Bachelor's Degree

 • ทีม Make it win เศรษฐศาสตร์ มธ. คว้า รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 J-MAT AWARD ครั้งที่ 25

  ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ โครงการปริญญาตรีหลักสูตรภาษาไทย ชั้นปีที่ 3 ทั้ง 9 คน ในนามทีม "Make it win" ได้แก่ 1. นายณัฐธวัช เต็มเจริญมาก 2. นายพลท ปุณณารักษ์ 3. นายพันธะวีร์ ยุทธศักดิ์เดโช 4. นางสาวตุลาพร รอดสมบุญ 5. นางสาวธัญวรินทร์ ศรีสุขวงศ์ 6. นางสาวจุฑาภรณ์ ทับทิมไทย 7. นางสาวเกวลี จันทร์ประเทศ 8. นางสาวธนาภรณ์ สำเภาทอง และ 9. นางสาวธนภรณ์ ซ้ายคล้าย ที่ได้รับ "รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2" รับประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณพร้อมเงินรางวัล 55,000 บาท "โครงการประกวด แผนการตลาด J-MAT AWARD ครั้งที่ 25 ชิงโล่พระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หัวข้อ หล่อลื่นไทย บุกไปทั่วโลก" จัดโดย ยุวสมาชิกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย (J-MAT) ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยมี ผศ.ดร.อลิสรา ชรินทร์สาร คณะพาญิชยศาสตร์และการบัญชี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของทีม พิธีประกาศผลและมอบรางวัลเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด มหาชน

  โครงการประกวด แผนการตลาด J-MAT AWARD ครั้งที่ 25 ฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิต - นักศึกษาได้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์งานด้านการตลาดที่นอกเหนือตำราเรียน สามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษามาประยุกต์ใช้ในการวางแผนการตลาดและพร้อมที่จะเป็นนักการตลาดที่ดีในอนาคต นับเป็นเวทีที่ให้นิสิต - นักศึกษา ได้ฝึกการวางแผนการทำงานอย่างมีระบบ ทำงานเป็นทีม รู้จักศึกษาค้นคว้า หาข้อมูล สำหรับผลการแข่งขัน ดังนี้
  - รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม Blueternative จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมลื่นปรื้ด จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม Make it win มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - รางวัลชมเชยอีก 4 รางวัล ได้แก่ ทีม Victory จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น, ทีม Blue Wish จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรต, ทีม CU Blue Lube และ CU Lubriyond จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - รางวัล Creative Award ได้แก่ ทีม Blueternative จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - รางวัล The Best idea ได้แก่ ทีม CU Bluebricant จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - รางวัล The Best Support ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  - รางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาทีมชนะเลิศ ได้แก่ ผศ.ดร.ณัฐพล อัสสะรัตน์ จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพิ่มเติม

 • Best Seminar Papers การนำเสนอผลงานสัมมนาดีเด่น โครงการเศรษฐศาสตรบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ

  Best Seminar Papers เป็นการนำเสนอผลงานสัมมนาดีเด่น ในภาค 2 ปีการศึกษา 2558 ของนักศึกษาโครงการเศรษฐศาสตรบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 08.00 - 13.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์

  ซึ่งคัดเลือกจากนักศึกษาที่จดทะเบียนเรียนวิชาสัมมนา ในภาค 2 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 6 วิชา โดยมีคณะกรรมการตัดสินการนำเสนอผลงานสัมมนาดีเด่นรวม 7 คน แบ่งเป็น อาจารย์ภายในคณะเศรษฐศาสตร์ มธ. 4 คน ได้แก่ ผศ. ดร. นิธินันท์ วิศเวศวร ผศ. ดร. ภัททา เกิดเรือง ดร. มณเฑียร สติมานนท์ ดร. อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์ และอาจารย์ภายนอกคณะเศรษฐศาสตร์ 3 คน ได้แก่ ดร. นภา วรวรางกูร ดร. พงศ์ศิริ วรพงศ์ และ ดร. โสมรัศมิ์ จันทรัตน์ สำหรับผู้ที่ได้รับคัดเลือกผลงานดีเด่น คือ น.ส. พิมพ์นิภา บัวแสง หัวข้อ Firm-level Effects from Monetary Policy Transmission Through Balance Sheet Channel: Evidence from Thailand ผลงานดีเด่นอันดับ 2 คือ น.ส. กันตยา เพียรเวช หัวข้อ The Analysis of Inter-Conflict, Financial Crises and Trade : Empirical Study of Ukraine และผลงานดีเด่นอันดับ 3 คือ น.ส. ภคพร โต๊ะวิเศษสุข หัวข้อ Real Exchange Rate and Trade Balance Relationship: An Empirical Study on Thailand Commodity Sectors
  เพิ่มเติม
 • ธรรมศาสตร์เดินหน้าเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกของ "การแข่งขันแนวคิดธุรกิจเพื่อสังคมระดับโลก Hult Prize"

