เว็บศูนย์รวมเกี่ยวกับทุนการศึกษา - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เว็บศูนย์รวมเกี่ยวกับทุนการศึกษา : ทุนสำหรับนักศึกษา
 • ประชาสัมพันธ์โครงการระยะสั้น TMU Japanese Summer Program 2018 ณ ประเทศญี่ปุ่น
 • ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระยะสั้น Japanese Language & Culture Program Summer 2018 ณ Hosei University ประเทศญี่ปุ่น
 • ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนส่งเสริมการแลกเปลี่ยน ประจำปีการศึกษา 2561
 • ประชาสัมพันธ์โครงการทุนการศึกษาระยะสั้น Kansai University Japanese Language and Culture Course (IJLC Summer 2018)
 • ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนที่ Saga University ประเทศญี่ปุ่น พร้อมรับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (JASSO Scholarship)
 • ประชาสัมพันธ์หลักสูตร Global Program in Economics and Management (GPEM)
 • ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ The Japanese Studies Program (JSP) 2018 ณ Doshisha Women's College of Liberal Arts ประเทศญี่ปุ่น พร้อมรับทุนสนับสนุน
 • ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาและวิจัยระยะสั้นโครงการ The Canada-ASEAN Scholarships and Educational Exchanges for Development (SEED) Program
 • ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาเพื่อไปศึกษาแลกเปลี่ยนและรับทุนจากเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ Eramus+ Program ณ Ludwig-Maxmilians Universitat
 • ประชาสัมพันธ์ประกาศทุน Japanese Government (Monbukagakusho): MEXT Scholarship 2018 ณ มหาวิทยาลัย Ochanomizu ประเทศญี่ปุ่น
 • ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมทูตกิจกรรมวิเทศสัมพันธ์นานาชาติ รุ่นที่ 5 (Thammasat International Ambassador)
 • ประชาสัมพันธ์ข่าว Darmasiswa Scholarship Program (Non degree) ประจำปี 2018/2019 ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
 • ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการศึกษาแลกเปลี่ยนในหลักสูตรระยะสั้น SWU Summer International Program (SSP) 2018 ณ Showa Women's University ประเทศญี่ปุ่น
 • ประชาสัมพันธ์ข่าวโครงการระยะสั้น 2018 NTU Plus Academy Summer+ Program ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
 • ประชาสัมพันธ์ข่าวทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาจากรัฐบาลไต้หวัน
 • ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษา และวิทยาศาสตร์ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทวงศักยภาพมนุษญ์แห่งประเทศฮังการี ประจำปี ค.ศ. 2017 - 2018
 • ประกาศการรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าร่วมโครงการ ASEAN International Mobility for students (AIMS) Programme ประจำปีงบประมาณ 2561
 • ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะเพื่อศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 256
 • ประชาสัมพันธ์โครงการระยะสั้น Univie: Summer School - European and International Studies 2018 of the Sommerhochschule of the University of Vienna ณ ประเทศออสเตรีย
 • ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย 2018-2019 KFAS International Scholar Exchange Fellowship ณ สาธารณรัฐเกาหลี
 • -APPLICATION CLOSED- ประชาสัมพันธ์ทุน Research Students ณ Chuo University ประเทศญี่ปุ่น
 • -APPLICATION CLOSED- ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฤดูร้อน Japanese Language and Culture ณ Kanagawa University ประเทศญี่ปุ่น
 • -APPLICATION CLOSED- ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา มธ.เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในกลุ่มสหภาพยุโรป และสแกนดิเนเวีย พร้อมทุนส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและทุนที่ได้รับจากต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561
 • ประชาสัมพันธ์โครงการระยะสั้น Sciences Po 2018 Summer School's University Program ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส
 • ประชาสัมพันธ์หลักสูตร UBC Vancouver Summer Program ประเทศแคนาดา
 • -APPLICATION CLOSED-ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในประเทศญี่ปุ่น พร้อมทุนส่งเสริมการแลกเปลี่ยน ประจำปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 2 )
 • ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนีย พร้อมทุนส่งเสริมการแลกเปลี่ยน ประจำปีการศึกษา 2561
 • ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาของคณะฯที่สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท/เอก ณ International Christian University ประเทศญี่ปุ่น พร้อมรับทุน MEXT Scholarship
 • -APPLICATION CLOSED- ประกาศการรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในประเทศสหรัฐอเมริกา ละตินอเมริกา และโครงการ TU-ISEP พร้อมทุนส่งเสริมการแลกเปลี่ยน ประจำปีการศึกษา 2561
 • -APPLICATION CLOSED- ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 1)
 • -APPLICATION CLOSED- ประกาศทุนรัฐบาลสาธารณรัฐเฮลเลนิก ประจำปีการศึกษา 2017-2018 หลักสูตรและการสัมมนาเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมกรีกสมัยใหม่ ณ สาธารณรัฐเฮลเลนิก
 • ประกาศผลคัดเลือกผู้ที่ได้รับทุนส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษา (สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ประจำปีการศึกษา 2560
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติที่ศึกษาเพื่อรับปริญญา พ.ศ.2560
 • -APPLICATION CLOSED- ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ เรื่องการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2560
 • ประชาสัมพันธ์โครงการระยะสั้น TMU Japanese Summer Program 2018 ณ ประเทศญี่ปุ่น

