Share

ดาวโหลด

File: ปาฐกถาพิเศษ ป๋วย อึ้งภากรณ์ ครั้งที่ 6

pdf.png
File Size:
10 MB
Downloads:
2732
Version
1.0

ครั้งที่ ๖ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๑
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ประเวศ วะสี
“ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ สังคม และศีลธรรม”

issuu embed