ระดับบัณฑิตศึกษา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) : บทคัดย่องานวิจัย
ปีการศึกษา
No. ชื่อ-สกุล หัวข้อ บทคัดย่อ
1. นางสาวลลิตา บุดดา หนี้ภาคครัวเรือนกับวัฏจักรธุรกิจไทย
2. นายณัฐพงศ์ สินธุ การศึกษาการใช้กลยุทธ์ของธุรกิจให้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี กรณีศึกษา ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
3. วิทยานิพนธ์ : นางสาวพัฒน์นฤมล เดชขำ การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของป่าชุมชน กรณีศึกษา บ้านนากอก อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์