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอประชาสัมพันธ์ประกาศจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่อง โครงการระยะสั้น TMU Japanese Summer Program 2018 ระหว่างวันที่ 10 - 28 กรกฎาคม 2561 ณ ประเทศญี่ปุ่น

  ทั้งนี้ นักศึกษาปริญญาตรีที่สนใจ สามารถดูข้อมูลรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร

  และเอกสารประกอบการรับสมัครตามเอกสารแนบด้านล่าง และโปรดมายื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครได้ที่

  >>คุณดาราวรรณ, งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 3 คณะเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)

  *ภายในวันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 11.00 น.*

  >>คุณนริศา, งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 4 คณะเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

  *ภายในวันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น.*

  **เนื่องจากต้องเผื่อเวลาให้งานวิเทศสัมพันธ์คณะฯดำเนินการทำเรื่องเสนอไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. ภายในระยะเวลาที่ระบุในประกาศ

  ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระยะสั้น Japanese Language & Culture Program Summer 2018 ณ Hosei University ประเทศญี่ปุ่น

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอประชาสัมพันธ์ประกาศจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่อง หลักสูตรระยะสั้น Japanese Language & Culture Program Summer 2018 เพื่อไปศึกษาเป็นเวลา 2 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 4 - 17 กรกฎาคม 2561 ณ Hosei University ประเทศญี่ปุ่น โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและเสนอชื่อจะมีสิทธิ์สมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (JASSO)

  ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจ สามารถดูข้อมูลรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร และเอกสารประกอบการรับสมัครตามเอกสารแนบด้านล่าง และโปรดมายื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครได้ที่

  >>คุณดาราวรรณ, งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 3 คณะเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)

  *ภายในวันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 11.00 น.*

  >>คุณนริศา, งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 4 คณะเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

  *ภายในวันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 15.00 น.*

  **เนื่องจากต้องเผื่อเวลาให้งานวิเทศสัมพันธ์คณะฯดำเนินการทำเรื่องเสนอไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. ภายในระยะเวลาที่ระบุในประกาศ

  ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนส่งเสริมการแลกเปลี่ยน ประจำปีการศึกษา 2561

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอประชาสัมพันธ์ประกาศจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนส่งเสริมการแลกเปลี่ยน ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

  ประชาสัมพันธ์โครงการทุนการศึกษาระยะสั้น Kansai University Japanese Language and Culture Course (IJLC Summer 2018)

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอประชาสัมพันธ์ประกาศจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่อง โครงการทุนการศึกษาระยะสั้น Kansai University Japanese Language and Culture Course (IJLC Summer 2018) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 - 25 กรกฎาคม 2561 ณ ประเทศญี่ปุ่น พร้อมรับทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนคนละ 50,000 เยนจาก Kansai University

  ทั้งนี้ นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ขึ้นไปที่สนใจ สามารถดูข้อมูลรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร และเอกสารประกอบการรับสมัครตามเอกสารแนบด้านล่าง และโปรดมายื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครได้ที่

  >>คุณดาราวรรณ, งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 3 คณะเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)

  *ภายในวันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 11.00 น.*

  >>คุณนริศา, งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 4 คณะเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

  *ภายในวันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 15.00 น.*

  **เนื่องจากต้องเผื่อเวลาให้งานวิเทศสัมพันธ์คณะฯดำเนินการทำเรื่องเสนอไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. ภายในระยะเวลาที่ระบุในประกาศ

  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนที่ Saga University ประเทศญี่ปุ่น พร้อมรับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (JASSO Scholarship)

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอประชาสัมพันธ์ประกาศจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนที่ Saga University ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยคู่สัญญากับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 1 คน จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อสมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (JASSO Scholarship) สำหรับไปศึกษาเป็นระยะเวลา 2 ภาคการศึกษา ในหลักสูตร SPACE-J โดยเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561

  ทั้งนี้ นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ขึ้นไปที่สนใจ สามารถดูข้อมูลรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร และเอกสารประกอบการรับสมัครตามเอกสารแนบด้านล่าง และโปรดมายื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครได้ที่

  >>คุณดาราวรรณ, งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 3 คณะเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)

