Share
เศรษฐกิจไทยในกระแสการเปลี่ยนแปลงสังคมเศรษฐกิจโลก
PDF Print E-mail

สัมมนาทางวิชาการ ประจำปี 2549 ครั้งที่ 29
เรื่อง เศรษฐกิจไทยในกระแสการเปลี่ยนแปลงสังคมเศรษฐกิจโลก
จัดโดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
6 กรกฎาคม 2549 ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สารบัญ

- การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคมเศรษฐกิจโลก และระเบียบเศรษฐกิจระหว่างประเทศ นัยที่มีต่อเศรษฐกิจไทย
- การค้าระหว่างประเทศ จากพหุภภาคีนิยมสู่ทวิภาคีนิยม
- การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศและการพัฒนาธุรกิจไทย กรณีศึกษาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคส์
- เศรษฐกิจไทยกับวิกฤติน้ำมันโลก
- ยุทธศาสตร์การค้าของประเทศไทย ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงสังคมเศรษฐกิจโลก ศึกษามาตรการที่ไม่ใช่ภาษี

issuu embed