Share

ดาวโหลด

File: ห้าทศวรรษภาคใต้ แผนพัฒนาเศษฐกิจและสังคมแห่งชาติของไทย

pdf.png
File Size:
21 MB
Downloads:
2585
Version
1.0

ห้าทศวรรษภายใต้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของไทย
การสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2545
ครั้งที่ 25 วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2545
จัดโดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาววิทยาลัยธรรมศาสตร์

สารบัญ

- ภาพรวมแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของไทยในรอบ 5 ทศวรรษที่ผ่านมา
- ห้าทศวรรษของแผนพัฒนาการเกษตรและการเปลี่นแปลงในภาคเกษตรของไทย
- คุณภาพชีวิตของคนไทยในรอบ 5 ทศวรรษ
- ความเหลื่อมล้ำของการกระจายรายได้ในช่วงสี่ทศวรรษของการพัฒนาประเทศ 2504-2544
- การค้าระหว่างประเทศของไทยในรอบ 50 ปี เหลียวหลังแลหน้าอย่างพินิจพิเคราะห์
- สถาบันการเงินและการพัฒนาตลาดเงินและทุนในรอบ 5 ทศวรรษ
- การพัฒนาอุตสาหกรรมและเทศโนโลยีของไทยในรอบห้าทศวรรษ

issuu embed