  *ภายในวันพุธที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 11.00 น.*

  >>คุณนริศา, งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 4 คณะเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

  *ภายในวันพุธที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 15.00 น.*

  **เนื่องจากต้องเผื่อเวลาให้งานวิเทศสัมพันธ์คณะฯดำเนินการทำเรื่องเสนอไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2561

  ประชาสัมพันธ์หลักสูตร Global Program in Economics and Management (GPEM)

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอประชาสัมพันธ์ข่าวจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่อง The Graduate School of Economics and Management ได้เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนใหม่ คือ หลักสูตร Global Program in Economics and Management (GPEM) ซึ่งจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด และเป็นหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาเศรษฐศาสตร์และสาขาการบริหาร

  ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดหลักสูตรได้ตามเอกสารแนบ

  ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ The Japanese Studies Program (JSP) 2018 ณ Doshisha Women's College of Liberal Arts ประเทศญี่ปุ่น พร้อมรับทุนสนับสนุน

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ได้รับแจ้งจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ.ให้ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ The Japanese Studies Program (JSP) 2018 ระหว่างวันที่ 24 กันยายน 2561 - 20 ธันวาคม 2561 ซึ่งเป็นหลักสูตรด้านการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นระยะสั้น โดยจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ณ Doshisha Women's College of Liberal Arts ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการเสนอชื่อ จำนวน 2 คน จะได้รับทุนสนับสนุนการเข้าร่วมโครงการคนละ 200,000 yen

  ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจ สามารถดูข้อมูลรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร เอกสารสมัครตามเอกสารแนบด้านล่าง หรือดูข้อมูลเพิ่มเติม http://www.dwc.doshisha.ac.jp/english/international_exchange/acceptance/js_program/index.html และโปรดมายื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร พร้อมสำเนา 1 ชุดได้ที่

  >>คุณดาราวรรณ, งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 3 คณะเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)

  *ภายในวันพุธที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 11.00 น.*

  >>คุณนริศา, งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 4 คณะเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

  *ภายในวันพุธที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น.*

  **เนื่องจากต้องเผื่อเวลาให้งานวิเทศสัมพันธ์คณะฯดำเนินการทำเรื่องเสนอไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. ภายในกำหนดส่ง**

  ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาและวิจัยระยะสั้นโครงการ The Canada-ASEAN Scholarships and Educational Exchanges for Development (SEED) Program

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ได้รับแจ้งจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ.ให้ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาและวิจัยระยะสั้นสำหรับนักศึกษาจากประเทศสมาชิกอาเซียน ภายใต้โครงการ The Canada-ASEAN Scholarships and Educational Exchanges for Development (SEED) Program เพื่อให้นักศึกษาที่อาศัยอยู่ในประเทศอาเซียน รวมถึงนักศึกษาไทยที่กำลังศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่มีความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาแคนาดา ไปศึกษาหรือทำวิจัยระยะสั้นในประเทศแคนาดา หรือทำวิจัยระยะสั้นในประเทศแคนาดา

  ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจ สามารถดูข้อมูลรายละเอียดตามเอกสารแนบด้านล่าง หรือ http://www.scholarships-bourses.gc.ca/scholarships-bourses/can/institutions/asean-anase.aspx?lang=eng

  หรือสอบถามได้ที่คุณนิจวรรณ ศรีวิบูลย์ สำนักงานทูตพาณิชย์ สถานเอกอัครราชทูตแคนาดา ประจำประเทศไทย โทร.02-646-4332 อีเมล: nitchawan.sriviboon@international.gc.ca

  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาเพื่อไปศึกษาแลกเปลี่ยนและรับทุนจากเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ Eramus+ Program ณ Ludwig-Maxmilians Universitat

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอประชาสัมพันธ์ประกาศจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาเพื่อไปศึกษาแลกเปลี่ยนและรับทุนจากเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ Eramus+ Program ณ Ludwig-Maxmilians Universitat เมืองมิวนิค สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จำนวน 1 คน ไปศึกษาแลกเปลี่ยนแบบไม่รับปริญญา ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - กรกฎาคม 2562)

  ทั้งนี้ นักศึกษาปริญญาตรี-โท-เอกที่สนใจ สามารถดูข้อมูลรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร และเอกสารประกอบการรับสมัครตามเอกสารแนบด้านล่าง

  และโปรดมายื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครได้ที่

  >>คุณดาราวรรณ, งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 3 คณะเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)

  *ภายในวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 11.00 น.*

  >>คุณนริศา, งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 4 คณะเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

  *ภายในวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 15.00 น.*

  **เนื่องจากต้องเผื่อเวลาให้งานวิเทศสัมพันธ์คณะฯดำเนินการทำเรื่องเสนอไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. ภายใน วันที่ 30 มีนาคม 2561

