Share

ดาวโหลด

File: การฟันฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจไทย

pdf.png
File Size:
18 MB
Downloads:
2595
Version
1.0

การสัมมนาวิชาการะประจำปี ครั้งที่ 21
เรื่อง "การฟันฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจไทย"
วันที่ 20 มีนาคม 2541 ณ ห้อง แอลที 1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สารบัญ

- ทำไมเราจึงติดหล่มเศรษฐกิจ
- วิกฤตเศรษฐกิจไทย สาเหตุ นโยบายและการปรับตัวเข้าสู่ดุลยภาพ
- ภาคการเงิน
- ก้าวต่อไปของอุตสาหกรรมไทย
- อนาคตเกษตรไทย
- เศรษฐกิจภาคบริการ ความหวังในการฟันฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจไทย

issuu embed