งานวิจัย POLICY WATCH - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ไทย · English  
หน้าหลัก | ติดต่อเรา |
POLICY WATCH -กิจกรรมของโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมของโครงการ

1. สัมมนาทางวิชาการ

คณะทำงานจะจัดให้มีการสัมมนาภายใต้ “โครงการจับตานโยบายรัฐบาล” ขึ้นทุกๆสองเดือน เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยและเพื่อจัดการอภิปรายทางวิชาการในประเด็นเชิงนโยบายของรัฐในด้านต่างๆ

  • สัมมนาทางวิชาการ เดือนมีนาคม

หัวข้อ "การเปลี่ยนแปลงแนวคิดและนโยบายเศรษฐกิจมหภาคของไทย: จากยุคอาจารย์ป๋วยถึงปัจจุบัน"

โดย ศ.ดร. พรายพล คุ้มทรัพย์ และ รศ.ดร. ภาณุพงษ์ ศิริประภา

วันที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 10.30-12.00 น.

ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

  • สัมมนาทางวิชาการ เดือนพฤศจิกายน

หัวข้อ "วิเคราะห์นโยบายหนี้นอกระบบ"

โดย ศ.ดร. อภิชัย พันธเสน วันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 เวลา 14.00-16.00 น.

ณ ห้อง 403 คณะเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

  • สัมมนาทางวิชาการ เดือนตุลาคม

หัวข้อ "การประมูลคลื่นความถี่ยุคที่ 3(3G)"

โดย ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ วันที่ 26 ตุลาคม 2552 เวลา 15.30-17.30 น.

ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

  • สัมมนาทางวิชาการ เดือนสิงหาคม

หัวข้อ "นโยบายการแทรกแซงตลาดยางกับการทุจริต"

โดย รศ.ดร. ปัทมาวดี ซูซูกิ วันที่ 31 สิงหาคม 2552 เวลา 13.30-16.00 น.

ณ ห้องประชุมหลวงดำริอิสรานุวรรต ชั้น 5 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

2. การประชุมสัมมนาใหญ่

คณะทำงานจะจัดให้มีการประชุมสัมมนาเมื่อครบ 12 เดือน หัวข้อเรื่อง “ผลการจับตานโยบายรัฐ ปี 2552” ภายใต้โครงการจับตานโยบายรัฐบาล พร้อมกับจัดพิมพ์และเผยแพร่รายงานการวิจัย Policy Watch เป็นผลผลิตของโครงการวิจัย โดยจะส่งมอบแก่ห้องสมุดมหาวิทยาลัย สถานศึกษาและหน่วยราชการต่างๆ เนื้อหาจะเน้นการรวบรวม วิเคราะห์นโยบาย การดำเนินนโยบาย และวิเคราะห์ policy gap

คลิปเสียงงานสัมมนาวิชาการ“1 ปีกับการจับตานโยบายรัฐบาล”
ไฟล์งานนำเสนอ“1 ปีกับการจับตานโยบายรัฐบาล”นโยบายด้านมหภาค
ไฟล์งานนำเสนอ“1 ปีกับการจับตานโยบายรัฐบาล”นโยบายด้านการศึกษา
ไฟล์งานนำเสนอนโยบาย“1 ปีกับการจับตานโยบายรัฐบาล”ด้านอุตสาหกรรม
ไฟล์งานนำเสนอ“1 ปีกับการจับตานโยบายรัฐบาล”นโยบายด้านเกษตร
ไฟล์งานนำเสนอ“1 ปีกับการจับตานโยบายรัฐบาล”นโยบายด้านการคลัง

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมการแถลงข่าวปีที่ 2 ครั้งที่ 4

ภาพกิจกรรมการแถลงข่าวปีที่ 2 ครั้งที่ 3

ภาพกิจกรรมการแถลงข่าวปีที่ 2 ครั้งที่ 2

ภาพกิจกรรมการแถลงข่าวปีที่ 2 ครั้งที่ 1

ภาพกิจกรรม "1 ปีกับการจับตานโยบายรัฐบาล"

ภาพกิจกรรมการแถลงข่าวครั้งที่ 11

ภาพกิจกรรมการแถลงข่าวครั้งที่ 10

ภาพกิจกรรมการแถลงข่าวครั้งที่ 9

ภาพกิจกรรมการแถลงข่าวครั้งที่ 8

ภาพกิจกรรมการแถลงข่าวครั้งที่ 7

ภาพกิจกรรมการแถลงข่าวครั้งที่ 6

ภาพกิจกรรมการแถลงข่าวครั้งที่ 5

ภาพกิจกรรมการแถลงข่าวครั้งที่ 4

คลิปเสียง

คลิปเสียงงานแถลงข่าวโครงการจับตานโยบายรัฐบาล ปี2 - ช่องว่างนโยบายรัฐบาล : พลังงาน ค่าจ้าง และการคลัง
คลิปเสียงงานแถลงข่าวโครงการจับตานโยบายรัฐบาล ปี2 ครั้งที่ 4
คลิปเสียงงานแถลงข่าวโครงการจับตานโยบายรัฐบาล ปี2 ครั้งที่ 3
คลิปเสียงงานแถลงข่าวโครงการจับตานโยบายรัฐบาล ปี2 ครั้งที่ 2
คลิปเสียงงานแถลงข่าวโครงการจับตานโยบายรัฐบาล ปี2 ครั้งที่ 1
คลิปเสียงงานแถลงข่าวครั้งที่ 11
คลิปเสียงงานแถลงข่าวครั้งที่ 10
คลิปเสียงงานแถลงข่าวครั้งที่ 9
คลิปเสียงงานแถลงข่าวครั้งที่ 8
คลิปเสียงงานแถลงข่าวครั้งที่ 6
คลิปเสียงงานแถลงข่าวครั้งที่ 5

 
 
ส่งเมล์ให้เพื่อน
 
พิมพ์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
เลขที่ 2 ถ.พระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
เลขที่ 99 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ. คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121