คำถามที่ถามบ่อยโครงการปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย
Q :
ถ้าติด W จะได้เกียรตินิยมหรือไม่
A :
“W” ไม่มีผลต่อเกียรตินิยม เพราะถือยังไม่ได้ศึกษาวิชานั้น จึงไม่เป็นการศึกษาซ้ำในวิชา
Q :
ถ้าลาพักการศึกษาจะมีสิทธิ์ได้เกียรตินิยมหรือไม่
A :
การลาพักการศึกษาไม่มีผลต่อเกียรตินิยม
Q :
การ Regrade วิชา ทำได้หรือไม่ และทำได้ในชั้นปีใดบ้าง
A :
นักศึกษาจะ Regrade วิชานั้นได้ ก็ต่อเมื่อเป็นวิชาที่หลักสูตรกำหนดไว้ต้องสอบผ่านได้ระดับ C ขึ้นไป หรือ ระดับ B นักศึกษาต้องจดทะเบียนเพื่อเรียนซ้ำ และสอบให้ได้ระดับเกรดที่หลักสูตรกำหนด ทั้งการคำนวณวิชาที่ Regrade จะนับหน่วยกิตให้เพียงครั้งเดียว คือ ครั้งแรกที่จดทะเบียนเรียน ส่วนวิชาที่จดทะเบียนเพื่อเรียนซ้ำ จะไม่ได้รับหน่วยกิต ( CREDIT EARNED) แต่จะนำจำนวนหน่วยกิต เป็นตัวหาร (CREDIT LOAS) เพื่อคำนวณหาค่าเฉลี่ยระดับภาค และค่าเฉลี่ยสะสม
Q :
สอบถามเรื่อง วิชาโทเสรี ว่ามีกฎเกณฑ์การลงอย่างไรบ้าง
A :
นักศึกษาเลือกเรียนวิชานอกคณะ 24 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 2 สาขาวิชา (2 สาขาวิชา หมายถึง 2 คณะนั้นเอง)
ยกตัวอย่างเช่น
นักศึกษาอาจเลือกเรียน
วิชาของคณะนิติฯ 12 หน่วย หรือ 9 หน่วย ฯลฯ
วิชาของรัฐศาสตร์ 12 หน่วย หรือ 15 หน่วย ฯลฯ
นักศึกษาได้โทเสรี ทั้งนี้ ไม่ได้บังคับว่าจะต้องเรียนแต่ละสาขาวิชาจำนวนกี่หน่วยกิต
(สาขาเดียวอาจเรียนแค่ 3 หน่วยก็ได้ เป็นโทเสรีเหมือนกัน)
Q :
วิชาหลักในคณะลงทะเบียนเรียนพร้อมกันได้ไหม
A :
วิชาหลักในคณะฯ EC211 EC212 EC311 และ EC312 นักศึกษาไม่สามารถจดทะเบียนเรียนพร้อมกันได้
ตามประกาศของคณะเศรษฐศาสตร์ (ถ้าหากนักศึกษาลงจดทะเบียนเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งจะถือว่าวิชาดังกล่าว มีผลเป็นโมฆะ)
Q :
การย้าย Section วิชาเรียนสามารถทำได้หรือไม่
A :
การขอย้าย Section โดยปกติไม่สามารถกระทำใด้ เนื่องจากคณะได้จัดการเรียนการสอนตามจำนวนนักศึกษาที่ได้วางแผนการเรียนไว้กับคณะฯ แต่ทั้งนี้หากนักศึกษามีความจำเป็นมีเหตุผลอันควร ก็สามารถยื่นคำร้องได้
Q :
เกรดเฉลี่ยรวมวิชา EC  รหัสปี 54 -55 ต้องได้ 2.00 ขึ้นไปนั้น นักศึกษาจะมาถามว่าต้องเป็นชั้นปีใดที่ต้องได้ 2.00
A :
ตอนนักศึกษาแจ้งจบการศึกษา นักศึกษาต้องสอบไล่ได้ค่าระดับเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 (คำนวณจากทุกวิชาเศรษฐศาสตร์ที่ศึกษาอยู่ในโครงสร้างหลักสูตรของวิชาเฉพาะสาขา)
** ข้อแนะนำ นักศึกษาควรตรวจสอบผลการศึกษาและพยายามรักษาผลการศึกษาให้ไม่ต่ำกว่า 2.00 จะไม่อันตรายตอนนักศึกษาแจ้งจบการศึกษา
Q :
นักศึกษาที่ศึกษาหลักสูตร พ.ศ. 2556 มีเงื่อนไขในการศึกษาวิชาในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ อย่าไรบ้าง
A :
1. นักศึกษาจะต้องสอบไล่รายวิชา ศ.311 หรือ ศ.312 โดยได้ค่าเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า C
2. นักศึกษาต้องสอบไล่ได้ค่าระดับเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 (คำนวณจากทุกวิชาเศรษฐศาสตร์ที่ศึกษาอยู่ในโครงสร้างหลักสูตรของวิชาเฉพาะสาขา)
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์