Share

ดาวโหลด

File: การปฏิรูปสังคมเศรษฐกิจไทยหลังวิกฤตเศรษฐกิจ พ.ศ.2540 ความก้าวหน้าและความล้มเหลว

pdf.png
File Size:
29 MB
Downloads:
6515
Version
1.0

การสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2548 ครั้งที่ 28
เรื่อง "การปฏิรูปสังคมเศรษฐกิจไทยหลังวิกฤตเศรษฐกิจ พ.ศ. 2540 ความก้าวหน้า และ ความล้มเหลว"

สารบัญ

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาทวิวิถี ความสำเร็จและความลัมเหลว
- การปฏิรูปกระบวนการกำหนดนโยบายและการจัดการนโยบายเศรษฐกิจมหาภาค
- โครงสร้าสงทางการเงินไทยในระดับมหาภาค
- การกระจายอำนาจการคลังสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การพัฒนาและแนวโน้มในอนาคตกรณีศึกษาประเทศไทย
- ผลการปฏิรูปการศึกษา ด้านระบบทรัพยากร และการเงินเพื่อการศึกษา ประสิทธิภาพ ความเสมอภาค และความเป็นธรรม
- การปฏิรูปการเมือง
- การปฏิรูประบบราชการไทย
- การกระจายอำนาจจากส่วนกลาง

issuu embed