เว็บศูนย์รวมเกี่ยวกับทุนการศึกษา - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เว็บศูนย์รวมเกี่ยวกับทุนการศึกษา : ทุนสำหรับนักศึกษา
 • ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนีย พร้อมทุนส่งเสริมการแลกเปลี่ยน ประจำปีการศึกษา 2561
 • ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในประเทศญี่ปุ่น พร้อมทุนส่งเสริมการแลกเปลี่ยน ประจำปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 2 )
 • ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาของคณะฯที่สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท/เอก ณ International Christian University ประเทศญี่ปุ่น พร้อมรับทุน MEXT Scholarship
 • ประกาศการรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าร่วมโครงการ ASEAN International Mobility for students (AIMS) Programme ประจำปีงบประมาณ 2561
 • ประชาสัมพันธ์หลักสูตร UBC Vancouver Summer Program ประเทศแคนาดา
 • -APPLICATION CLOSED- ประกาศการรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในประเทศสหรัฐอเมริกา ละตินอเมริกา และโครงการ TU-ISEP พร้อมทุนส่งเสริมการแลกเปลี่ยน ประจำปีการศึกษา 2561
 • -APPLICATION CLOSED- ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 1)
 • -APPLICATION CLOSED- ประกาศทุนรัฐบาลสาธารณรัฐเฮลเลนิก ประจำปีการศึกษา 2017-2018 หลักสูตรและการสัมมนาเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมกรีกสมัยใหม่ ณ สาธารณรัฐเฮลเลนิก
 • ประกาศผลคัดเลือกผู้ที่ได้รับทุนส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษา (สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ประจำปีการศึกษา 2560
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติที่ศึกษาเพื่อรับปริญญา พ.ศ.2560
 • -APPLICATION CLOSED- ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ เรื่องการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2560
 • ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนีย พร้อมทุนส่งเสริมการแลกเปลี่ยน ประจำปีการศึกษา 2561

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอประชาสัมพันธ์ประกาศจากกองวิเทศสัมพันธ์ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้นเป็นเวลาไม่เกินหนึ่งปี โดยศึกษาแบบไม่รับปริญญา (Non-degree) ระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนีย พร้อมทุนส่งเสริมการแลกเปลี่ยน ประจำปีการศึกษา 2561

  ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจสามารถดูข้อมูลรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร และเอกสารที่ใช้สมัครเข้าร่วมโครงการ ตามเอกสารแนบด้านล่างนี้ และโปรดมายื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครได้ที่

  >>คุณดาราวรรณ, งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 3 คณะเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)

  *ภายในวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 11.00 น.*

  >>คุณนริศา, งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 4 คณะเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

  *ภายในวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 15.00 น.*

  **เนื่องจากต้องเผื่อเวลาให้งานวิเทศสัมพันธ์คณะฯดำเนินการทำเรื่องเสนอไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ มธ.ได้ทันเวลา**

  ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในประเทศญี่ปุ่น พร้อมทุนส่งเสริมการแลกเปลี่ยน ประจำปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 2 )

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอประชาสัมพันธ์ประกาศจากกองวิเทศสัมพันธ์ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้นเป็นเวลาไม่เกินหนึ่งปี โดยศึกษาแบบไม่รับปริญญา (Non-degree) ระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในประเทศญี่ปุ่น พร้อมทุนส่งเสริมการแลกเปลี่ยน ประจำปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 2 ) ซึ่งนักศึกษามีกำหนดเดินทางไปศึกษาในเดือนกันยายน 2561

  ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจสามารถดูข้อมูลรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร และเอกสารที่ใช้สมัครเข้าร่วมโครงการ ตามเอกสารแนบด้านล่างนี้

  โปรดมายื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครได้ที่งานวิเทศสัมพันธ์คณะฯ

  >>คุณดาราวรรณ, งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 3 คณะเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)

  *ภายในวันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2560 เวลา 11.00 น.*

  >>คุณนริศา, งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 4 คณะเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

  *ภายในวันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2560 เวลา 15.00 น.*

