ทำเนียบคณบดี

ความสำเร็จของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั้น สามารถพิจารณาได้จากผู้ที่ก้าวขึ้นมาดำรงตำแหน่งสูงสุดของคณะเศรษฐศาสตร์ ซึ่งคณบดีตั้งแต่ยุคก่อตั้งจนถึงปัจจุบันทุกท่านล้วนเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ทั้งจากนักศึกษา ประชาชน และชุมชนวิชาการระหว่างประเทศตลอดมา ดังนี้

ศาสตราจารย์ ดร.เดือน บุนนาค
รักษาการในตำแหน่งคณบดี
(14 มิ.ย.- ต.ค. 2492)
ศาสตราจารย์ขุนประเสริฐศุภมาตรา
คณบดี
(ต.ค. 2492-ก.ค. 2499)
ศาสตราจารย์ ดร.สมทบ สุวรรณสุทธิ
คณบดี
(ก.ค. 2499-ก.ย. 2507)
ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์
คณบดี
(ก.ย. 2507- 20 ส.ค. 2514)
ดร.วิญญู วิจิตรวาทการ
รักษาการแทนคณบดี
(21 ส.ค. 2514 - 18 พ.ย. 2516)
ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี
รักษาการในตำแหน่งคณบดี
(19 พ.ย. 2516- 18 ม.ค. 2517)
คณบดี
(19 ม.ค. - 17 พ.ย. 2517)
ศาสตราจารย์เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม
รักษาการในตำแหน่งคณบดี
(18 พ.ย. 2517 - 14 ม.ค. 2518)
รองศาสตราจารย์ ดร.ลิลี่ โกศัยยานนท์
คณบดี
(15 ม.ค. 2518- 14 ก.ค. 2520)
รองศาสตราจารย์ ดร.พิชัย จรรย์ศุภรินทร์
คณบดี
(15 ก.ค. 2520 - 27 ก.พ. 2521)
รองศาสตราจารย์ ดร.ลิลี่ โกศัยยานนท์
รักษาการในตำแหน่งคณบดี
(28 ก.พ. - 14 เม.ย. 2521)
ดร.โฆษะ อารียา
คณบดี
(15 เม.ย. 2521 - 4 เม.ย. 2523)
รักษาการในตำแหน่งคณบดี
(5 เม.ย. 2523 - 5 พ.ค. 2523)
รองศาสตราจารย์ ดร.เมธี ครองแก้ว
คณบดี
(6 พ.ค. 2523 - 5 พ.ค. 2525)
รักษาการในตำแหน่งคณบดี
(6 พ.ค. 2525 - 26 พ.ค. 2525 )
ศาสตราจารย์เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม
คณบดี
(27 พ.ค. 2525 - 31 พ.ค. 2527)
อาจารย์ศิริบูรณ์ เนาว์ถิ่นสุข
คณบดี
(1 มิ.ย. 2527 - 19 ก.ค. 2529)
รองศาสตราจารย์ ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์
คณบดี
(20 ก.ค. 2529 - 31 พ.ค. 2531)
รองศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ จุนอนันตธรรม
คณบดี
(1 มิ.ย. 2531 - 31 พ.ค. 2534)
รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ
คณบดี
(1 มิ.ย. 2534 - 31 พ.ค. 2537)
รองศาสตราจารย์ ดร.นริศ ชัยสูตร
คณบดี
(1 มิ.ย. 2537 - 31 พ.ค. 2540)
รองศาสตราจารย์ ดร.สิริลักษณา คอมันตร์
คณบดี
(1 มิ.ย. 2540 - 30 เม.ย. 2543)
รองศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ จุนอนันตธรรม
รักษาการแทนคณบดี
(1 พ.ค. 2543 - 1 ต.ค. 2543)
รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา นิธังกร
คณบดี
(2 ต.ค. 2543 - 30 เม.ย. 2546)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภัสสร เลียวไพโรจน์
รักษาการในตำแหน่งคณบดี
(1 พ.ค. 2546 - 30 มิ.ย. 2546)
ศาสตราจารย์ ดร.ปราณี ทินกร
คณบดี
(1 ก.ค. 2546 - 31 มี.ค. 2549)
รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร
คณบดี
(1 เม.ย. 2549 - 30 ก.ย. 2551)
รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล
คณบดี
(1 ต.ค. 2551 - 31 มี.ค. 2554)
รองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพงศ์ นิธิประภา
คณบดี
(1 เม.ย. 2554 - 31 มี.ค. 2557)
ศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา
คณบดี
(1 เม.ย. 2557 - 31 มี.ค. 2560)
รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ
คณบดี
(1 เม.ย. 2560 - ปัจจุบัน)


© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์