  ประชาสัมพันธ์ประกาศทุน Japanese Government (Monbukagakusho): MEXT Scholarship 2018 ณ มหาวิทยาลัย Ochanomizu ประเทศญี่ปุ่น

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอประชาสัมพันธ์ประกาศจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่อง มหาวิทยาลัย Ochanomizu ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยคู่สัญญา รับสมัครนักศึกษา มธ. จำนวน 1 คน ที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อไปศึกษาในฐานะ Non-Degree Research Student ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 - เดือนมีนาคม 2563 พร้อมรับทุน Japanese Government (Monbukagakusho): MEXT Scholarship 2018

  ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจสามารถดูรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร และเกณฑ์การคัดเลือกโครงการได้ที่เอกสารแนบด้านล่างนี้ และโปรดมายื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ได้ที่งานวิเทศสัมพันธ์คณะฯ

  >>คุณดาราวรรณ, งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)

  >>คุณนริศา, งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

  *ภายในวันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 15.00 น.

  เนื่องจากต้องเผื่อเวลาให้งานวิเทศสัมพันธ์คณะฯดำเนินการทำเรื่องเสนอไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ มธ.ได้ทันเวลา

  ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมทูตกิจกรรมวิเทศสัมพันธ์นานาชาติ รุ่นที่ 5 (Thammasat International Ambassador)

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอประชาสัมพันธ์ประกาศจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมทูตกิจกรรมวิเทศสัมพันธ์นานาชาติ รุ่นที่ 5 (Thammasat International Ambassador) เพื่อช่วยงานกิจกรรมที่เกี่ยวข้องด้านการต่างประเทศทั้งของกองวิเทศสัมพันธ์ และของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทูตกิจกรรมวิเทศสัมพันธ์ ยังมีหน้าที่ทั้งช่วยประชาสัมพันธ์ รับรองแขกชาวต่างประเทศ และเข้าร่วมกิจกรรมในระดับมหาวิทยาลัยทั้งภายในและนอกประเทศ ซึ่งจะเป็นเกียรติประวัติในฐานะตัวแทนของมหาวิทยาลัยอีกด้วย โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องเข้าฝึกอบรมในช่วงต้นเดือนเมษายน 2561

  ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจสามารถดูรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่เอกสารแนบด้านล่าง

  และขอรับใบสมัครได้ที่กองวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 ตึกธรรมนที มธ. ท่าพระจันทร์ หรือดาวน์โหลดใบสมัคร Thammasat International Ambassador Application Form (Today-Feb16,2018)ได้ที่ http://www.inter.tu.ac.th/ และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารมาที่งานบริการนักศึกษาและบุคลากรนานาชาติ กองวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 ตึกธรรมนที มธ. ท่าพระจันทร์ ภายใน วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

  ประชาสัมพันธ์ข่าว Darmasiswa Scholarship Program (Non degree) ประจำปี 2018/2019 ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอประชาสัมพันธ์ข่าวจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่อง Darmasiswa Scholarship Program (Non degree) ประจำปี 2018/2019 สำหรับนักศึกษาไทยเพื่อไปเรียนภาษาอินโดนีเซีย (Bahasa Indonesia) และศิลปวัฒนธรรม ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยรัฐบาลอินโดนีเซียจะสนับสนุนค่าครองชีพ ค่าตำราเรียน ค่าเดินทางภายในประเทศ ค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายส่วนตัว

  ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจสามารถส่งใบสมัครโดยตรงไปที่สถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทยภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 ดูรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่เอกสารแนบด้านล่าง หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02-252-3135 ต่อ 170 (Mr.Supit Thevamit หรือ Mr. Adul Leesen) หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่

  http://darmasiswa.kemdikbud.go.id/

  ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการศึกษาแลกเปลี่ยนในหลักสูตรระยะสั้น SWU Summer International Program (SSP) 2018 ณ Showa Women's University ประเทศญี่ปุ่น

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอประชาสัมพันธ์ข่าวจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่อง Showa Women's University ประเทศญี่ปุ่น กำหนดจัดโครงการศึกษาแลกเปลี่ยนหลักสูตรระยะสั้น SWU Summer International Program (SSP) 2018 เป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน - 9 กรกฎาคม 2561 โดยนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกและเสนอชื่อจำนวน 1 คน จะได้รับการยกเว้นค่าสมัครหลักสูตร

  ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจ สามารถดูข้อมูลรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร และเอกสารประกอบการรับสมัครตามเอกสารแนบด้านล่าง และโปรดมายื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครได้ที่

  >>คุณดาราวรรณ, งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 3 คณะเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)

  *ภายในวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.00 น.*

  >>คุณนริศา, งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 4 คณะเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

