Share

ดาวโหลด

File: ไทยภายใต้ระเบียบเศรษฐกิจใหม่

pdf.png
File Size:
20 MB
Downloads:
3050
Version
1.0

การสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2544 ครั้งที่ 24
เรื่อง "ไทยภายใต้ระเบียบเศรษฐกิจใหม่"
จัดโดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันที่ 4 พฤษภาคม 2544 ณ ห้องกรุงธนบอลรูน โรงแรมรอยัลริเวอร์

สารบัญ

- กระบวนการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540
- การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นการปฏิรูปการคลังท้องถิ่นหลังรัฐธรรมนูญ 2540
- การเกษตรไทยยุคทรัพยากรเสื่อมโทรม จะพัฒนาได้อย่างยั่งยืน
- เศรษฐกิจไทยภายใต้พระราชบัญญัติแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2542
- วิกฤตเศรษฐกิจกับผลกระทบต่อระบบการเงิน

issuu embed