ระดับบัณฑิตศึกษา โครงการปริญญาโท หลักสูตรภาษาไทย - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ไทย · English  
หน้าหลัก | ติดต่อเรา |
Welcome to Homepage of Master of Arts in Economics (Thai) Program
โครงการปริญญาโท หลักสูตรภาษาไทย -การคัดเลือกเข้าศึกษา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • ต้องไม่เป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรงซึ่งจะเบียดเบียนหรือเป็นอุปสรรคขัดขวางต่อการศึกษา

  • ต้องไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง

  • ต้องไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นเพราะมีความผิดทางวินัย ภายในระยะเวลา 10 ปี ก่อนการสมัครเข้าเป็นนักศึกษา

  • ผู้เข้าศึกษาจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ

  • ผู้เข้าศึกษาจะต้องผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย

  • ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนภาษาอังกฤษ (TU-GET) ซึ่งสอบโดยสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือ TOEFL หรือ IELTS (ผลสอบไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร)

เงื่อนไขการรับเข้า

  • ผู้สมัึครสามารถเลือกสมัครสอบหลักสูตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษพร้อมกันได้ โดยใช้รหัส 0412 และชำระค่าสมัคร 700 บาท ซึ่งจะต้องสอบข้อสอบฉบับภาษาอังกฤษ และจะต้องสอบผ่านข้อเขียนทั้ง 4 วิชา หลังจากนั้นจะต้องสอบสัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่ง

  • ผู้สมัครจะต้องยื่นผลสอบภาษาอังกฤษภายในวัีนสอบข้อเขียน หากไม่ยื่นจะไม่ได้รับการตรวจข้อสอบ

จำนวนนักศึกษา

รับนักศึกษาปีการศึกษาละประมาณ 30 คน

เนื้อหาที่ใช้ในการออกข้อสอบเข้า

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

ค่าใช้จ่ายการศึกษา

(1.) วิชาปรับพื้นฐาน (4 วิชา) 9,000

(2.) ค่าหน่วยกิต (ต่อภาคการศึกษา) 14,600

รวมค่าหน่วยกิต (6 ภาคการศึกษา) 87,600

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ

(1.) ค่าลงทะเบียนล่าช้า (ต่อวัน) 100

(2.) ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต (ครั้งเดียว) 1,050

(3.) ค่ารักษาสถานภาพ (ต่อภาคการศึกษา) 3,000

(4.) ค่าใช้เวลาคอมพิวเตอร์ (ต่อปีการศึกษา) ชำระเงินที่คณะเศรษฐศาสตร์ 700

ประมาณค่าใช้จ่ายโดยรวม (3 ปีการศึกษา) 90,750*

* ค่าใช้จ่ายนี้ยังไม่รวมวิชาปรับพื้นฐาน

ปฏิทินรับเข้าศึกษา


ขั้นตอนการรับสมัคร
  Date Venue
ประกาศรับสมัคร1 มกราคม - 15 มีนาคม 2562http://www.tu.ac.th และช่องทางอื่น.
สมัครผ่านระบบออนไลน์ของสำนักทะเบียน1 มกราคม - 15 มีนาคม 2562 www.reg.tu.ac.thwww.reg.tu.ac.th
ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครผ่านธนาคาร1 มกราคม - 16 มีนาคม 2562ธนาคารกรุงไทย (จำกัดมหาชน) ทุกสาขา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และแผ่นผังที่นั่งสอบวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562สำนักทะเบียนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) หรือ http://web.reg.tu.ac.th
สอบข้อเขียนวันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2562มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2562สำนักทะเบียนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) หรือ http://web.reg.tu.ac.th
สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาไทยพฤษภาคม 2562คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรนานาชาติพฤษภาคม 2562คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก หลักสูตรภาษาอังกฤษพฤษภาคม 2562คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา30 พฤษภาคม 2562http://web.reg.tu.ac.th
ขึ้นทะเบียนนักศึกษา--------สำนักทะเบียน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
เปิดภาคการศึกษา13สิงหาคม 2562
Note: All dates are subject to change
 More details as following that information in
http://www.reg3.tu.ac.th

 
 
ส่งเมล์ให้เพื่อน
 
พิมพ์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
เลขที่ 2 ถ.พระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
เลขที่ 99 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ. คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121