เว็บศูนย์รวมเกี่ยวกับทุนการศึกษา - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เว็บศูนย์รวมเกี่ยวกับทุนการศึกษา : ทุนสำหรับนักศึกษา
 • ประชาสัมพันธ์การขยายเวลารับสมัครนักศึกษามธ.เข้าร่วมโครงการ ASEAN International Mobility for Students (AIMS) Program ประจำปีงบประมาณ 2562
 • ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกงาน ASEM Work Placement Programme ประจำปี 2562
 • ประชาสัมพันธ์ทุน Ernst Mach-Grants (EMG) ภายใต้โครงการของ ASEA UNINET สำหรับบัณฑิตศึกษา
 • ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์เรื่องการเปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรีของคณะเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญา ประจำปีการศึกษา 2562
 • ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโทเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาประเทศในภูมิภาคยุโรป สแกนดิเนเวีย ประจำปีการศึกษา 2562
 • ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการ Kanagawa University Japanese Language and Culture 2019-2020
 • ประชาสัมพันธ์การขยายเวลารับสมัครนักศึกษามธ.เข้าร่วมโครงการ ASEAN International Mobility for Students (AIMS) Program ประจำปีงบประมาณ 2562

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์ประกาศจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่อง การขยายเวลาเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ASEAN International Mobility for Students (AIMS) Program ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อไปศึกษาแลกเปลี่ยนเป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ภาคการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเครือข่ายโครงการ AIMS ในประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม บรูไนดารุสซาราม และฟิลิปปินส์

  ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจ สามารถดูข้อมูลรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร ดาวน์โหลดใบสมัคร และเอกสารประกอบการรับสมัครตามเอกสารแนบด้านล่าง และโปรดมายื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครได้ที่

  >>งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 3 คณะเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) ติดต่อคุณดาราวรรณ

  *ภายในวันที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 11.00 น.*

  >>งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 4 คณะเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) ติดต่อคุณนริศา,

  ภายในวันที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 15.00 น.*

  **เนื่องจากต้องเผื่อเวลาให้งานวิเทศสัมพันธ์คณะฯดำเนินการทำเรื่องเสนอไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. ภายในกำหนดส่ง**

  ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกงาน ASEM Work Placement Programme ประจำปี 2562

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอประชาสัมพันธ์ข่าวจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่อง โครงการฝึกงาน ASEM Work Placement Programme ประจำปี 2562 ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ ศธ 0507(2)/ ว2007 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2561 โดยวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อสนับสนุนการไปฝึกงานที่ราชอาณาจักรเบลเยียมและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความแตกต่างทางวัฒนธรรมและการทำงานข้ามวัฒนธรรม

  ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจสามารถดูข้อมูลรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร รายชื่อมหาวิทยาลัยคู่สัญญา จำนวนรับสมัคร และสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร ตามเอกสารประกาศแนบด้านล่าง และโปรดมายื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครได้ที่

  >>งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 3 คณะเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) ติดต่อคุณดาราวรรณ

  *ภายในวันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 11.00 น.*

  >>งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 4 คณะเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) ติดต่อคุณนริศา,

  *ภายในวันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น.*

  **เนื่องจากต้องเผื่อเวลาให้งานวิเทศสัมพันธ์คณะฯดำเนินการสัมภาษณ์คัดเลือก และทำเรื่องเสนอไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. ภายในกำหนดส่ง**

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานวิเทศสัมพันธ์คณะเศรษฐศาสตร์ 02-613-2480

  ประชาสัมพันธ์ทุน Ernst Mach-Grants (EMG) ภายใต้โครงการของ ASEA UNINET สำหรับบัณฑิตศึกษา

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอประชาสัมพันธ์ข่าวจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่อง ทุน Ernst Mach-Grants (EMG) ภายใต้โครงการของ ASEA UNINET สำหรับบัณฑิตศึกษาในสาขาต่างๆ เช่น วิทยาศาสตร์เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์การเกษตร สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะสาขาดนตรี เพื่อไปศึกษา ณ สถาบันการศึกษาในสาธารณรัฐออสเตรีย รายละเอียดตามตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

  ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจสามารถดูรายละเอียดโครงการเพิ่มเติม และสมัครออนไลน์โดยตรงได้ที่ http://asea-uninet.org/scholarship-grants/ernst-mach-grant-emg/ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ E-mail: konstanze.pirker@oead.at

  ****ปิดรับสมัครออนไลน์ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562****

  ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์เรื่องการเปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรีของคณะเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญา ประจำปีการศึกษา 2562

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ เรื่อง เรื่องการเปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรีของคณะเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญา ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อไปศึกษาแลกเปลี่ยนระยะสั้นเป็นเวลาไม่เกิน 1 ปี โดยศึกษาแบบไม่รับปริญญา (Non-degree)

  โดยกำหนดการดังต่อไปนี้

  รับสมัคร: 7 - 30 มกราคม 2562

  สอบสัมภาษณ์: 8 กุมภาพันธ์ 2562

  ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจ สามารถดูข้อมูลรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร รายชื่อมหาวิทยาลัยคู่สัญญา จำนวนรับสมัคร และสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร ตามเอกสารประกาศแนบด้านล่าง และโปรดมายื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครได้ที่

  >>งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 3 คณะเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) ติดต่อคุณดาราวรรณ

  *ภายในวันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 11.00 น.*

  >>งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 4 คณะเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) ติดต่อคุณนริศา,

  *ภายในวันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 15.00 น.*

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานวิเทศสัมพันธ์ 02-613-2480

  ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโทเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาประเทศในภูมิภาคยุโรป สแกนดิเนเวีย ประจำปีการศึกษา 2562

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์ประกาศจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่อง การเปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโทเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาประเทศในภูมิภาคยุโรป สแกนดิเนเวีย ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อไปศึกษาแลกเปลี่ยนระยะสั้นเป็นเวลาไม่เกิน 1 ปี โดยศึกษาแบบไม่รับปริญญา (Non-degree)

  ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจ สามารถดูข้อมูลรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร ดาวน์โหลดใบสมัคร และเอกสารประกอบการรับสมัครตามเอกสารแนบด้านล่าง และโปรดมายื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครได้ที่

  >>งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 3 คณะเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) ติดต่อคุณดาราวรรณ

  *ภายในวันที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 11.00 น.*

  >>งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 4 คณะเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) ติดต่อคุณนริศา,

  *ภายในวันที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 15.00 น.*

  **เนื่องจากต้องเผื่อเวลาให้งานวิเทศสัมพันธ์คณะฯดำเนินการทำเรื่องเสนอไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. ภายในกำหนดส่ง**

  ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการ Kanagawa University Japanese Language and Culture 2019-2020

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์ประกาศจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่อง การเปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการ Kanagawa University Japanese Language and Culture 2019-2020 เพื่อไปศึกษาระยะสั้น ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน 2562 - 2 สิงหาคม 2562 (รอบ Summer Program) โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับสิทธิเสนอชื่อนักศึกษา จำนวน 2 คน เพื่อเข้าร่วมโครงการนี้ นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับส่วนลดค่า Participation fee จาก 130,000 เยน เหลือ 65,000 เยน

  ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจ สามารถดูข้อมูลรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร ดาวน์โหลดใบสมัคร และเอกสารประกอบการรับสมัครตามเอกสารแนบด้านล่าง และโปรดมายื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครได้ที่

  >>งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 3 คณะเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) ติดต่อคุณดาราวรรณ

  *ภายในวันที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 11.00 น.*

  >>งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 4 คณะเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) ติดต่อคุณนริศา,

  *ภายในวันที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 15.00 น.*

  **เนื่องจากต้องเผื่อเวลาให้งานวิเทศสัมพันธ์คณะฯดำเนินการทำเรื่องเสนอไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. ภายในกำหนดส่ง**

  © 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์