Share

ดาวโหลด

File: ทิศทางเศรษฐกิจไทยในทศวรรษหน้า

pdf.png
File Size:
19 MB
Downloads:
3946
Version
1.0

สัมมนาวิชาการ 2529
ทิศทางเศรษฐกิจไทยในทศวรรษหน้า
จัดโดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2529 ณ หอศิลปวัฒนธรรม (หอประชุมเล็ก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สารบัญ

- แนวความคิดในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
- ภาพเศรษฐกิจการเกษตรไทยในอนาคต
- ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย
- ทิศทางการค้า การไหลของเงินทุนและนัยสำคัญต่อนโยบายด้านดุลการชำระเงินของประเทศไทย
- ทิศทางการพัฒนาชนบทไทย อดีต ปัจจุบัน และอนาคต
- แนวโน้ม ประชากร การศึกษา การจ้างงานและทางเลือก

issuu embed