  ธรรมศาสตร์เดินหน้าเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกของ "การแข่งขันแนวคิดธุรกิจเพื่อสังคมระดับโลก Hult Prize" ซึ่งจัดขึ้น ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่ 11 - 13 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา

  ทีมจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งเป็น 1 ใน 2 ทีมตัวแทนของประเทศไทยที่ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอแนวคิดธุรกิจเพื่อสังคมภายใต้โจทย์ "การเพิ่มรายได้ของประชากร 10 ล้านคนในพื้นที่ชุมชนแออัด ให้เป็นสองเท่าภายในระยะเวลาหกปี" ซึ่งเป็นโจทย์ที่ถูกเลือกโดยประธานาธิบดี Bill Clinton และ Ahmad Ashkar (CEO และ ผู้ก่อตั้งการแข่งขัน Hult Prize) โดยสมาชิกในทีมมาจากคณะเศรษฐศาสตร์หลักสูตรนานาชาติ (Bachelor of Economics International Program, BE) และ วิทยาลัยโลกคดีศึกษา (School of Global Studies, SGS) หลักสูตร Global Studies and Social Entrepreneurship (GSSE) ได้แก่ นายศุภกฤตย์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา (BE), นายชัยสิทธิ์ วุฒินิติกรกิจ (BE) และ ติณห์ กังสวนิช (GSSE) แนวคิดธุรกิจเพื่อสังคมที่ทีมของเรานำเสนอคือ การสร้างธุรกิจที่จะจับคู่แรงงานกับทั้งงานประจำและงานชั่วคราว เพื่อช่วยลดอัตราการว่างงานชั่วคราวและการขาดแคลนแรงงาน ไปพร้อมกับการช่วยเหลือคนจากพื้นที่แออัดให้มีรายได้ที่มั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

  Hult Prize เป็นการแข่งขันระหว่างนักศึกษาที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นแพลตฟอร์มการเริ่มธุรกิจเพื่อสังคม ซึ่งเกิดขึ้นโดยความร่วมมือของประธานาธิบดี Bill Clinton และ Clinton Global Initiative ทีมนักศึกษาต้องแข่งขันกันทั่วโลกเพื่อโอกาสที่จะนำเงินรางวัลชนะเลิศมูลค่า 1,000,000 ดอลล่าสหรัฐมาสร้างแผนธุรกิจนั้นให้เป็นจริง แต่ละทีมจะต้องผ่านการคัดเลือกจาก 25,000 ทีม จากกว่า 500 มหาวิทยาลัย ในกว่า 150 ประเทศทั่วโลก การแข่งขัน Hult Prize ในระดับภูมิภาคได้ถูกจัดขึ้น เมื่อวันที่ 11 - 13 มีนาคม พ.ศ. 2559 ณ เมืองบอสตัน ซานฟรานซิสโก ลอนดอน ดูไบและเซี่ยงไฮ้
  เพิ่มเติม
 • "The Visible Hand" เศรษฐศาสตร์ มธ. คว้า "3RD RUNNER-UP", HSBC Thailand Business Case Competition 2016

