Share

ดาวโหลด

File: การกระจายความเจริญในประเทศไทย

pdf.png
File Size:
31 MB
Downloads:
3259
Version
1.0

การสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2538
"การกระจายความเจริญในประเทศไทย"
วิเคราะห์เจาะลึกถึงสาเหตุและผลกระทบของการกระจุกตัวทางเศรษฐกิจ
เสนอทางออกด้านเศรษฐกิจ กฎหมาย และการเมือง เพื่อการกระจายความเจริญในประเทศไทย

สารบัญ

- สังคมไทยกับการกระจายโอกาสและรายได้
- ความแตกต่างในความเจริญเศรษฐกิจระหว่างเมืองและชนบท และผลสะท้านต่อนโยบายการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นถนน
- การกระจายโครงสร้างพื้นฐานและประสิทธิภาพ ไฟฟ้าและโทรคมนาคม
- การปฎิวัติการคลังเพื่อการกระจายความเจริญ
- กระจายแหล่งอุตสาหกรรม กระจายความเจริญหรือกระจายมลภาวะ
- กฎหมายไทย เพื่อการกระจุกหรือกระจายความเจริญ
- ปฏิรูปการเมืองกับการกระจายความเจริญ

issuu embed