ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ไทย · English  
หน้าหลัก | ติดต่อเรา |
ข่าวและกิจกรรม
NEW!! คณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาของคณะที่ได้รับทุนการศึกษาจากสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ ในปีการศึกษา 2561


คณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาของคณะที่ได้รับทุนการศึกษา

จากสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ ในปีการศึกษา 2561 จำนวน 20 ทุน ดังนี้

ทุนประเภทเรียนดี

โครงการปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย (ทุนละ 20,000 บาท)

1. นายกฤตตฤณ เหล่าฤทธิ์ ชั้นปีที่ 1
2. นางสาวมณฑิตา ตันติมา ชั้นปีที่ 2
3. นางสาวตรีกานต์ ศรีพลากิจ ชั้นปีที่ 2
4. นางสาวตะวัน เกี่ยวการค้า ชั้นปีที่ 3
5. นายณัฐชนน โชติชัยนิรันดร ชั้นปีที่ 3
6. นางสาวพจนา ชุนถนอม ชั้นปีที่ 4
7. นางสาวกมลชนก จิตรีพิทย์ ชั้นปีที่ 4


โครงการปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ (ทุนละ 20,000 บาท)

1. นายทัตเทพ ประทับศิลป์ ชั้นปีที่ 1
2. นายกันตพงษ์ วิสารทวรากูล ชั้นปีที่ 2
3. นายไตรสรณ์ ถิรชีวานนท์ ชั้นปีที่ 3
4. นางสาวชนกกานต์ เมฆยงค์ ชั้นปีที่ 4


ประเภทขยายโอกาสทางการศึกษา

ระดับปริญญาตรี ภาคภาษาไทย (ทุนละ 74,000 บาท)

1. นางสาวอสมาภรณ์ กมลรัตน์   ชั้นปีที่ 1
2. นายมารุต ทบวอ   ชั้นปีที่ 1
3. นางสาวนิธินันท์ ณัฐนิธิโรจน์   ชั้นปีที่ 2
4. นางสาวสลิลทิพย์ อุทธิยา   ชั้นปีที่ 2
5. นางสาวพสธร กาญจนกันติกะน์   ชั้นปีที่ 3
6. นางสาวบุษกร โตวรรณศิริกำธร   ชั้นปีที่ 3
7. นางสาวพวงเพ็ชร หงษ์ดิลกกุล   ชั้นปีที่ 4
8. นายตระการ ไตรพิเชียรสุข   ชั้นปีที่ 4


ระดับปริญญาตรีโท ต่อเนื่อง 2 ปี (ทุนละ 252,700 บาท)


1. นายปริญญา มิ่งสกุล ชั้นปีที่ 4

 
 

ส่งเมล์ให้เพื่อน
 
พิมพ์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
เลขที่ 2 ถ.พระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
เลขที่ 99 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ. คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121