  *ภายในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.00 น.*

  **เนื่องจากต้องเผื่อเวลาให้งานวิเทศสัมพันธ์คณะฯดำเนินการทำเรื่องเสนอไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. ภายในระยะเวลาในประกาศ**

  ประชาสัมพันธ์ข่าวโครงการระยะสั้น 2018 NTU Plus Academy Summer+ Program ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอประชาสัมพันธ์ข่าวจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่อง โครงการระยะสั้น 2018 NTU Plus Academy Summer+ Program ณ National Taiwan University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยคู่สัญญา โดยนักศึกษามธ. ที่สนใจเข้าร่วมโครงการจะได้รับส่วนลดจำนวน USD200 - USD400

  ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดโครงการได้ที่เอกสารแนบด้านล่าง หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ntucie@ntu.edu.tw

  ประชาสัมพันธ์ข่าวทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาจากรัฐบาลไต้หวัน

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอประชาสัมพันธ์ข่าวจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่อง ทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา (2018 Taiwan Scholarship Program Directions for Thai Students)

  ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดทุนและดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เอกสารแนบด้านล่าง หรือที่เว็บไซต์ https://www.roc-taiwan.org/th_en/post/2328.html

  โดยผู้สมัครสามารถส่งเอกสารการสมัครโดยตรงได้ที่ Education division, Taipei Economic and Cultural Office in Thailand ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561

  ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษา และวิทยาศาสตร์ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทวงศักยภาพมนุษญ์แห่งประเทศฮังการี ประจำปี ค.ศ. 2017 - 2018

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอประชาสัมพันธ์ข่าวทุนการศึกษาภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษา และวิทยาศาสตร์ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทวงศักยภาพมนุษย์แห่งประเทศฮังการี ประจำปี ค.ศ. 2017 - 2018 สำหรับนักศึกษาไทย จำนวน 40 ทุน โดยเปิดรับสมัครบัดนี้ - 16 กุมภาพันธ์ 2561 ทั้งนี้

  ผู้สนใจสมัครรับทุนดังกล่าวสามารถดูรายละเอียดคู่มือการสมัครรับทุนการศึกษาฯ และรายชื่อหลักสูตรและสาขาวิชาของทุนการศึกษาตามเอกสารแนบ หรือสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://studyinhungary.hu/

  ประกาศการรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าร่วมโครงการ ASEAN International Mobility for students (AIMS) Programme ประจำปีงบประมาณ 2561

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ได้รับแจ้งประกาศการรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าร่วมโครงการ ASEAN International Mobility for students (AIMS) Programme ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อไปศึกษาแลกเปลี่ยนเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยในประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม บรูไนดารุสซาราม และฟิลิปปินส์

  ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจสามารถดูข้อมูลรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร และเอกสารที่ใช้สมัครเข้าร่วมโครงการ ตามเอกสารแนบด้านล่างนี้ และโปรดมายื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ได้ที่งานวิเทศสัมพันธ์

  >>งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)*ภายในวันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 11.00 น.*

  >>งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)*ภายในจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 15.00 น.*

  เนื่องจากต้องเผื่อเวลาให้งานวิเทศสัมพันธ์คณะฯดำเนินการทำเรื่องเสนอไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ มธ.ได้ทันเวลา

  ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะเพื่อศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 256

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอประชาสัมพันธ์ข่าวจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่อง ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะเพื่อศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2562 โดยวัตถุประสงค์ของโครงการฯเพื่อพัฒนาเยาวชนและสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ พร้อมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น

  ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรับเอกสารและใบสมัครได้ที่ www.ajinomotofoundation.or.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ โทรศัพท์ 02-247-7000 ต่อ 1512, 1569, 1560 หรือสายตรงที่ 02-2479547 และอีเมล ajifoundation@gmail.com

  *โปรดส่งใบสมัครตรงไปยังมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะภายในวันที่ 9 มีนาคม 2561*

  ประชาสัมพันธ์โครงการระยะสั้น Univie: Summer School - European and International Studies 2018 of the Sommerhochschule of the University of Vienna ณ ประเทศออสเตรีย

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอประชาสัมพันธ์ข่าวจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่อง โครงการระยะสั้น Univie: Summer School - European and International Studies 2018 of the Sommerhochschule of the University of Vienna ณ ประเทศออสเตรีย ระหว่างวันที่ 14 กรกฎาคม - 11 สิงหาคม 2561

  ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดตามเอกสารแนบ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ sommerhochschule@univie.ac.at

  ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย 2018-2019 KFAS International Scholar Exchange Fellowship ณ สาธารณรัฐเกาหลี

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอประชาสัมพันธ์ข่าวจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่อง ทุนวิจัย 2018-2019 KFAS International Scholar Exchange Fellowship ณ สาธารณรัฐเกาหลี โดยสมัครผ่านระบบ Online ภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ทั้งนี้ อาจารย์/นักศึกษาปริญญาเอกที่สนใจสามารถดูรายละเอียดการสมัครตามเอกสารแนบ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ isef@kfas.or.kr

