สัมมนา - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัมมนา : รายการสัมมนา
สัมมนาเดือนมีนาคม 2560
สัมมนา "เปลี่ยนแปลงอนาคตประเทศไทยด้วยการปฏิรูปภาษี" (บทสังเคราะห์จากโครงการชุมชนนโยบายด้านภาษี)
:
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท ประเทศไทย (FES Thailand) และ สถาบันวิจัยเพิ่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ขอเชิญร่วมงานสัมมนาในวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา 9.00 - 11.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กำหนดการ :
9.00-9.20 น. :
กล่าวเปิดงาน โดย ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพิ่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) และ ศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
9.20-9.45 น. :
หลักการในการปฏิรูประบบภาษีของประเทศไทย.../บทสังเคราะห์จากโครงการชุมชนนโยบายด้านภาษี*
โดย :
ดร.ธร ปีติดล (คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์)
9.45-11.30 น. :
วงเสวนา “การปฏิรูปภาษีเพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนและความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ”
ร่วมเสวนาโดย :
ดร.ฐิติมา ชูเชิด (ธนาคารแห่งประเทศไทย)
:
ดร.อธิภัทร มุทิตาเจริญ (คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
:
ผศ.ดร.ดวงมณี เลาวกุล (คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์)
:
ดร.ภาวิน ศิริประภานุกูล (คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
Page
1
ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณ เบญญาภา วิศาลเจริญยิ่ง
โทรศัพท์ 02-613-2404 หรือ benyapha@econ.tu.ac.th
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์