Share

ดาวโหลด

File: การจัดระเบียบเศรษฐกิจโลกใหม่-ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย

pdf.png
File Size:
29 MB
Downloads:
4993
Version
1.0

การจัดระเบียบเศรษฐกิจโลกใหม่ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย
จับตาดู เศรษฐกิจไทย จะตอบรับการจัดระเบียบเศรษฐกิจโลกใหม่ เช่นไร?

สารบัญ

- การค้าไทยท่ามกลางกระแสการจัดระเบียบเศรษฐกิจโลกใหม่ การปรับเพื่อสู้
- อุตสาหกรรมไทยในตลาดโลก
- เกษตรยั่งยืนเพื่อความมั่นคงและการแข่งขัน
- การค้าบริการ จะขายแรง หรือจะขายงาน
- แนวโน้มและผลกระทบในเชิงกฎหมายและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
- การจัดระเบียบเศรษฐกิจใหม่ คุณภาพชีวิตดีขึ้นหรือเลวลง

issuu embed