Share

ดาวโหลด

File: ความมั่นคงของสถาบันการเงิน

pdf.png
File Size:
26 MB
Downloads:
2695
Version
1.0

สัมมนาวิชาการปี 2530
เรื่อง "ความมั่นคงของสภาบันการเงิน"
จัดโดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
19 - 20 กุมภาพันธ์ 2530
ณ หอศิลปวัฒนธรรม (หอประชุมเล็ก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สารบัญ

- โครงสร้างและปัญหาของสถาบันการเงินในระบบเศรษฐกิจไทย
- ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจและเสถียรภาพของระบบธนาคารพาณิชย์
- พฤติกรรมการถือสินทรัพย์และความมั่นคงของธนาคารพาณิชย์ไทย
- ความมั่นคงของสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร
- ปัญหาเกี่ยวกับการกำกับและควบคุมสถาบันการเงิน
- การรวมอำนาจการเงินและการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจ

issuu embed