  ขอแสดงความยินดีกับ นายธนเอก เลาหพงศ์ชนะ นางสาวลรินดา จันทรัศมี นายณัฐวัฒน์ เดชธนประเสริฐ และ นายธนวินท์ ชื่นชมลดา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 โครงการเศรษฐศาสตรบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ในนามทีม "The Visible Hand" ที่ได้รับรางวัล "3RD RUNNER-UP" หรือรองชนะเลิศอันดับ 3 "โครงการ HSBC Thailand Business Case Competition 2016" เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2559 ณ หอประชุมใหญ่ มธ. ท่าพระจันทร์
  โครงการ HSBC Thailand Business Case Competition 2016 เป็นการจัดการแข่งขันทำแผนวิเคราะห์ตอบโจทย์ธุรกิจต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย ร่วมกับโครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจหลักสูตรนานาชาติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ. ซึ่งโครงการนี้เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาเข้าร่วมแข่งขัน โดยเป็นการแข่งขันวิเคราะห์ปัญหาและตอบโจทย์ธุรกิจตามที่กำหนด นักศึกษาจะมีโอกาสได้แสดงความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงของธุรกิจในระดับสากล และนำเสนอแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อคณะกรรมการที่เป็นผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรชั้นนำทั้งจากไทยและต่างประเทศ นอกจากจะชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 200,000 บาทแล้ว สำหรับทีมชนะเลิศ ยังได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าแข่งขันในระดับนานาชาติที่ฮ่องกงด้วย
  เพิ่มเติม
 • ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2558

  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ขอแสดงความยินดีกับ "นายนครินทร์ ผู้พิทักษ์รัตนกุล นางสาวธนาภรณ์ สำเภาทอง และ นายธนวัฒน์ พนิตพงศ์ศรี" ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 20 มหาวิทยาลัย ใน "การแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558" และนางสาวปภัสรา รัตนสิมานนท์ ชั้นปีที่ 4 ที่เป็นตัวแทนคณะเศรษฐศาสตร์ มธ. นำเสนอบทความงานวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ ศรีพินิจ อาจารย์ ดร.นภนต์ ภุมมา และ อ.ลอยลม ประเสริฐศรี เป็นคณาจารย์หลักในการควบคุมทีม เพิ่มเติม
 • ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ชนะการแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ระดับปริญญาตรีภายในคณะเศรษฐศาสตร์ เพื่อคัดเลือกตัวแทนคณะเข้าแข่งขันในระดับอุดมศึกษา

  ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทั้ง 5 ทีม ที่ชนะ "การแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ระดับปริญญาตรีภายในคณะเศรษฐศาสตร์ เพื่อคัดเลือกตัวแทนคณะเข้าแข่งขันในระดับอุดมศึกษา" เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 จัดโดยฝ่ายการนักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันรวมทั้งหมด 20 ทีม ผู้ชนะการแข่งขัน ได้แก่
  ชนะเลิศ
  นครินทร์ ผู้พิทักษ์รัตนกุล
  ธนาภรณ์ สำเภาทอง
  ธนวัฒน์ พนิตพงศ์ศรี
  รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
  พรชนก เทพขาม
  ประอรรัตน์ คำสวัสดิ์
  โชติกา อิ่มวิมล
  รองชนะเลิศอันดับสอง มีสองทีม
  ทีมแรก ได้แก่
  อติพร ฉิมน้อย
  ณัฐตรา อนุตราภา
  พิสิษฐ์ อัศวพจนมณี
  ทีมสอง ได้แก่
  ก้องฉัตร ศุภศรี
  นวชาต ชุติพรอนันต์
  สรงกรณ์ เตชวณิชย์พงศ์
  รางวัลชมเชย
  ภูมิพิชญ์ เอี๊ยบทวี
  วัชรพล ชุ่มใจ
  เพ็ชรธนา เพ็ชรย้อย
  เพิ่มเติม
 • นางสาวพีชนา เลิศฤทธิ์เดชา ผู้แทนเยาวชนไทยเข้าร่วมการประชุม THE 2016 UN ECOSOC YOUTH FORUM ณ UN ประเทศอเมริกา

  นางสาวพีชนา เลิศฤทธิ์เดชา นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ โครงการเศรษฐศาสตรบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 4 ได้รับคัดเลือกจากกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้เป็น 1 ใน 2 ผู้แทนเยาวชนไทย เข้าร่วมการประชุม THE 2016 UN ECOSOC YOUTH FORUM ภายใต้หัวข้อ "บทบาทเยาวชนในการนำวาระเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 2030 สู่การปฏิบัติการ : Youth Taking Action to Implement the 2013 Agenda" ระหว่างวันที่ 30 มกราคม ถึง 4 กุมภาพันธ์ 2559 ณ สำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติ นครนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้กับเยาวชนและหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านเยาวชนได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นในการขับเคลื่อนและนำวาระหลังการพัฒนาหลังปี 2015 (Post 2015 Development Agenda) หรือการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals; SDGs) สู่การปฏิบัติในทุกระดับ เพิ่มเติม
 • ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ได้รับรางวัล "เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ" ระดับอุดมศึกษา 2557

