Share
การปฏิรูปสังคมเศรษฐกิจไทยหลังวิกฤตเศรษฐกิจ พ.ศ.2540 ความก้าวหน้าและความล้มเหลว
PDF Print E-mail
การสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2548 ครั้งที่ 28
เรื่อง "การปฏิรูปสังคมเศรษฐกิจไทยหลังวิกฤตเศรษฐกิจ พ.ศ. 2540 ความก้าวหน้า และ ความล้มเหลว"
วันที่ 14 - 15 มิถุนายม 2548
ณ หอประชุมศรีบูรพา (พอประชุมเล็ก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จัดโดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สารบัญ

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาทวิวิถี ความสำเร็จและความลัมเหลว
- การปฏิรูปกระบวนการกำหนดนโยบายและการจัดการนโยบายเศรษฐกิจมหาภาค
- โครงสร้างทางการเงินไทยในระดับมหาภาค
- การกระจายอำนาจการคลังสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การพัฒนาและแนวโน้มในอนาคตกรณีศึกษาประเทศไทย
- ผลการปฏิรูปการศึกษา ด้านระบบทรัพยากร และการเงินเพื่อการศึกษา ประสิทธิภาพ ความเสมอภาค และความเป็นธรรม
- การปฏิรูปการเมือง
- การปฏิรูประบบราชการไทย
- การกระจายอำนาจจากส่วนกลาง

issuu embed