รางวัล/ผลงาน

  อาจารย์ ทั้งหมด>>

 • ผศ.ดร.ดวงมณี เลาวกุล ที่ได้รับ "รางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2558 รางวัลระดับดีมาก"

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงมณี เลาวกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2558 รางวัลระดับดีมาก จากผลงานวิจัยเรื่อง "การกระจุกตัวของความมั่งคั่งในสังคมไทย" และเข้ารับประกาศนียบัตรเพื่อประกาศเกียรติคุณจาก "พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง" รองนายกรัฐมนตรี และประธานสภาวิจัยแห่งชาติ ให้ไว้ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 โดยพิธีมอบรางวัลจัดขึ้นในงาน "วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2559" ณ ศูนย์นิทรรศการ และการประชุมไบเทค บางนา เพิ่มเติม
 • ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์ ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น "2015 TRF-OHEC-Scopus Researcher Awards" สาขา Humanities & Social Sciences

  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์ อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น "2015 TRF-OHEC-Scopus Researcher Awards" สาขา Humanities & Social Sciences จากผลงานการวิจัย เรื่อง "A Dynamic Approach of Measuring Efficiency and Productivity Growth in Agriculture" โดยพิธีมอบรางวัลดังกล่าวมีขึ้นในการประชุม "นักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว." ครั้งที่ 15 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 - 8 มกราคม 2559 ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอำบีช รีสอร์ท จ.เพชรบุรี โดยมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีในการมอบรางวัล


  รางวัล "2015 TRF-OHEC-Scopus Researcher Award" ถือเป็นรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยรุ่นใหม่ และนักวิจัยรุ่นกลางที่มีผลงานวิจัยดีเด่น โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักพิมพ์ Elsevier ผู้จัดทำฐานข้อมูลวารสารวิชาการนานาชาติ Scopus จัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่นักวิจัยที่มีผลงานจากโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างรับทุนของ สกว. หรือสิ้นสุดโครงการแล้วไม่เกิน 2 ปี อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม ทั้งคุณภาพของผลงานวิจัย และผลกระทบต่อวงการวิชาการและสังคม เพื่อให้มีกำลังใจในการพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพสูงต่อไป และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักวิจัยผู้รับทุนในการพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพสูงต่อไป

  เพิ่มเติม
 • โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ศาสตราจารย์ เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม เป็นราชบัณฑิต ประเภทวิชาสังคมศาสตร์

  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง "แต่งตั้งราชบัณฑิต" ราชกิจจานุเบกษา มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "ศาสตราจารย์เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม" กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็น "ราชบัณฑิต" ประเภทวิชาสังคมศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ประกาศ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการประจำคณะ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ศาสตราจารย์เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 4 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เพิ่มเติม

  เพิ่มเติม ทั้งหมด>>

 • รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555

  นางสาวพิมพิมล จั่นสังข์ ผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2555 ระดับปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555 ชื่อวิทยานิพนธ์ : "Evaluating Travel Time in Bangkok, Thailand" อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี จันทรโคลิกา เพิ่มเติม
 • ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกได้รับทุนสนับสนุนการทำวิจัย จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2557

  นายธนินท์ วังวีระธนานนท์ ผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2556 ระดับปริญญาเอก หลักสูตรเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ได้รับทุนวิจัย ประเภททุนวิจัยทั่วไปสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2557 เพื่อทำวิจัยในหัวข้อ "Consumer Search and Firm Agglomeration: Imperfect Information, Heterogeneous Cost, and Two-step Searching" โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.อารยะ ปรีชาเมตตา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม
 • ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาโครงการบัณฑิตศึกษา ได้รับรางวัล จำนวน 2 คน

