สัมมนา - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัมมนา : รายการสัมมนา
สัมมนาเดือนมกราคม 2560
สัมมนาทางวิชาการประจำปี 2560 "เส้นทางเศรษฐกิจไทยบนความผันผวนของเศรษฐกิจโลก"
วันพฤหัสบดีที่ :
19 มกราคม 2560
สถานที่ :
ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ (ข้างสถานทูตจีน)
กำหนดการ :
08.30 - 09.00 น. :
ลงทะเบียน
09.00 - 09.30 น. :
กล่าวเปิดงาน
โดย :
ศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
09.30 - 10.00 น. :
ปาฐกถาพิเศษเรื่อง "Global Economic Prospect 2017"
โดย :
Shabih A. Mohib Program Leader and Lead Economist, World Bank
10.00 - 11.00 น. :
การนำเสนอในหัวข้อ “ผลของความผันผวนในภาคการเงินต่อเศรษฐกิจไทย"
โดย :
ดร.ษิฌา ทับทิมพรรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
ดร.วศิน ศิวสฤษดิ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
ร่วมเสวนาโดย ดร.วิภาวิน พรหมบุญ ธนาคารแห่งประเทศไทย
11.00 - 11.15 น. :
พักรับประทานอาหารว่าง
11.15 - 12.15 น. :
การนำเสนอในหัวข้อ “บทบาทของนโยบายการเงินในการจัดการความผันผวนทางเศรษฐกิจ”
โดย :
ผศ.ดร.พิสุทธิ์ กุลธนวิทย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
ผศ.ดร.ธีรวุฒิ ศรีพินิจ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ร่วมเสวนาโดย :
ดร.ณชา อนันต์โชติกุล สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
:
คุณบัณณรี ปัณณราช ธนาคารแห่งประเทศไทย
12.15 - 13.45 น. :
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.45 - 15.00 น. :
การนำเสนอในหัวข้อ “เศรษฐกิจไทย..../การเติบโตท่ามกลางความผันผวน"
โดย :
ผศ.ดร.ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
ดร.มณเฑียร สติมานนท์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
ผศ.ดร.ภูรี สิรสุนทร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
ดร.กิตติชัย แซ่ลี้ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ร่วมเสวนาโดย :
ดร.นณริฏ พิศลยบุตร สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
15.00 - 15.15 น. :
พักรับประทานอาหารว่าง
15.15 - 16.45 น. :
วงเสวนาสรุป “เมื่อเศรษฐกิจโลกผันผวน เศรษฐกิจไทยจะไปทางไหน?"
ร่วมเสวนาโดย :
รศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
ดร.พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย บริษัทหลักทรัพย์ภัทร จำกัด
:
ดร.ดอน นาครทรรพ ธนาคารแห่งประเทศไทย
ดำเนินรายการโดย :
ดร.ภาวิน ศิริประภานุกูล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
...ท่านสามารถสำรองที่นั่งออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (ที่นั่งมีจำนวนจำกัด) ที่ www.econ.tu.ac.th
:
ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
:
คุณนริศา เกลียวทอง
:
โทรศัพท์ 02-6132480 หรือ narisa@econ.tu.ac.th
:
คุณ เบญญาภา วิศาลเจริญยิ่ง
:
โทรศัพท์ 02-613-2404 หรือ benyapha@econ.tu.ac.th
Page
1
ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณ เบญญาภา วิศาลเจริญยิ่ง
โทรศัพท์ 02-613-2404 หรือ benyapha@econ.tu.ac.th
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์