Share

ดาวโหลด

File: รัฐวิสาหกิจไทย อดีต ปัจจุบัน และอนาคต

pdf.png
File Size:
17 MB
Downloads:
14032
Version
1.0

เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ 35 ปี คณะเศรษฐศาสตร์
เรื่อง "รัฐวิสาหกิจไทย อดีต ปัจจุบัน และอนาคต"
จัดโดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันที่ 26-27 มกราคม 2527 ณ หอศิลปวัฒนธรรม (หอประชุมเล็ก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สารบัญ

- ประวัติความเป็นมาของรัฐวิสาหกิจ
- รัฐวิสาหกิจในเศรษฐกิจไทย
- หลักการพื้นฐานการบริหารรัฐวิสาหกิจไทย
- ปัญหาค่าจ้าง และแรงงานสัมพันธ์ในรัฐวิสาหกิจ
- การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ "การรถไฟแห่งประเทศไทย"
- รถเมล์ ปัจจัยที่ห้าของคนเมืองหลวง
- การประปานครหลวง อดีต ปัจจุบัน และอนาคต
- โทรศัพท์กับชาวบ้าน การรอคอยที่กำลังจะสิ้นสุด
- โชติช่วงชัชวาลรัฐวิสาหกิจการการไฟฟ้า
- โรงกลั่นน้ำมันบางจาก ยังไม่สายเกินไปที่จะปรับโครงสร้าง
- องค์การส่งเสริมกิจการโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย นมจากเต้าที่กำลังจะหย่อนยาน
- อุตสาหกรรมแบตเตอรี่ในประเทศไทยกรณีศึกษา องค์การแบตเตอรี่ และบริษัทเอกชน
- อุตสาหกรรมขวดแก้ว

issuu embed