สัมมนา - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัมมนา : รายการสัมมนา (Seminar series)
สัมมนาเดือนสิงหาคม 2560
Invitation to attend our special edition of Book Dissemination Dissemination: Production Networks in Southeast Asia
:
"Imported Inputs on Indonesia's Product Variety and Quality"
Speakers :
Dr. Lili Yan Ing, Senior Economist at Economic Research Institute for ASEAN and East Asia
:
Dr. Archanun Kohpaiboon, Associate Professor at Faculty of Economics,
Chair of th Dixcussion :
Dr.Juthathip Jongwanich, Assistant Professor at Faculty of Economics, Thammasat University.
Date :
Monday, 21 August 2017
Time :
09.30 am - 12.00 pm.
Venue :
5th Floor Meeting Room, Faculty of Economics, Thammasat University, Tha Prachan
:
Free/No Reservation Request
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
Page
1
ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณ เบญญาภา วิศาลเจริญยิ่ง
โทรศัพท์ 02-613-2404 หรือ benyapha@econ.tu.ac.th
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์