  **เนื่องจากต้องเผื่อเวลาให้งานวิเทศสัมพันธ์คณะฯดำเนินการทำเรื่องเสนอไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ มธ.ได้ทันเวลา**

  ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาของคณะฯที่สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท/เอก ณ International Christian University ประเทศญี่ปุ่น พร้อมรับทุน MEXT Scholarship

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาของคณะฯที่สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท/เอก ณ International Christian University ประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2018 และคัดเลือกรับทุน Japanese Government (MEXT) Scholarship จำนวน 1 ทุน

  ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจสามารถดูข้อมูลรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร และเอกสารที่ใช้สมัครเข้าร่วมโครงการ ตามเอกสารแนบด้านล่างนี้

  โปรดมายื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครได้ที่งานวิเทศสัมพันธ์คณะฯ

  >>คุณดาราวรรณ, งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 3 คณะเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)

  *ภายในวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 11.00 น.*

  >>คุณนริศา, งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 4 คณะเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

  *ภายในวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 15.00 น.*

  และสอบสัมภาษณ์คัดเลือก*ในวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560

  ประกาศการรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าร่วมโครงการ ASEAN International Mobility for students (AIMS) Programme ประจำปีงบประมาณ 2561

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ได้รับแจ้งประกาศการรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าร่วมโครงการ ASEAN International Mobility for students (AIMS) Programme ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อไปศึกษาแลกเปลี่ยนเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยในประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม บรูไนดารุสซาราม และฟิลิปปินส์

  ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจสามารถดูข้อมูลรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร และเอกสารที่ใช้สมัครเข้าร่วมโครงการ ตามเอกสารแนบด้านล่างนี้ และโปรดมายื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ได้ที่งานวิเทศสัมพันธ์

  >>งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)*ภายในวันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 11.00 น.*

  >>งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)*ภายในจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 15.00 น.*

  เนื่องจากต้องเผื่อเวลาให้งานวิเทศสัมพันธ์คณะฯดำเนินการทำเรื่องเสนอไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ มธ.ได้ทันเวลา

  ประชาสัมพันธ์หลักสูตร UBC Vancouver Summer Program ประเทศแคนาดา

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอประชาสัมพันธ์ประกาศจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่องหลักสูตร UBC Vancouver Summer Program ประเทศแคนาดา เพื่อไปศึกษาเป็นเวลาประมาณ 1 เดือน โดยมี 2 ช่วงเวลา ได้แก่ ระหว่างวันที่ 3 มิถุนายน - 3 กรกฏาคม 2561 และระหว่างวันที่ 14 กรกฎาคม - 14 สิงหาคม 2561 ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://vancouversummerprogram.ubc.ca/ โดยผู้ประสานงานโครงการหลักสูตรในทวีปเอเชีย คือ Ms. Winty Cheung ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ winty.cheung@apro.ubc.ca

  -APPLICATION CLOSED- ประกาศการรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในประเทศสหรัฐอเมริกา ละตินอเมริกา และโครงการ TU-ISEP พร้อมทุนส่งเสริมการแลกเปลี่ยน ประจำปีการศึกษา 2561

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ได้รับแจ้งประกาศการรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในประเทศสหรัฐอเมริกา ละตินอเมริกา และโครงการ TU-ISEP พร้อมทุนส่งเสริมการแลกเปลี่ยน ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อไปศึกษาระยะสั้นประเภทไม่รับปริญญาเป็นเวลาไม่เกินหนึ่งปีการศึกษา

  ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจสามารถดูข้อมูลรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร และเอกสารที่ใช้สมัครเข้าร่วมโครงการ ตามเอกสารแนบด้านล่างนี้ และโปรดมายื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ได้ที่งานวิเทศสัมพันธ์

  >>งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)*ภายในวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11.00 น.*

  >>งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)*ภายในวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 25600 เวลา 15.00 น.*

  เนื่องจากต้องเผื่อเวลาให้งานวิเทศสัมพันธ์คณะฯดำเนินการทำเรื่องเสนอไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ มธ.ได้ทันเวลา

  -APPLICATION CLOSED- ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 1)

