาศระเบียบการใช้ห้องคอมพิวเตอร์ของคณะเศรษฐศาสตร์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม......
Faculty of Economics, Thammasat University. © 2014 All Rights Reserved
Home : Top