Share
มิติใหม่ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
PDF Print E-mail

การสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2542 ครั้งที่ 22
มิติใหม่ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสัมคม
จัดโดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันที่ 26 มีนาคม 2542 ณ ห้องกรุงธนบอลรูม โรงแรมรอยัลรีเวอร์ (เชิงสะพานกรุงธน)

สารบัญ

- ข้อคิดจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจของไทย
- นโยบายการเงินภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจ 2540
- นโยบายการเงินภายใต้กระแสพาณิชย์อิเล็กทรอนิคส์
- ธรรมาภิบาลในองค์กร
- เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทางเลือก
- เศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง

issuu embed