  -APPLICATION CLOSED- ประชาสัมพันธ์ทุน Research Students ณ Chuo University ประเทศญี่ปุ่น

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ได้รับแจ้งประกาศการรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อไปเป็น Research Students ณ Chuo University ระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่เดือนกันยายน 2561 - มีนาคม 2563 ทั้งนี้ ผู็ที่ได้รับการเสนอชื่ิอ จำนวน 1 คน จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อสมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (Monbukagakusho: MEXT)

  ทั้งนี้ นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาปี 2560 หรือนักศึกษาที่กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่สนใจสามารถดูข้อมูลรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร และเอกสารที่ใช้สมัครเข้าร่วมโครงการ ตามเอกสารแนบด้านล่างนี้ และโปรดมายื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ได้ที่งานวิเทศสัมพันธ์คณะฯ

  >>งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)*ภายในวันพุธที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 15.00 น.*

  >>งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)*ภายในพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 15.00 น.*

  เนื่องจากต้องเผื่อเวลาให้งานวิเทศสัมพันธ์คณะฯดำเนินการทำเรื่องเสนอไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ มธ.ได้ทันเวลา

  -APPLICATION CLOSED- ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฤดูร้อน Japanese Language and Culture ณ Kanagawa University ประเทศญี่ปุ่น

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอประชาสัมพันธ์ข่าวจากกองวิเทศสัมพันธ์ เรื่อง หลักสูตรฤดูร้อน Japanese Language and Culture ณ Kanagawa University ประเทศญี่ปุ่น ระยะเวลา 5 สัปดาห์ (29 มิถุนายน - 3 สิงหาคม 2018) โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและเสนอชื่อจำนวน 2 คน จะได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมการสมัครจาก Kanagawa University จำนวน 65,000 เยนจากค่าธรรมเนียมปกติ 130,000 เยน

  ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจสามารถดูข้อมูลรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร และเอกสารที่ใช้สมัครเข้าร่วมโครงการ ตามเอกสารแนบด้านล่างนี้

  และโปรดยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครให้งานวิเทศสัมพันธ์คณะฯได้ที่

  >>คุณดาราวรรณ, งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 3 คณะเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)

  *ภายในวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 11.00 น.*

  >>คุณนริศา, งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 4 คณะเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

  *ภายในวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 15.00 น.*

  **เนื่องจากต้องเผื่อเวลาให้งานวิเทศสัมพันธ์คณะฯดำเนินการทำเรื่องเสนอไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ มธ.ได้ทันเวลา**

  -APPLICATION CLOSED- ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา มธ.เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในกลุ่มสหภาพยุโรป และสแกนดิเนเวีย พร้อมทุนส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและทุนที่ได้รับจากต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอประชาสัมพันธ์ประกาศจากกองวิเทศสัมพันธ์ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษา มธ.เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในกลุ่มสหภาพยุโรป และสแกนดิเนเวีย พร้อมทุนส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและทุนที่ได้รับจากต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อไปศึกษาโดยไม่รับปริญญา (Non-degree student) เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2561 เป็นต้นไป

  ทั้งนี้ นักศึกษาของคณะฯที่สนใจสมัคร โปรดปฏิบัติตามนี้

  1. ดูข้อมูลรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร และเอกสารที่ใช้สมัครเข้าร่วมโครงการ ตามเอกสารแนบด้านล่างนี้

  2. ยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครให้งานวิเทศสัมพันธ์คณะฯตรวจสอบข้อมูลในส่วนที่ 4 การเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิต และลงนาม ก่อนถึงวันกำหนดส่ง

  3. จากนั้น ให้นักศึกษามารับเอกสารไปทำสำเนาทั้งหมด 7 ชุด และนำมาส่งที่งานวิเทศสัมพันธ์คณะฯได้ที่

  >>คุณดาราวรรณ, งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 3 คณะเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)

  *ภายในวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 11.00 น.*

  >>คุณนริศา, งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 4 คณะเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

  *ภายในวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 15.00 น.*

  **เนื่องจากต้องเผื่อเวลาให้งานวิเทศสัมพันธ์คณะฯดำเนินการทำเรื่องเสนอไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ มธ.ได้ทันเวลา**

  ประชาสัมพันธ์โครงการระยะสั้น Sciences Po 2018 Summer School's University Program ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอประชาสัมพันธ์ข่าวจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่อง โครงการระยะสั้น Sciences Po 2018 Summer School's University Program ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส

  ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.sciencespo.fr/summer/ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ summer.school@sciencespo.fr

