Share
การกระจายความเจริญในประเทศไทย
PDF Print E-mail
การสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2538
"การกระจายความเจริญในประเทศไทย"
วิเคราะห์เจาะลึกถึงสาเหตุและผลกระทบของการกระจุกตัวทางเศรษฐกิจ
เสนอทางออกด้านเศรษฐกิจ กฎหมาย และการเมือง เพื่อการกระจายความเจริญในประเทศไทย
วันที่ 30-31 มีนาคม 2538
ณ ห้องบอลรูม โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน
จัดโดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สารบัญ

- สังคมไทยกับการกระจายโอกาสและรายได้
- ความแตกต่างในความเจริญเศรษฐกิจระหว่างเมืองและชนบท และผลสะท้านต่อนโยบายการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นถนน
- การกระจายโครงสร้างพื้นฐานและประสิทธิภาพ ไฟฟ้าและโทรคมนาคม
- การปฎิวัติการคลังเพื่อการกระจายความเจริญ
- กระจายแหล่งอุตสาหกรรม กระจายความเจริญหรือกระจายมลภาวะ
- กฎหมายไทย เพื่อการกระจุกหรือกระจายความเจริญ
- ปฏิรูปการเมืองกับการกระจายความเจริญ

issuu embed