  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และมูลนิธิร่มฉัตร ร่วมกับองค์กรรัฐและเอกชน จัดการแข่งขัน 'เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ : เงินทอง ของมีค่า และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 6' ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2557 ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557 โดยมีทีมเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 163 ทีม รวม 489 คน จาก 38 สถาบันอุดมศึกษาชั้นนำทั่วประเทศ ซึ่งในปีนี้ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 4 รางวัล ดังนี้ รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ได้แก่ ทีม Flying Piglet
 • น.ส.กานต์ธีรา ทิพย์กาญจนรัตน์
 • น.ส.สิริกรณ์ พวงจิตร
 • น.ส.ฐิติพร ศิริคุรุรัตน์ โดยมี อาจารย์บุรินทร์ อดุลวัฒนะ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาประจำทีม รางวัลชนะเลิศเหรียญเงิน ได้แก่ ทีมโอ๊บอิ๊บอั๊บ
 • นายภัทรพล ปิยะโรจนานุกูล
 • น.ส.ศิรินทร์ ตั้งพรไพบูลย์
 • น.ส.พีชนา เลิศฤทธิ์เดชา โดยมี ดร.วรรณวิภางค์ มานะโชติพงษ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาประจำทีม รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีม JIB
 • น.ส.พิชยา ปัทมธรรมกุล
 • นายธานัท อนุตระกูลชัย
 • น.ส.พิมพ์นิภา ชุณห์อรรกิจ โดยมี ดร.เณศรา สุขพานิช เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาประจำทีม รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีมหยุมหยิม
 • นายอิทธิฤทธิ์ สอนใจ
 • น.ส.ปรีดาวรรณ ฤกษ์รัตน์
 • น.ส.ศศิธร สามทองกล่ำ โดยมี อาจารย์ ลอยลม ประเสริฐศรี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาประจำทีม
  การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎฯ ในระดับอุดมศึกษา จัดขึ้นโดยมุ่งหวังช่วยพัฒนาและยกระดับความรู้ความสามารถด้านเศรษฐศาสตร์แก่เยาวชนระดับอุดมศึกษาที่กำลังจะก้าวเข้าสู่วัยทำงานซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ การมีความรู้พื้นฐานด้านเศรษฐศาสตร์ที่ดีจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทีมผู้ชนะเลิศเหรียญทอง ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เหรียญรางวัลทองคำแท้ ทุนการศึกษา มูลค่า 30,000 บาท ประกาศนียบัตร และสื่อความรู้จาก ตลท. และพิเศษสุดในปีนี้นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาทีมชนะเลิศเหรียญทองจะได้รับทุนศึกษาดูงานต่างประเทศอีกด้วย เพิ่มเติม
 • ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกานต์ธีรา ทิพย์กาญจนรัตน์ นักศึกษาโครงการปริญญาตรี ภาคภาษาอังกฤษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ ระดับอุดมศึกษา

  ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกานต์ธีรา ทิพย์กาญจนรัตน์ นักศึกษาโครงการปริญญาตรี ภาคภาษาอังกฤษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ ระดับอุดมศึกษา จัดโดย สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557 เพิ่มเติม
 • ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาโครงการปริญญาตรีภาคภาษาไทย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากธนาคาร ทิสโก้ จำกัด(มหาชน) ในโครงการค่ายความรู้การเงิน "TISCO Young Financial Planner รุ่น 2"

  ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 โครงการปริญญาตรีภาคภาษาไทย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากธนาคาร ทิสโก้ จำกัด(มหาชน) ในโครงการค่ายความรู้การเงิน "TISCO Young Financial Planner รุ่น 2" รู้เก็บ รู้ใช้ เข้าใจการลงทุน เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่
  1. นายจินตวัฒน์ จันทร์ผ่องใส
  2. นายโยธิน กิตติธร
  เพิ่มเติม
 • ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ชนะการประกวดการคิดกลยุทธ์ทางการตลาดอย่างสร้างสรรค์ในโครงการ AIS BrandAge Award 2014

