Share
วิกฤตการณ์เศรษฐกิจไทย 2522
PDF Print E-mail

บทความสัมมนาทางวิชาการ
วิกฤตการณ์เศรษฐกิจไทย 2522
จัดโดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
21-22 กุมภาพันธ์ 2523

สารบัญ

- วิกฤตการณ์แห่งโครงสร้างและวิกฤตการณ์แห่งเส้นทางการพัฒนาเศรษฐกิจ
- สถานการณ์ภาวะการเงินตังตัวและแนวทางแก้ไขปี 2521 - 2523
- สถานการณ์และนโยบายน้ำมันในประเทศไทยปี 2522
- อัตราค่าไฟฟ้าในปัจจุบัน
- ทฤษฎีราคากับการตั้งราคาของการประชานครหลวง
- การวิเคราะห์ระดับราคาและผลกระทบต่อการผลิต
- ดุลชำระเงินระหว่างประเทศของไทยในทศวรรษ 1970
- สภาพและปัญหาของการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยในปัจจุบัน
- บทบาทของสินค้าเกษตรกรรมต่อดุลยชำระเงินในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต
- วิเคราะห์ปัญหาเศรษฐกิจไทย โดยพิจารณาโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจ

issuu embed