  นางสาวอรนุช วงศ์ปิยะบวร นักศึกษาโครงการบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ชั้นปีที่ 2 ได้รับรางวัล Outstanding Paper Award จาก International Society for Business Innovation and Technology Management (ISBIM) เมื่อวันที่ 15 - 18 พฤษภาคม 2557 ณ Merlin Beach Resort จังหวัดภูเก็ต ในหัวข้อ The Impact of Financial Development on Economic Growth in Thailand, Malaysia, and the Philippines." โดยมี รศ.ดร.ธาตรี จันทรโคลิกา เป็นที่ปรึกษา นางสาวสุทธาสินี ขันการไร่ นักศึกษาโครงการบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัล Best Session Paper Award จาก International Centre of Economics , Humanities & Management (ICEHM) เมื่อวันที่ 14 - 15 พฤษภาคม 2557 ณ ประเทศสิงคโปร์ ในหัวข้อ ?Age-earnings and age-productivity profiles of self-employed workers in Thailand." โดยมี ผศ.ดร.นงนุช สุนทรชวกานต์ เป็นที่ปรึกษา เพิ่มเติม

  เพิ่มเติม ทั้งหมด>>

 • ทีม Make it win เศรษฐศาสตร์ มธ. คว้า รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 J-MAT AWARD ครั้งที่ 25

  ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ โครงการปริญญาตรีหลักสูตรภาษาไทย ชั้นปีที่ 3 ทั้ง 9 คน ในนามทีม "Make it win" ได้แก่ 1. นายณัฐธวัช เต็มเจริญมาก 2. นายพลท ปุณณารักษ์ 3. นายพันธะวีร์ ยุทธศักดิ์เดโช 4. นางสาวตุลาพร รอดสมบุญ 5. นางสาวธัญวรินทร์ ศรีสุขวงศ์ 6. นางสาวจุฑาภรณ์ ทับทิมไทย 7. นางสาวเกวลี จันทร์ประเทศ 8. นางสาวธนาภรณ์ สำเภาทอง และ 9. นางสาวธนภรณ์ ซ้ายคล้าย ที่ได้รับ "รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2" รับประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณพร้อมเงินรางวัล 55,000 บาท "โครงการประกวด แผนการตลาด J-MAT AWARD ครั้งที่ 25 ชิงโล่พระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หัวข้อ หล่อลื่นไทย บุกไปทั่วโลก" จัดโดย ยุวสมาชิกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย (J-MAT) ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยมี ผศ.ดร.อลิสรา ชรินทร์สาร คณะพาญิชยศาสตร์และการบัญชี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของทีม พิธีประกาศผลและมอบรางวัลเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด มหาชน

  โครงการประกวด แผนการตลาด J-MAT AWARD ครั้งที่ 25 ฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิต - นักศึกษาได้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์งานด้านการตลาดที่นอกเหนือตำราเรียน สามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษามาประยุกต์ใช้ในการวางแผนการตลาดและพร้อมที่จะเป็นนักการตลาดที่ดีในอนาคต นับเป็นเวทีที่ให้นิสิต - นักศึกษา ได้ฝึกการวางแผนการทำงานอย่างมีระบบ ทำงานเป็นทีม รู้จักศึกษาค้นคว้า หาข้อมูล สำหรับผลการแข่งขัน ดังนี้
  - รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม Blueternative จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมลื่นปรื้ด จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม Make it win มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - รางวัลชมเชยอีก 4 รางวัล ได้แก่ ทีม Victory จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น, ทีม Blue Wish จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรต, ทีม CU Blue Lube และ CU Lubriyond จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - รางวัล Creative Award ได้แก่ ทีม Blueternative จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - รางวัล The Best idea ได้แก่ ทีม CU Bluebricant จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - รางวัล The Best Support ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  - รางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาทีมชนะเลิศ ได้แก่ ผศ.ดร.ณัฐพล อัสสะรัตน์ จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพิ่มเติม

 • Best Seminar Papers การนำเสนอผลงานสัมมนาดีเด่น โครงการเศรษฐศาสตรบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ

  Best Seminar Papers เป็นการนำเสนอผลงานสัมมนาดีเด่น ในภาค 2 ปีการศึกษา 2558 ของนักศึกษาโครงการเศรษฐศาสตรบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 08.00 - 13.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์

