Share

ดาวโหลด

File: ช่องว่างของความเข้าใจต่อภาคเกษตรและชนบทไทย

pdf.png
File Size:
2 MB
Downloads:
6453
Version
1.0

รศ.สุขุม อัตวาวุฒิชัย
คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รศ.ดร.ประยงค์ เนตยารักษ์
คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

issuu embed