Share

ดาวโหลด

File: ปฏิวัติการคลังเพื่อปฏิรูปเศรษฐกิจ

pdf.png
File Size:
31 MB
Downloads:
2589
Version
1.0

การสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2536
ปฏิวัติการคลังเพื่อปฏิรูปเศรษฐกิจ
จัดโดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันที่ 17-18 มีนาคม 2536 ณ ห้องกรุงเทพ โรงแรมรอยัลซิตี้

สารบัญ

- เศรษฐกิจจะดีขึ้นจริงหรือหลังการปฏิรูปการคลัง
- ภาวะการผลิตและส่งออกหลังการปฏิรูปภาษีเป็นอย่างไร
- การแปรรูปรัฐวิสาหกิจจะไปในทิศทางใด
- จะกระจายอำนาจการคลังให้สอดคล้องกับการกระจายอำนาจท้องถิ่นอย่างไร
- นโยบายการคลังกับการรักษาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ
- การปฏิรูปโครงสร้างภาษีอากร
- การปฏิรูปการใช้จ่ายของรัฐบาล
- นโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
- การเปลี่ยนแปลงระบบการคลังท้องถิ่น
- การปฏิรูประบบภาษีกับการคุ้มครองอุตสาหกรรมในประเทศ

issuu embed