Share
เศรษฐกิจไทย ค.ศ.2000
PDF Print E-mail

การสัมมนาทางวิชาการประปี 2537
เศรษฐกิจไทย ค.ศ.2000
จัดโดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันที่ 23-24 มีนาคม 2537 ณ โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน

สารบัญ

- เศรษฐกิจไทยจะเป็นอย่างไร
- ธุรกิจอุตสาหกรรมใดจะสดใส
- แรงงานไทยจะมีงานทำหรือไม่
- สภาพชีวิตคนไทยจะดีขึ้นหรือเลวลง
- เศรษฐกิจไทย ค.ศ.2000
- คนและงานวันพรุ่งนี้
- สิ่งแวดล้อมของไทยใจ ค.ศ.2000
- คุณภาพชีวิตคนไทยในคริสต์ศตวรรษหน้า

issuu embed