  ขอแสดงความยินดีกับ นางสาว พิมพ์นิภา ชุณห์อรรถกิจ,นางสาวพิชยา ปัทมธรรมกุล,นางสาวพิชญา กำเนิดศิริกุล,นายธานัท อนุตระกูลชัย ที่ชนะการประกวดการคิดกลยุทธ์ทางการตลาดอย่างสร้างสรรค์ในโครงการ AIS BrandAge Award 2014 เมือวันที่ 24 พฤษจิกายน 2557 ทางคณะเศรษฐศาสตร์ ขอแสดงความกับนักศึกษาคนเก่งทุกคนมากในโอกาสนี้ เพิ่มเติม
 • นักศึกษาโครงการปริญญาตรี ภาคภาษาอังกฤษ(BE) และโครงการบัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ รับรางวัล "โครงการเศรษฐทัศน์" ประจำปี 2556

  ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ร่วมกับสถาบันการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ 6 สถาบัน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และมหาวิทยาลัยรามคำแหง ดำเนินการจัดโครงการเศรษฐทัศน์ ประจำปี 2556 เมื่อวันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2556 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมนิสิตนักศึกษาให้มีความสนใจค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมและรู้จักวิธีวิเคราะห์วิจัยในด้านเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจการเงิน โดยมีนักศึกษาโครงการปริญญาตรี ภาคภาษาอังกฤษ(BE) และโครงการบัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ เข้ารับรางวัล ดังนี้ - ประเภท บทความ ระดับปริญญาตรี รางวัลชมเชย เรื่อง Forward Spread in Thailand: Its predictive power and key influencing factors โดย น.ส. ธิติรัตน์ สิทธัครเดช - ประเภท บทความ ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-เอก) รางวัลชมเชย เรื่อง "ความสัมพันธ์ระหว่างการเติบโตและความไม่เท่าเทียมทางรายได้: ผลกระทบของการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างภาคการผลิต กรณีศึกษาประเทศไทย" โดย นายชีวิน สันธิ อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.อนันต์ ภาวสุทธิไพศิฐ - ประเภท Proposal ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-เอก) รางวัล Proposal ที่ดี ระดับปริญญาโท-เอก เรื่อง "Modeling the stock price volatility using learning models" โดย นายไผท บัวทอง อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.พิสุทธิ์ กุลธนวิทย์ รางวัล Proposal ที่ดี ระดับปริญญาโท-เอก เรื่อง "The Role of Macroeconomic Fundamentals in Exchange Rate Determination: A Macro-Finance Approach" โดย นายชัยธัช จิโรภาส อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.พิสุทธิ์ กุลธนวิทย์ รางวัล Proposal ที่ดี ระดับปริญญาโท-เอก เรื่อง "Yield Curve as a Leading Indicator: the case of Thailand" โดย นายวริทธิ์ ตั้งวิจิตรสกุล อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.พิสุทธิ์ กุลธนวิทย์ เพิ่มเติม
 • ขอแสดงความยินดีกับ นายเขมรัฐ ทรงอยู่ อดีตนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร มหาบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ได้รับรางวัลงานวิจัยระดับชมเชยด้านตลาดทุน

  คณะเศรษฐศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ นายเขมรัฐ ทรงอยู่ อดีตนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ได้รับรางวัลงานวิจัยระดับชมเชยด้านตลาดทุน ระดับปริญญาโท ภายใต้โครงการสนับสนุนทุนวิจัยด้านตลาดทุนระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2555 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 14 - 15 มกราคม 2556 จากงานวิจัย เรื่อง "Technical Trading Strategy in Spot and Future Markets: Arbitrage Signaling" โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ธาตรี จันทรโคลิกา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา เพิ่มเติม
 • ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ได้รับรางวัล ในโครงการ Redesigning Thailand "เดินหน้าสู่เศรษฐกิจไทย 2020"

  ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ได้รับรางวัล ในโครงการ Redesigning Thailand "เดินหน้าสู่เศรษฐกิจไทย 2020" จาก สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 ประกาศผลโครงการ Redesigning Thailand "เดินหน้าสู่เศรษฐกิจไทย 2020" รางวัลชนะเลิศ คุณพีชนา เลิศฤทธิ์เดชา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คุณฐิติพร ศิริคุรุรัตน์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คุณภัทรพล ปิยะโรจนานุกุล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คุณนรภัทร สีสุก คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คุณณัฐพงศ์ นาคแก้ว คณะพาณิชย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คุณสุทธิรักษ์ สันง๊ะ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพิ่มเติม
 • ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา โครงการปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน "TISCO Young Financial Planner Camp"

  ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา โครงการปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน "TISCO Young Financial Planner Camp" ทีม A-EC ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันในครั้งนี้ สมาชิกประกอบด้วย นายวิชาญ กุลาตี นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 และ นายจิรพนธ์ ศิริเสรีวรรณ นักศึกษาคณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี ชั้นปีที่ 3 จัดทำโครงการชื่อ "The Financial Master" ซึ่งมีจุดเน้นทางด้านการวางแผนทางการเงิน เศรษฐศาสตร์ และพื้นฐานการลงทุนในหุ้นสามัญ เผยแพร่ทาง Social Network เพิ่มเติม
 • ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาโครงการปริญญาตรี ภาคภาษาอังกฤษ

  ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกานต์ธีรา ทิพย์กาญจนรัตน์ นักศึกษาโครงการปริญญาตรี ภาคภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 2 ซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนเยาวชนที่เข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ สมัยที่ 68 ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 22 ตุลาคม 2554 ณ สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ซึ่งนางสาวกานต์ธีรา ได้รับคำชมเชยเป็นอย่างมากจากคณะผู้แทนถาวรประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก เพิ่มเติม
 • ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ โครงการปริญญาตรี ภาคภาษาไทย

  นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ชั้นปีที่ 3 โครงการปริญญาตรี ภาคภาษาไทย ได้แก่ 1. นางสาวกานต์ชนก บุญสุภาพร 2. นายธนบูรณ์ งามศรีเทพฤทธิ์ 3. นายวัฒนชัย หวังมุทิตากุล ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2555 ณ สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2556 เพิ่มเติม
 • นักศึกษาโครงการปริญญาตรี ภาคภาษาไทย ได้รับรางวัลการแข่งขันตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ และการแข่งขันนำเสนอบทความวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556

  นักศึกษาโครงการปริญญาตรี ภาคภาษาไทย ได้รับรางวัลการแข่งขันตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์และการแข่งขันนำเสนอบทความวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในวันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา โดยนักศึกษาที่ได้รับรางวัล ได้แก่
  นางสาวสุพิชชา จงพรประเสริฐ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้รับ รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันนำเสนอบทความวิจัยทางเศรษฐศาสตร์
  นายสินธวัฒน์ สินธนบดี นายโชติพงศ์ เจริญสม และ นายสุทธิเกียรติ ชุนประสาน นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์
  เพิ่มเติม
 • นักศึกษาได้รับรางวัลเขียนเรียงความชิงรางวัล "ThinkTank Leadership Award"

  นักศึกษาได้รับรางวัลโครงการประกวดเขียนเรียงความชิงรางวัล "ThinkTank Leadership Award" วัตถุประสงค์โครงการเพื่อการสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโทในมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกโดยสถาบัน MBA ThinkTank Inc. ผู้นำด้านการเตรียมตัวนักศึกษาเพื่อสมัครเข้ามหาวิทยาลัยระดับโลกเช่น Harvard, Wharton, Oxford และ LSE โดยนักศึกษาได้รับรางวัลโครงการประกวดเขียนเรียงความชิงรางวัล "ThinkTank Leadership Award" ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษาเป็นเงินสดจำนวน 10,000 บาท และโปรแกรมให้คำปรึกษาการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศมูลค่า 100,000 บาท คือ นางสาวณัฐณิชา ประชากิตติกุล ชั้นปีที่ 4 รางวัลรองชนะเลิศ รางวัล Profile Enhancement Session (วิเคราะห์โปรไฟล์เพื่อเตรียมตัวสมัครเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก) มูลค่า 7,000 บาท คือ นางสาวจิดาภา ธาระวานิช ชั้นปีที่ 3 เพิ่มเติม
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์