เว็บศูนย์รวมเกี่ยวกับทุนการศึกษา - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เว็บศูนย์รวมเกี่ยวกับทุนการศึกษา : ทุนสำหรับนักศึกษา
 • ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 • ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาประเทศในภูมิภาคเอเชีย โอเชียเนีย ประจำปีการศึกษา 2562
 • ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายใต้โครงการ AIMS ณ Hannam University สาธารณรัฐเกาหลี
 • ประชาสัมพันธ์การรับครูอาสาสมัครชาวจีน
 • ประชาสัมพันธ์ทุน Monbukagakusho Scholarship 2019 ณ Ritsumeikan University ประเทศญี่ปุ่น
 • ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2562
 • ประชาสัมพันธ์ประกาศการรับสมัครนักศึกษา มธ. เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในประเทศสหรัฐอเมริกา ละตินอเมริกา และโครงการ TU-ISEP ประจำปีการศึกษา 2562
 • ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ณ The Hong Kong University of Science and Technology
 • ประชาสัมพันธ์ทุน Hong Kong Ph.D. Fellowship Scheme 2019/20 เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
 • ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์ข่าวจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่อง การรับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ (Young Artist Talent #10) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จัดโดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ เทคนิควิธีการ รวมถึงประสบการณ์สร้างสรรคงานิลปะร่วมสมัยให้กับศิลปินรุ่นใหม่ที่มีผลงานโดดเด่น และมีความพร้อมจากสถาบันการศึกษาต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ(อาเซียน) เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการและประกวดผลงาน และคัดเลือกเพื่อไปศึกษาดูงานด้านศิลปะ ณ ประเทศญี่ปุ่น

  ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียด และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://ocac.go.th/2018/10/12/youngartiststalent2018/ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 02-209-3755 โดยสามารถส่งเอกสารใบสมัครด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ได้ที่ "ศูนย์หอศิลป์. สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

  ภายในวันที่ 7 ธันวาคม

  ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาประเทศในภูมิภาคเอเชีย โอเชียเนีย ประจำปีการศึกษา 2562

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอประชาสัมพันธ์ประกาศจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่อง ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโทเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้นเป็นเวลาไม่เกินหนึ่งปี โดยศึกษาแบบไม่รับปริญญา (Non-degree) กับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาประเทศในภูมิภาคเอเชีย โอเชียเนีย ประจำปีการศึกษา 2562

  ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจ สามารถดูข้อมูลรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร ดาวน์โหลดใบสมัคร และเอกสารประกอบการรับสมัครตามเอกสารแนบด้านล่าง และโปรดมายื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครได้ที่

  >>งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 3 คณะเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) ติดต่อคุณดาราวรรณ

  *ภายในวันที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 11.00 น.*

  >>งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 4 คณะเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) ติดต่อคุณนริศา,

  *ภายในวันที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 15.00 น.*

  **เนื่องจากต้องเผื่อเวลาให้งานวิเทศสัมพันธ์คณะฯดำเนินการทำเรื่องเสนอไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. ภายในกำหนดส่ง

  ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายใต้โครงการ AIMS ณ Hannam University สาธารณรัฐเกาหลี

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอประชาสัมพันธ์ประกาศจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่อง โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายใต้โครงการ AIMS ณ Hannam University สาธารณรัฐเกาหลี ในสาขาวิชา International Business ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา จำนวน 2 คน โดยนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเสนอชื่อจะได้รับการสนับสนุนค่าที่พัก 90% และค่ากิจกรรม Cultural and Business Program

  ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจ สามารถดูข้อมูลรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร ดาวน์โหลดใบสมัคร และเอกสารประกอบการรับสมัครตามเอกสารแนบด้านล่าง และโปรดมายื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครได้ที่

  >>งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 3 คณะเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) ติดต่อคุณดาราวรรณ

  *ภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11.00 น.*

  >>งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 4 คณะเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) ติดต่อคุณนริศา,

  *ภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.00 น.*

  **เนื่องจากต้องเผื่อเวลาให้งานวิเทศสัมพันธ์คณะฯดำเนินการทำเรื่องเสนอไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. ภายในกำหนดส่ง

  ประชาสัมพันธ์การรับครูอาสาสมัครชาวจีน

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอประชาสัมพันธ์ข่าวจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่อง การรับครูอาสาสมัครชาวจีน ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย โดยคัดเลือกบัณฑิตชาวจีนที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทเพื่อทำหน้าที่ครูอาสาสมัครช่วยสอนภาษาจีนในสถาบันอุดมศึกษาไทยเป็นเวลา 1 ปีการศึกษา

  ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้และขอรับแบบแสดงความจำนงในการขอรับครูอาสาสมัครชาวจีนได้ที่ www.inter.mua.go.th ภายใต้หัวข้อ Announcements และส่งตรงไปยังสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2561 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 02-610-5399 (คุณยุทธการ)

  ประชาสัมพันธ์ทุน Monbukagakusho Scholarship 2019 ณ Ritsumeikan University ประเทศญี่ปุ่น

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอประชาสัมพันธ์ประกาศจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่อง ทุนภายใต้รัฐบาลญี่ปุ่น (Monbukagakusho: Mext) Scholarship Program 2019 สำหรับนักศึกษาไทยที่ต้องการจะไปศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ณ Ritsumeikan University ประเทศญี่ปุ่น

  ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจ สามารถดูข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบด้านล่าง หรือ http://en.ritsumei.ac.jp/admissions/ และสามารถสมัครโดยตรงไปยัง Ritsumeikan University

  ภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2561

  ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2562

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอประชาสัมพันธ์ประกาศจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีระยะเวลาการศึกษาเริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน 2562 - สิงหาคม 2563

  ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจ สามารถดูข้อมูลรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร ดาวน์โหลดใบสมัคร และเอกสารประกอบการรับสมัครตามเอกสารแนบด้านล่าง และโปรดมายื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครได้ที่

  >>งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 3 คณะเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) ติดต่อคุณดาราวรรณ

  *ภายในวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 11.00 น.*

  >>งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 4 คณะเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) ติดต่อคุณนริศา,

  *ภายในวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 15.00 น.*

  **เนื่องจากต้องเผื่อเวลาให้งานวิเทศสัมพันธ์คณะฯดำเนินการทำเรื่องเสนอไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. ภายในกำหนดส่ง

  ประชาสัมพันธ์ประกาศการรับสมัครนักศึกษา มธ. เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในประเทศสหรัฐอเมริกา ละตินอเมริกา และโครงการ TU-ISEP ประจำปีการศึกษา 2562

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอประชาสัมพันธ์ประกาศจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่อง ประกาศการรับสมัครนักศึกษา มธ. เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในประเทศสหรัฐอเมริกา ละตินอเมริกา และโครงการ TU-ISEP ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อไปศึกษาโดยไม่รับปริญญา (Non-degree student) ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2562 เป็นต้นไป

  ทั้งนี้ นักศึกษาปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่สนใจ สามารถดูข้อมูลรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร และเอกสารประกอบการรับสมัครตามเอกสารแนบด้านล่าง และโปรดมายื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครได้ที่

  >>งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 3 คณะเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) ติดต่อคุณดาราวรรณ

  *ภายในวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11.00 น.*

  >>งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 4 คณะเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) ติดต่อคุณนริศา,

  *ภายในวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.00 น.*

  สัมภาษณ์โดยคณะ(เฉพาะผู้สมัครไป UC)ในวันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่ 13.00 น.เป็นต้นไป

  **เนื่องจากต้องเผื่อเวลาให้งานวิเทศสัมพันธ์คณะฯดำเนินการทำเรื่องเสนอไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. ภายในกำหนดส่ง

  ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ณ The Hong Kong University of Science and Technology

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอประชาสัมพันธ์ข่าวจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่อง ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา MPhil และ PhD ในสาขาต่างๆ ของ The Hong Kong University of Science and Technology ประเทศฮ่องกง

  ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://pg.ust.hk/landing หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ (852)2358 7593

  ประชาสัมพันธ์ทุน Hong Kong Ph.D. Fellowship Scheme 2019/20 เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน


  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอประชาสัมพันธ์ข่าวจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่อง Research Grants Council เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้แจ้งมายังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เกี่ยวกับทุนการศึกษาในระดับปริญญาเอก

  ซึ่งผู้ที่ได้รับทุนจะได้รับค่าใช้จ่ายประจำเดือน HK$25,100 ค่าเดินทางไปประชุมหรือทำวิจัย HK$ 12,600 ต่อปี เป็นเวลา 3 ปี ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

  ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เอกสารแนบด้านล่าง หรือทางเว็บไซต์ https://cerg1.ugc.edu.hk/hkpfs/index.html หรือสอบถามไปที่อีเมล HKPF@ugc.edu.hk *หมดเขตใบสมัครภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2561 *

  © 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์