  ประชาสัมพันธ์หลักสูตร UBC Vancouver Summer Program ประเทศแคนาดา

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอประชาสัมพันธ์ประกาศจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่องหลักสูตร UBC Vancouver Summer Program ประเทศแคนาดา เพื่อไปศึกษาเป็นเวลาประมาณ 1 เดือน โดยมี 2 ช่วงเวลา ได้แก่ ระหว่างวันที่ 3 มิถุนายน - 3 กรกฏาคม 2561 และระหว่างวันที่ 14 กรกฎาคม - 14 สิงหาคม 2561 ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://vancouversummerprogram.ubc.ca/ โดยผู้ประสานงานโครงการหลักสูตรในทวีปเอเชีย คือ Ms. Winty Cheung ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ winty.cheung@apro.ubc.ca

  -APPLICATION CLOSED-ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในประเทศญี่ปุ่น พร้อมทุนส่งเสริมการแลกเปลี่ยน ประจำปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 2 )

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอประชาสัมพันธ์ประกาศจากกองวิเทศสัมพันธ์ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้นเป็นเวลาไม่เกินหนึ่งปี โดยศึกษาแบบไม่รับปริญญา (Non-degree) ระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในประเทศญี่ปุ่น พร้อมทุนส่งเสริมการแลกเปลี่ยน ประจำปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 2 ) ซึ่งนักศึกษามีกำหนดเดินทางไปศึกษาในเดือนกันยายน 2561

  ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจสามารถดูข้อมูลรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร และเอกสารที่ใช้สมัครเข้าร่วมโครงการ ตามเอกสารแนบด้านล่างนี้

  โปรดมายื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครได้ที่งานวิเทศสัมพันธ์คณะฯ

  >>คุณดาราวรรณ, งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 3 คณะเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)

  *ภายในวันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2560 เวลา 11.00 น.*

  >>คุณนริศา, งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 4 คณะเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

  *ภายในวันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2560 เวลา 15.00 น.*

  **เนื่องจากต้องเผื่อเวลาให้งานวิเทศสัมพันธ์คณะฯดำเนินการทำเรื่องเสนอไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ มธ.ได้ทันเวลา**

  ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนีย พร้อมทุนส่งเสริมการแลกเปลี่ยน ประจำปีการศึกษา 2561

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอประชาสัมพันธ์ประกาศจากกองวิเทศสัมพันธ์ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้นเป็นเวลาไม่เกินหนึ่งปี โดยศึกษาแบบไม่รับปริญญา (Non-degree) ระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนีย พร้อมทุนส่งเสริมการแลกเปลี่ยน ประจำปีการศึกษา 2561

  ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจสามารถดูข้อมูลรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร และเอกสารที่ใช้สมัครเข้าร่วมโครงการ ตามเอกสารแนบด้านล่างนี้ และโปรดมายื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครได้ที่

  >>คุณดาราวรรณ, งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 3 คณะเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)

  *ภายในวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 11.00 น.*

  >>คุณนริศา, งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 4 คณะเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

  *ภายในวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 15.00 น.*

  **เนื่องจากต้องเผื่อเวลาให้งานวิเทศสัมพันธ์คณะฯดำเนินการทำเรื่องเสนอไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ มธ.ได้ทันเวลา**

  ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาของคณะฯที่สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท/เอก ณ International Christian University ประเทศญี่ปุ่น พร้อมรับทุน MEXT Scholarship

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาของคณะฯที่สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท/เอก ณ International Christian University ประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2018 และคัดเลือกรับทุน Japanese Government (MEXT) Scholarship จำนวน 1 ทุน

  ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจสามารถดูข้อมูลรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร และเอกสารที่ใช้สมัครเข้าร่วมโครงการ ตามเอกสารแนบด้านล่างนี้

  โปรดมายื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครได้ที่งานวิเทศสัมพันธ์คณะฯ

  >>คุณดาราวรรณ, งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 3 คณะเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)

  *ภายในวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 11.00 น.*

  >>คุณนริศา, งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 4 คณะเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

  *ภายในวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 15.00 น.*

  และสอบสัมภาษณ์คัดเลือก*ในวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560

  -APPLICATION CLOSED- ประกาศการรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในประเทศสหรัฐอเมริกา ละตินอเมริกา และโครงการ TU-ISEP พร้อมทุนส่งเสริมการแลกเปลี่ยน ประจำปีการศึกษา 2561

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ได้รับแจ้งประกาศการรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในประเทศสหรัฐอเมริกา ละตินอเมริกา และโครงการ TU-ISEP พร้อมทุนส่งเสริมการแลกเปลี่ยน ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อไปศึกษาระยะสั้นประเภทไม่รับปริญญาเป็นเวลาไม่เกินหนึ่งปีการศึกษา

  ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจสามารถดูข้อมูลรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร และเอกสารที่ใช้สมัครเข้าร่วมโครงการ ตามเอกสารแนบด้านล่างนี้ และโปรดมายื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ได้ที่งานวิเทศสัมพันธ์

  >>งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)*ภายในวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11.00 น.*

  >>งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)*ภายในวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 25600 เวลา 15.00 น.*

  เนื่องจากต้องเผื่อเวลาให้งานวิเทศสัมพันธ์คณะฯดำเนินการทำเรื่องเสนอไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ มธ.ได้ทันเวลา

  -APPLICATION CLOSED- ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 1)

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์ประกาศจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่องการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโทเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้นเป็นเวลาไม่เกิน 1 ปี โดยศึกษาแบบไม่รับปริญญา (์Non-degree) ระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 1) โดยมีระยะเวลาการศึกษาเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน 2561 - กุมภาพันธ์ 2562

  ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถดูรายชื่อมหาวิทยาลัยคู่สัญญา, รายละเอียดการรับสมัคร, คุณสมบัติผู้สมัคร และเอกสารการสมัครตามเอกสารแนบด้านล่างนี้ และมายื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ได้ที่งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

  *ภายในวันพุธที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 12.00 น.*

  (เนื่องจากงานวิเทศสัมพันธ์ต้องดำเนินการทำเรื่องเสนอไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. ภายในวันที่ 29 กันยายน 2560)

  -APPLICATION CLOSED- ประกาศทุนรัฐบาลสาธารณรัฐเฮลเลนิก ประจำปีการศึกษา 2017-2018 หลักสูตรและการสัมมนาเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมกรีกสมัยใหม่ ณ สาธารณรัฐเฮลเลนิก

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ได้รับแจ้งประกาศทุนรัฐบาลสาธารณรัฐเฮลเลนิก ประจำปีการศึกษา 2017-2018 หลักสูตรและการสัมมนาเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมกรีกสมัยใหม่ ณ สาธารณรัฐเฮลเลนิก (Courses and Seminars in Greece in the Modern Greek Language and Culture, 24th Programme, Academic Year 2017-2018) ระหว่างเดือนตุลาคม 2017 - พฤษภาคม 2018 จำนวน 50 ทุน ให้กับชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในสาธารณรัฐเฮลเลนิก และในต่างประเทศ และอายุไม่เกิน 40 ปี (นับถึงวันที่ 1 มกราคม 2560)

  ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครรับทุนจะต้องส่งใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องไปที่

  อีเมล foreigner@iky.gr *ภายในวันที่ 6 กันยายน 2560

  และส่งเอกสารต้นฉบับผ่านสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเฮลเลนิกประจำประเทศไทย หรือ

  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ *ภายในวันที่ 11 กันยายน 2560

  ประกาศผลคัดเลือกผู้ที่ได้รับทุนส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษา (สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ประจำปีการศึกษา 2560

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ได้รับแจ้งประกาศผลคัดเลือกผู้ที่ได้รับทุนส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษา (สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ประจำปีการศึกษา 2560 จากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. ตามที่กองวิเทศสัมพันธ์ มธ. ได้ประกาศรับสมัครทุนส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาดังกล่าวนั้น บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกได้พิจารณาจัดสรรทุนดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

  ทั้งนี้ มีนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ที่ได้รับทุนดังกล่าว รวมจำนวนทั้งสิ้น 8 คน โปรดดูรายชื่อตามประกาศแนบด้านล่าง

  ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติที่ศึกษาเพื่อรับปริญญา พ.ศ.2560

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ได้รับแจ้งประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติที่ศึกษาเพื่อรับปริญญา พ.ศ.2560 จากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. ตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ประกาศเรื่องการรับสมัครทุนดังกล่าวนั้น บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติของมหาวิทยาลัย ได้พิจารณาทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติที่ศึกษาเพื่อรับปริญญา พ.ศ.2560 เรียบร้อยแล้ว ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่แนบด้านล่าง

  -APPLICATION CLOSED- ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ เรื่องการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2560

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ เรื่องการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2560 ระหว่างเดือนธันวาคม 2560 - มกราคม 2561 (ระยะเวลา 2 เดือน) โดยผู้ผ่านการคัดเลือกและเสนอชื่อจำนวน 2 คน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น

  ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจสามารถดูข้อมูลรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร และเอกสารที่ใช้สมัครเข้าร่วมโครงการ ตามเอกสารแนบด้านล่างนี้ และโปรดมายื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ได้ที่งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 4 ตึกคณะเศรษฐศาสตร์ มธ. (ท่าพระจันทร์)*ตั้งแต่วันที่ 9 - 16 สิงหาคม 2560 (รับเอกสารสมัครจนถึงเวลา 15.00 น.)*

  © 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์