Professor

 • ผศ.ดร.ดวงมณี เลาวกุล ที่ได้รับ "รางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2558 รางวัลระดับดีมาก"

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงมณี เลาวกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2558 รางวัลระดับดีมาก จากผลงานวิจัยเรื่อง "การกระจุกตัวของความมั่งคั่งในสังคมไทย" และเข้ารับประกาศนียบัตรเพื่อประกาศเกียรติคุณจาก "พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง" รองนายกรัฐมนตรี และประธานสภาวิจัยแห่งชาติ ให้ไว้ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 โดยพิธีมอบรางวัลจัดขึ้นในงาน "วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2559" ณ ศูนย์นิทรรศการ และการประชุมไบเทค บางนา เพิ่มเติม
 • ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์ ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น "2015 TRF-OHEC-Scopus Researcher Awards" สาขา Humanities & Social Sciences

  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์ อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น "2015 TRF-OHEC-Scopus Researcher Awards" สาขา Humanities & Social Sciences จากผลงานการวิจัย เรื่อง "A Dynamic Approach of Measuring Efficiency and Productivity Growth in Agriculture" โดยพิธีมอบรางวัลดังกล่าวมีขึ้นในการประชุม "นักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว." ครั้งที่ 15 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 - 8 มกราคม 2559 ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอำบีช รีสอร์ท จ.เพชรบุรี โดยมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีในการมอบรางวัล


  รางวัล "2015 TRF-OHEC-Scopus Researcher Award" ถือเป็นรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยรุ่นใหม่ และนักวิจัยรุ่นกลางที่มีผลงานวิจัยดีเด่น โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักพิมพ์ Elsevier ผู้จัดทำฐานข้อมูลวารสารวิชาการนานาชาติ Scopus จัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่นักวิจัยที่มีผลงานจากโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างรับทุนของ สกว. หรือสิ้นสุดโครงการแล้วไม่เกิน 2 ปี อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม ทั้งคุณภาพของผลงานวิจัย และผลกระทบต่อวงการวิชาการและสังคม เพื่อให้มีกำลังใจในการพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพสูงต่อไป และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักวิจัยผู้รับทุนในการพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพสูงต่อไป

  เพิ่มเติม
 • โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ศาสตราจารย์ เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม เป็นราชบัณฑิต ประเภทวิชาสังคมศาสตร์

  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง "แต่งตั้งราชบัณฑิต" ราชกิจจานุเบกษา มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "ศาสตราจารย์เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม" กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็น "ราชบัณฑิต" ประเภทวิชาสังคมศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ประกาศ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการประจำคณะ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ศาสตราจารย์เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 4 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เพิ่มเติม
 • ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ ได้รับ รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น

  ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ที่ได้รับ รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น จากงานวันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2557 ในสาขาสังคมศาสตร์ เรื่อง "บัญชีรายจ่ายด้านการศึกษาแห่งชาติ" โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยุทธ ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์ อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องชมวัง หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพฯ
  โดยมีผู้ร่วมวิจัย
  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงมณี เลาวกุล อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  2. อาจารย์ ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  3. อาจารย์ ดร.แก้วขวัญ ตั้งติพงศ์กูล อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  4. อาจารย์ ดร.ศศิวิมล วรุณศิริ ปวีณวัฒน์ คณะเเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  เพิ่มเติม
 • ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.พิสุทธิ์ กุลธนวิทย์ ได้รับ "รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น"

  ตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยให้มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ และมีนโยบายในการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ในการนี้คณะเศรษฐศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.พิสุทธิ์ กุลธนวิทย์ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ อ.ดร.พิสุทธิ์ กุลธนวิทย์ ได้รับ "รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น" สาขาสังคมศาสตร์ เรื่อง "นโยบายการเงินแบบการกำหนดเป้าหมายเงินเฟ้อภายใต้การเรียนรู้แบบปรับตัว: กรณีศึกษาประเทศไทย" เพิ่มเติม
 • ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์

  ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ ทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.กิริยา กุลกลการ และ รศ.ดร.เอื้อมพร พิชัยสนิธ เป็นผู้ชนะเลิศ The Best Paper Award of Applied Economics Journal vol.18: โดย Honorable mention Chatmanee Khorpetch and Kiriya Kulkolkarn "Gender Wage Discrimination in the Thai Labor Market." 18 (2): 17-31. (in Thai) Honorable mention Euamporn Phijaisanit. "Sustainability and Intergenerational Fairness in the Thai Social Security Pension Fund." 18 (2): 32-44. (in Thai) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่ เพิ่มเติม
 • ขอแสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์ ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๔ รางวัลผลงานวิจัยระดับดี สาขาเศรษฐศาสตร์

  ขอแสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์ แห่งคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๔ รางวัลผลงานวิจัยระดับดี สาขาเศรษฐศาสตร์ จากผลงานวิจัยเรื่อง "การเติบโตผลิตภาพทางการเกษตรของประเทศเศรษฐกิจแบบดั้งเดิมและเปลี่ยนผ่านในเอเชีย" โดยได้เข้าร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีเปิดงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี ๒๕๕๕ และเข้ารับรางวัล ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เพิ่มเติม
 • ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อภิชาต สถิตนิรามัย ได้รับรางวัล TTF AWARD ประจำปี 2556

  คณะเศรษฐศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อภิชาต สถิตนิรามัย ได้รับรางวัล TTF AWARD (Toyota Thailand Foundation Award) ประจำปี 2556 ประเภทผลงานทางวิชาการดีเด่น ด้านสังคมศาสตร์ ในหัวข้อ "รัฐไทยกับการปฏิรูปเศรษฐกิจ จากกำเนิดทุนนิยมนายธนาคารถึงวิกฤตเศรษฐกิจ 2540" เพิ่มเติม
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์