Share
รายงานผลการวิจัย [Research Series]
Administrator PDF Print E-mail
Number ชื่อเรื่อง
1 -
2 การกระจายรายได้ของครอบครัวไทยปี 2515
3 Estimation of the Elasticities of Substitution in the Thai Economy
4 An Economic Analysis of the Coconut
5 Financial Capital Flows and Portfolio
6 การใช้นโยบายการเงินเพื่อการแก้ไขปัญหาการว่างงาน
7 A Study of Disparities in Income and Social Services Across
8 An Economic Hittory of the Chao phya delta 1850-1890
9 Employment Effects
10 -
11 ประเมินผลการสอบเข้าสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย
12 การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการจ้างงานของประเทศไทย 1960-1975
13 แบบแผนและผลการทำงานนอกไร่นา
14 ความเจริญเติบโตของภูมิภาค ทฤษฏีและการใช้ทฤษฏีในการวิเคราะห์
15 ผลกระทบของระบบการคลังต่อการกระจายรายได้ของไทย
16 Devevlopment of Selected Thai CommodityExports to Japan
17 ข้อมูลพื่อการปรับปรุงการเรียนการสอนในคณะเศรษฐศาตร์
18 Industrial Investment Incentives
19 แนวการวิเคราะห์ระบบเศรษฐกิจเปรียบเทียบ
20 Dualism กับการพัฒนาบทสำรวจแนวความคิดและทฤษฎี
21 Agricultural Incentives Comparative Advantage and Employment in Thailand
22 อุปสงค์ต่อการบริการทางการแพทย์
23 การกระจายการศึกษาในระบบโรงเรียนในประเทศไทย
24 ผลการสำรวจทัศนคติของผู้ใช้น้ำประปา
25 Demand for Alcoholic Beverages in Thailand
26 การกระจายการศึกษาในระบบโรงเรียนในประเทศไทย
27 การค้าของไทยกลับกลุ่มประเทศอาเซี่ยน
28 -
29 Manufactured Exports and Foreign Direct Investment
30 Bilateral Export Performances
31 Import Substitution and Export Expansion
32 The Effectiveness of The Monetary Policy in Thailand
33 -
34 A Study of Employment Aspects
35 การพัฒนาเมืองในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย
36 รูปแบบการอุปโภคบริโภคในประเทศไทย
37 การวางแผนพัฒนาภาค ทฤษฎีและการใช้ทฤษฎีศึกษากรณีของประเทศในทวีปอาฟริกา
38 การเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศ
39 The Determinants of Direct Foreign Investment
40 บทบาทการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการเกษตร
41 Agricultural Supply Response
42 -
43 The Impacts of Different Exchange Rate Regimes
44 บทบาทผู้ประกอบการญี่ปุ่นก่อนสงครามโลกครั้งที่สอง
45 ความต้องการถือเงิน
46 การศึกษาระบบธนาคารในประเทศของกลุ่มอาเซียน
47 ค่าเงินบาท
48 รูปแบบการพัฒนาชนบทของประเทศไทย
49 การประเมินนโยบายรักษาระดับราคาของรัฐบาล
50 ปัญหาและลู่ทางขยายการค้าระหว่างประเทศ(ศึกษากรณีไทยกับโซเวียต)
51 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการผลิตเหล้าขาว
52 Documentation of tne Thammasat University International (TUI) Mode)
53 ความสามารถในการชำระหนี้ต่างประเทศ การวิเคราะห์ด้วยทฤษฎีความเป็นไปได้
54 -
55 วิกฤตการณ์หนี้ต่างประเทศของรัฐบาลไทย
56 การค้าของประเทศไทยกับกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจยุโรป
57 A Survey of Natural Gas Production
58 การคุ้มครองอุตสาหกรรมในประเทศไทย
59 Energy Demand Management Policy in Thailand
60 ความเป็นไปได้ในการใช้ศูนย์สาธิตการตลาดส่งเสริมโครงการฝึกอาชีพ
61 ทฤษฏีบรรษัทข้ามชาติ
62 การวิจัยเชิงสำรวจข้อมุลเกี่ยวกับทรัพยากรทะเลของประเทศไทย
63 แบบจำลองอุปสงค์ต่อผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในประเทศไทย
64 ทิศทางการค้า การไหลของเงินทุน และนัยสำคัญต่อดุลการชำระเงินของประเทศไทย
65 การศึกษาอุปทานของเงินในประเทศไทย
66 พฤติกรรมของ Velocity of Money ในประเทศไทย
67 ทางเลือกใช้ตัวแปรทางการเงินในการควบคุมปริมาณเงิน
- น้ำมัน
- ผลกระทบของนโยบายการเก็บภาษีเงินได้บุลคลธรรมดาจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารพาณิชย์
- -