Share
คลื่นเศษฐกิจลูกใหม่ ปัญหาและทางรอด
PDF Print E-mail
เอกสารบทความประกอบการสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2524
เรื่อง "คลื่นเศรษฐกิจลูกใหม่ ปัญหาและทางรอด"
จัดโดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันที่ 17 - 18 กุมภาพันธ์ 2524

สารบัญ

- Over view เศรษฐกิจ 2523 - 2524 มีคลื่นเศรษฐกิจลูกใหม่จริงหรือ?
- ปัญหาเงินเฟ้อ รัฐบาลมีทางออกหรือไม่?
- ปัญหาการว่างงานในชนบทและเมือง เงินช่วยได้แค่ไหน?
- ค่าจ้าง เรื่องของคนจน
- มรสุมภายนอก ฟื้นไข้หรือยัง?
- พลังงานปี 2523 - 24 ถึงจุดอับแสงแล้วหรือ
- แก๊สธรรมชาติ ทางรอดของไทย
- ผลกระทบของอุทกภัยและฝนแล้ง จะผ่านปรนอย่างไร
- กลยุทธในการพัฒนา เศรษฐกิจตามแผนที่ 5

issuu embed