  ซึ่งคัดเลือกจากนักศึกษาที่จดทะเบียนเรียนวิชาสัมมนา ในภาค 2 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 6 วิชา โดยมีคณะกรรมการตัดสินการนำเสนอผลงานสัมมนาดีเด่นรวม 7 คน แบ่งเป็น อาจารย์ภายในคณะเศรษฐศาสตร์ มธ. 4 คน ได้แก่ ผศ. ดร. นิธินันท์ วิศเวศวร ผศ. ดร. ภัททา เกิดเรือง ดร. มณเฑียร สติมานนท์ ดร. อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์ และอาจารย์ภายนอกคณะเศรษฐศาสตร์ 3 คน ได้แก่ ดร. นภา วรวรางกูร ดร. พงศ์ศิริ วรพงศ์ และ ดร. โสมรัศมิ์ จันทรัตน์ สำหรับผู้ที่ได้รับคัดเลือกผลงานดีเด่น คือ น.ส. พิมพ์นิภา บัวแสง หัวข้อ Firm-level Effects from Monetary Policy Transmission Through Balance Sheet Channel: Evidence from Thailand ผลงานดีเด่นอันดับ 2 คือ น.ส. กันตยา เพียรเวช หัวข้อ The Analysis of Inter-Conflict, Financial Crises and Trade : Empirical Study of Ukraine และผลงานดีเด่นอันดับ 3 คือ น.ส. ภคพร โต๊ะวิเศษสุข หัวข้อ Real Exchange Rate and Trade Balance Relationship: An Empirical Study on Thailand Commodity Sectors
  เพิ่มเติม
 • ธรรมศาสตร์เดินหน้าเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกของ "การแข่งขันแนวคิดธุรกิจเพื่อสังคมระดับโลก Hult Prize"

  ธรรมศาสตร์เดินหน้าเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกของ "การแข่งขันแนวคิดธุรกิจเพื่อสังคมระดับโลก Hult Prize" ซึ่งจัดขึ้น ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่ 11 - 13 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา

  ทีมจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งเป็น 1 ใน 2 ทีมตัวแทนของประเทศไทยที่ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอแนวคิดธุรกิจเพื่อสังคมภายใต้โจทย์ "การเพิ่มรายได้ของประชากร 10 ล้านคนในพื้นที่ชุมชนแออัด ให้เป็นสองเท่าภายในระยะเวลาหกปี" ซึ่งเป็นโจทย์ที่ถูกเลือกโดยประธานาธิบดี Bill Clinton และ Ahmad Ashkar (CEO และ ผู้ก่อตั้งการแข่งขัน Hult Prize) โดยสมาชิกในทีมมาจากคณะเศรษฐศาสตร์หลักสูตรนานาชาติ (Bachelor of Economics International Program, BE) และ วิทยาลัยโลกคดีศึกษา (School of Global Studies, SGS) หลักสูตร Global Studies and Social Entrepreneurship (GSSE) ได้แก่ นายศุภกฤตย์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา (BE), นายชัยสิทธิ์ วุฒินิติกรกิจ (BE) และ ติณห์ กังสวนิช (GSSE) แนวคิดธุรกิจเพื่อสังคมที่ทีมของเรานำเสนอคือ การสร้างธุรกิจที่จะจับคู่แรงงานกับทั้งงานประจำและงานชั่วคราว เพื่อช่วยลดอัตราการว่างงานชั่วคราวและการขาดแคลนแรงงาน ไปพร้อมกับการช่วยเหลือคนจากพื้นที่แออัดให้มีรายได้ที่มั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

  Hult Prize เป็นการแข่งขันระหว่างนักศึกษาที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นแพลตฟอร์มการเริ่มธุรกิจเพื่อสังคม ซึ่งเกิดขึ้นโดยความร่วมมือของประธานาธิบดี Bill Clinton และ Clinton Global Initiative ทีมนักศึกษาต้องแข่งขันกันทั่วโลกเพื่อโอกาสที่จะนำเงินรางวัลชนะเลิศมูลค่า 1,000,000 ดอลล่าสหรัฐมาสร้างแผนธุรกิจนั้นให้เป็นจริง แต่ละทีมจะต้องผ่านการคัดเลือกจาก 25,000 ทีม จากกว่า 500 มหาวิทยาลัย ในกว่า 150 ประเทศทั่วโลก การแข่งขัน Hult Prize ในระดับภูมิภาคได้ถูกจัดขึ้น เมื่อวันที่ 11 - 13 มีนาคม พ.ศ. 2559 ณ เมืองบอสตัน ซานฟรานซิสโก ลอนดอน ดูไบและเซี่ยงไฮ้
  เพิ่มเติม
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์