สัมมนา - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัมมนา : รายการสัมมนา (Seminar series)
สัมมนาเดือนมกราคม 2563
สัมมนาวิชาการ "ที่ดิน ราง และระบอบ: การแย่งชิงค่าเช่าทางเศรษฐกิจในการพัฒนารถไฟความเร็วสูงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้"
วันที่ :
วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563
เวลา :
10.30 - 12.00 น.
วิทยากรโดย :
อาจารย์ ตฤณ ไอยะรา, อาจารย์ประจำสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
:
ณ ห้องประชุม ศ.424 Y (อ.ป๋วย) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
(ศูนย์รังสิต)
:
******ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย******
Page
1
ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณ เบญญาภา วิศาลเจริญยิ่ง
โทรศัพท์ 02-613-2404 หรือ benyapha@econ.tu.ac.th
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์