Share

ดาวโหลด

File: เศษฐกิจไทย แลไปข้างหน้า

pdf.png
File Size:
26 MB
Downloads:
2707
Version
1.0

การสัมมนาวิชาการประจำปี 2543
เศรษฐกิจไทย แลไปข้างหน้า
จัดโดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สารบัญ

- ภาระหนี้ภาครัฐ และคำถามต่อยุทธศาสตร์เติบโตด้วยหนี้ของไทย
- การปรับโครงสร้างหนี้ของภาคธุรกิจ การสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ
- ข้อพิจารณาทางกฎหมายในมาตรการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
- สถานภาพทางการเงินขิงลูกหนี้และความสัมพันธ์กับความสำเร็จในการปรับโครงสร้างหนี้ของธุรกิจ
- อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมกับการปรับโครงสร้างหนี้
- ความเกี่ยวพันระหว่างการปรับโครงสร้างหนี้และเศรษฐกิจมวลรวม
- นโยบายการเงินระหว่างประเทศหลังวิกฤต
- แนวความคิดกำหนดนโยบายทางเศรษฐกิจของไทยก่อนและหลังวิกฤติการณ์เศรษฐกิจ ความล้มเหลวของ Washington Consensus หรือ ความล้มเหลวของสถาบัน

issuu embed