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์ประกาศจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่องการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโทเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้นเป็นเวลาไม่เกิน 1 ปี โดยศึกษาแบบไม่รับปริญญา (์Non-degree) ระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 1) โดยมีระยะเวลาการศึกษาเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน 2561 - กุมภาพันธ์ 2562

  ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถดูรายชื่อมหาวิทยาลัยคู่สัญญา, รายละเอียดการรับสมัคร, คุณสมบัติผู้สมัคร และเอกสารการสมัครตามเอกสารแนบด้านล่างนี้ และมายื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ได้ที่งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

  *ภายในวันพุธที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 12.00 น.*

  (เนื่องจากงานวิเทศสัมพันธ์ต้องดำเนินการทำเรื่องเสนอไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. ภายในวันที่ 29 กันยายน 2560)

  -APPLICATION CLOSED- ประกาศทุนรัฐบาลสาธารณรัฐเฮลเลนิก ประจำปีการศึกษา 2017-2018 หลักสูตรและการสัมมนาเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมกรีกสมัยใหม่ ณ สาธารณรัฐเฮลเลนิก

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ได้รับแจ้งประกาศทุนรัฐบาลสาธารณรัฐเฮลเลนิก ประจำปีการศึกษา 2017-2018 หลักสูตรและการสัมมนาเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมกรีกสมัยใหม่ ณ สาธารณรัฐเฮลเลนิก (Courses and Seminars in Greece in the Modern Greek Language and Culture, 24th Programme, Academic Year 2017-2018) ระหว่างเดือนตุลาคม 2017 - พฤษภาคม 2018 จำนวน 50 ทุน ให้กับชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในสาธารณรัฐเฮลเลนิก และในต่างประเทศ และอายุไม่เกิน 40 ปี (นับถึงวันที่ 1 มกราคม 2560)

  ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครรับทุนจะต้องส่งใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องไปที่

  อีเมล foreigner@iky.gr *ภายในวันที่ 6 กันยายน 2560

  และส่งเอกสารต้นฉบับผ่านสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเฮลเลนิกประจำประเทศไทย หรือ

  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ *ภายในวันที่ 11 กันยายน 2560

  ประกาศผลคัดเลือกผู้ที่ได้รับทุนส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษา (สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ประจำปีการศึกษา 2560

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ได้รับแจ้งประกาศผลคัดเลือกผู้ที่ได้รับทุนส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษา (สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ประจำปีการศึกษา 2560 จากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. ตามที่กองวิเทศสัมพันธ์ มธ. ได้ประกาศรับสมัครทุนส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาดังกล่าวนั้น บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกได้พิจารณาจัดสรรทุนดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

  ทั้งนี้ มีนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ที่ได้รับทุนดังกล่าว รวมจำนวนทั้งสิ้น 8 คน โปรดดูรายชื่อตามประกาศแนบด้านล่าง

  ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติที่ศึกษาเพื่อรับปริญญา พ.ศ.2560

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ได้รับแจ้งประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติที่ศึกษาเพื่อรับปริญญา พ.ศ.2560 จากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. ตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ประกาศเรื่องการรับสมัครทุนดังกล่าวนั้น บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติของมหาวิทยาลัย ได้พิจารณาทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติที่ศึกษาเพื่อรับปริญญา พ.ศ.2560 เรียบร้อยแล้ว ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่แนบด้านล่าง

  -APPLICATION CLOSED- ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ เรื่องการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2560

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ เรื่องการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2560 ระหว่างเดือนธันวาคม 2560 - มกราคม 2561 (ระยะเวลา 2 เดือน) โดยผู้ผ่านการคัดเลือกและเสนอชื่อจำนวน 2 คน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น

  ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจสามารถดูข้อมูลรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร และเอกสารที่ใช้สมัครเข้าร่วมโครงการ ตามเอกสารแนบด้านล่างนี้ และโปรดมายื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ได้ที่งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 4 ตึกคณะเศรษฐศาสตร์ มธ. (ท่าพระจันทร์)*ตั้งแต่วันที่ 9 - 16 สิงหาคม 2560 (รับเอกสารสมัครจนถึงเวลา 15.00 น.)*

  © 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์