Share

ดาวโหลด

File: วิกฤตการณ์เศรษฐกิจไทย 2522

pdf.png
File Size:
28 MB
Downloads:
6160
Version
1.0

บทความสัมมนาทางวิชาการ
วิกฤตการณ์เศรษฐกิจไทย 2522
จัดโดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
21-22 กุมภาพันธ์ 2523

สารบัญ

- วิกฤตการณ์แห่งโครงสร้างและวิกฤตการณ์แห่งเส้นทางการพัฒนาเศรษฐกิจ
- สถานการณ์ภาวะการเงินตังตัวและแนวทางแก้ไขปี 2521 - 2523
- สถานการณ์และนโยบายน้ำมันในประเทศไทยปี 2522
- อัตราค่าไฟฟ้าในปัจจุบัน
- ทฤษฎีราคากับการตั้งราคาของการประชานครหลวง
- การวิเคราะห์ระดับราคาและผลกระทบต่อการผลิต
- ดุลชำระเงินระหว่างประเทศของไทยในทศวรรษ 1970
- สภาพและปัญหาของการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยในปัจจุบัน
- บทบาทของสินค้าเกษตรกรรมต่อดุลยชำระเงินในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต
- วิเคราะห์ปัญหาเศรษฐกิจไทย โดยพิจารณาโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจ

issuu embed