Share
ปาฐกถาพิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์
PDF Print E-mail
ครั้งที่ ชื่อเรื่อง โดย
1 แรงงานกับรัฐ: สามทศวรรษแห่งการพัฒนา, เกษตรกรกับรัฐ ศาสตราจารย์ นิคม จัทรวิทุร,
ศาสตราจารย์ อัมมาร สยามวาลา
2 เศรษฐกิจการเมืองเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศาสตราจารย์ เสน่ห์ จามริก
3 วัฒนธรรมตะวันตกกับพัฒนาสังคมไทย รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรทิพย์ นาถสุภา
4 วีรบุรษในวัฒนธรรมไทย ศาสตราจารย์ ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์
5 รากฐานชีวิต ผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิม
6 ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ สังคม และศีลธรรม ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ประเวศ วะสี
7 สร้างสรรค์สันติประชาธรรมให้เป็นจริงในสังคม อาจารย์สุลักษณ์ ศิวรักษ์
8 การบริหารสังคม: ศาสตร์แห่งศตวรรษเพื่อสังคมไทยและสังคมโลก นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม
9 ระบบอุปถัมภ์กับการพัฒนาสังคม: ด้านหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงสังคมไทย ดร. ม.ร.ว.อคิน รพีพัฒน์
10 จารีตรัฐธรรมนูญไทยกับสันติประชาธรรม ศาสตราจารย์ รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์
11 ลัทธิชาตินิยมไทย-สยาม กับกัมพูชา: ข้อพิพาทปราสาทเขาพระวิหาร (กลับมาเยือน) อาจารย์ ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
12 วิทยาศาสตร์เพื่ออะไร ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์
- 20 ปี ปาฐกถาพิเศษ ป๋วย อึ้งภากรณ์ ศ.นิคม จันทรวิทุร,
ศ.ดร.อัมมาร สยามวาลา,
ศ.เสน่ห์ จามริก,
ศ.ดร.ฉัตรทิพย์ นาถสุภา,
ศ.ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์,
ผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิม,
ศ.นพ.ประเวศ วะสี,
สุลักษณ์ ศิวรักษ์,
ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม,
ม.ร.ว.อคิน รพีพัฒน์