กิจการนักศึกษา - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กิจการนักศึกษา : ข่าวประชาสัมพันธ์
 • สิทธิการรักษาพยาบาล ที่ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
 • เอกลักษณ์คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.
 • งบประมาณสนับสนุนทำกิจกรรมสำหรับกลุ่มอิสระ
 • พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษา
 • การติดต่องานฝ่ายการนักศึกษา
 • ประกาศฝ่ายการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง แนวทางการจัดกิจกรรมรับนักศึกษาใหม่
 • ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการแต่งกายนักศึกษา พ.ศ.2549
 • ขอความร่วมมือจากนักศึกษามิให้ไปใช้บริการร้านเหล้าผิดกฎหมาย
 • ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง เรื่อง การกำหนดให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นเขตปลอดบุหรี่
 • ข้อกำหนดในการให้บริการรถตู้โดยสาร
 • กระบวนการสร้างคุณค่า : กระบวนการเรียนการสอน
 • ห้ามมิให้นักศึกษาไปใช้บริการในสถานบริการ / แนวปฏิบัติการจัดระเบียบร้านขายสุรา
 • การทุจริตการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ
 • แบบแสดงความจำนงบริจาคเงินสนับสนุนทุนการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • สิทธิการรักษาพยาบาล ที่ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

  เอกลักษณ์คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.  งบประมาณสนับสนุนทำกิจกรรมสำหรับกลุ่มอิสระ

  พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษา

  การติดต่องานฝ่ายการนักศึกษา

  นักศึกษาจะติดต่องานกับฝ่ายการนักศึกษา ขอให้ติดต่อได้ที่ คณะเศรษฐศาสตร์ ชั้น 1 มธ. ศูนย์รังสิต โทร.02-6965984 อีเมล์: duang@econ.tu.ac.th(ดวงใจ) ;patcharin@econ.tu.ac.th(ภัชรินทร์)

  ประกาศฝ่ายการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง แนวทางการจัดกิจกรรมรับนักศึกษาใหม่

  ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศ.สุชาติ ธาราดำรงเวช) ได้มีประกาศ ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อสำทับสถาบันอุดมศึกษา ให้ควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมรับน้องและประชุมเชียร์ให้เป็นไปอย่างสร้างสรรค์ และไม่ให้เกิดความรุนแรงหรือล่วงละเมิดสิืทธิเสรีภาพของน้องใหม่ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ ทั้งนี้หน่วยกิจการนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ขอให้นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ทุกกลุ่ม ให้นำประกาศดังกล่าว ไปปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด

  ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการแต่งกายนักศึกษา พ.ศ.2549

  ขอความร่วมมือจากนักศึกษามิให้ไปใช้บริการร้านเหล้าผิดกฎหมาย

  ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง เรื่อง การกำหนดให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นเขตปลอดบุหรี่

  ข้อกำหนดในการให้บริการรถตู้โดยสาร

  ดังไฟล์รายละเอียดประกาศ มธ. ศูนย์รังสิต เรื่อง ข้อกำหนดในการให้บริการรถตู้โดยสาร ที่มีสถานีรับส่งผู้โดยสารในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  กระบวนการสร้างคุณค่า : กระบวนการเรียนการสอน

  ห้ามมิให้นักศึกษาไปใช้บริการในสถานบริการ / แนวปฏิบัติการจัดระเบียบร้านขายสุรา

  การทุจริตการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

  แบบแสดงความจำนงบริจาคเงินสนับสนุนทุนการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  © 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์