ติดต่อเรา
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(ท่าพระจันทร์) เลขที่ 2 ถ.พระจันทร์
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
แผนที่
หน่วยงาน โทรศัพท์ โทรสาร E-Mail
สำนักงานเลขานุการคณะฯ 02-613-2460 02-224-9428 -
โครงการปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ (BE) 02-613-2437-8 02-224-0150 be@econ.tu.ac.th
มหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรภาษาอังกฤษ 02-613-2422,
02-613-2425
02-224-9428 grad@econ.tu.ac.th,
wannah@econ.tu.ac.th
ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) 02-613-2423,
02-613-2479
02-623-5145 mbe@econ.tu.ac.th,
man@econ.tu.ac.th
ปริญญาโทนิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ (TITLE) 02-613-2420 02-224-1355 title@econ.tu.ac.th
ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ (ERTC) 02-613-2461,
02-613-2474-5
02-224-0146 ertc@econ.tu.ac.th
งานบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 02-613-2404,
02-613-2420
02-224-9428 benyapha@econ.tu.ac.th,
thirawan@econ.tu.ac.th
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต)
99 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ. คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
แผนที่
หน่วยงาน โทรศัพท์ โทรสาร E-Mail
สำนักงานเลขานุการคณะฯ 02-696-5983 02-564-2891 -
งานบริการการศึกษา 02-564-2892 02-564-2891 Onepen@econ.tu.ac.th
โครงการปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย 02-696-5980-2 02-564-2891 undergrad@econ.tu.ac.th,
pet@econ.tu.ac.th
งานบริการวิชาการ 02-696-5979 02-564-2891 darawan@econ.tu.ac.th
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์