ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ไทย · English  
หน้าหลัก | ติดต่อเรา |
ข่าวและกิจกรรม
คอลัมน์ "เศรษฐ'ธรรมศาสตร์ ตลาดวิชา" ในหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ เปิดคอลัมน์ "เศรษฐ'ธรรมศาสตร์ ตลาดวิชา" โดยเหล่าคณาจารย์ของคณะ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์สู่สาธารณะ เป็นประจำทุกสัปดาห์เว้นสัปดาห์ในหน้าบทความของหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจฉบับวางจำหน่ายวันเสาร์ ผู้สนใจสามารถติดตามอ่านบทความซึ่งตีพิมพ์ในคอลัมน์ดังกล่าวได้ ที่นี่

สิ่งที่อยากเห็นจากรัฐบาลใหม่ โดย รศ.ดร.ปัทมาวดี ซูซูกิ (26/01/52)
วิกฤตนี้น่าหนักใจ ทำอย่างไรให้เป็นโอกาส โดย ศ.ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์ (09/02/52)
กองทุนปรับโครงสร้างของสหภาพยุโรป: บทเรียนของการให้เงินอุดหนุนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่ โดย ผศ.ดร.นิธินันท์ วิศเวศวร (23/02/52)
บทบัญญัติ “Buy American” : การกีดกันทางการค้า โดย รศ.ดร.ธรรมวิทย์ เทอดอุดมธรรม (09/03/52)
นโยบายการคลังไทยในยุควิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ โดย ผศ.ดร. เอื้อมพร พิชัยสนิธ (23/03/52)
เหตุแห่งปัญหามลพิษ: มุมมองของนักเศรษฐศาสตร์ โดย รศ.ภราดร ปรีดาศักดิ์ (06/04/52)
ค่าธรรมเนียมคาร์บอนกับการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนและประสิทธิภาพของการใช้พลังงาน โดย รศ.ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ (20/04/52)
สหวิทยาการนิติเศรษฐศาสตร์: การขยายพรมแดนความรู้ด้านสังคมศาสตร์ โดย อ.ดร.ศุพฤฒิ ถาวรยุติการต์ (04/05/52)
สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยในแดนมังกร โดย อ.ดร. เณศรา สุขพานิช (18/05/52)
การปรับขึ้นเพดานภาษีน้ำมันกับ แนวคิดเรื่องอัตราภาษีน้ำมันที่เหมาะสม (optimal oil tax) โดย ศ.ดร. อารยะ ปรีชาเมตตา (01/06/52)
มีวิธีแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำอย่างยั่งยืนหรือไม่? โดย ผศ.ดร. สายพิณ ชินตระกูลชัย (15/06/52)
จากการพยากรณ์อุปสงค์สู่การวิเคราะห์ความคุ้มทุนทางการเงินของโครงการเช่ารถเมล์ NGV โดย อ.ดร. ดมิศา มุกด์มณี (29/06/52)
การรถไฟแห่งประเทศไทย: ฟื้นฟูโดยการแยกส่วน? โดย ผศ.ดร. ภูรี สิรสุนทร (13/07/52)
ภาษีทรัพย์สินจะตอบโจทย์ “ความเป็นธรรมในสังคม” ได้หรือไม่? โดย ผศ.ดร. ดวงมณี เลาวกุล (27/07/52)
การแก้ปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหานครด้วยวิธีทางเศรษฐศาสตร์ โดย อ.ดร. ประชา คุณธรรมดี (10/08/52)
แรงงานต่างด้าวกับการรักษาความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มไทย โดย อ.ดร. กิริยา กุลกลการ (24/08/52)
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (Business Economics) คืออะไร? โดย อ.ดร. พีระ เจริญพร (07/09/52)
โลกร้อน ตัวเลข วิกฤต และ โอกาส โดย อ.ดร.ชโลทร แก่นสันติสุขมงคล (21/09/52)
นโยบายการเงินเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติ โดย อ.ดร.พิสุทธิ์ กุลธนวิทย์ (05/10/52)
ความสามารถในการแข่งขันสำคัญไฉน โดย อ.ดร. วิธาดา อนุกูลวรรธกะ (19/10/52)
เราจะช่วยบรรเทา “โลกร้อน” ได้อย่างไรบ้าง โดย รศ.ดร. นิรมล สุธรรมกิจ (02/11/52)
การสร้างโอกาสการทำงานของผู้สูงอายุไทย โดย ผศ.ดร. นงนุช สุนทรชวกานต์ (16/11/52)
ทำไมการเจรจาการค้าพหุภาคีรอบโดฮาถึงล่าช้า โดย อ.สิทธิกร นิพภยะ (28/11/52)
อุตสาหกรรมก่อสร้างไทยสู่สากล..ใหญ่เล็กต้องไปด้วยกัน โดย ผศ.ดร. เกรียงไกร เตชกานนท์ (14/12/52)
เศรษฐศาสตร์แห่งการให้ โดย อ.ดร. พงษ์ธร วราศัย (28/12/52)
บทเรียนจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกจากอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย: นัยต่อการรักษาความสามารถในการแข่งขัน โดย ผศ.ดร. อาชนัน เกาะไพบูลย์ (16/01/53)
โอกาสสร้างความมั่นคงด้านอาหาร อย่าปล่อยให้หลุดมือ โดย รศ.ดร. ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์ (22/02/53)
การทำนายจากดัชนีชี้นำภาวะเศรษฐกิจ โดย ศ.ดร.ปราณี ทินกร (22/03/53)
เทศกาลสงกรานต์กับผู้สูงอายุ โดย รศ.ดร. สกนธ์ วรัญญูวัฒนา (19/04/53)
แนวทางการพัฒนาตลาดทุนไทย โดย อ.ดร. ศุภชัย ศรีสุชาติ (17/05/53)
ได้เวลา.. ภาษีสิ่งแวดล้อมและการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมระดับพื้นที่ โดย ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ (14/06/53)
นโยบายรัฐกับการกระจายการถือครองที่ดิน: จะเป็นจริงหรือไม่? โดย ผศ.ดร.ดวงมณี เลาวกุล (15/07/53)
ถึงเวลาลอยตัวราคาก๊าซหุงต้มแล้ว จะอุดหนุนกันไปถึงไหน โดย ศ.ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์ (09/08/53)
อนาคตของการเจรจารอบโดฮา (และสินค้าเกษตร) โดย รศ.ดร.ธรรมวิทย์ เทอดอุดมธรรม (06/09/10)
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอุตสาหกรรมไทยในระดับจังหวัด: หนึ่งทศวรรษภายหลังวิกฤตการณ์เศรษฐกิจปี พ.ศ. 2540 โดย ศ.ดร.อารยะ ปรีชาเมตตา (04/10/10)
Revenue Watch Index ในอุตสาหกรรมน้ำมัน ก๊าซ และเหมืองแร่ โดย ผศ.ดร.ภูรี สิรสุนทร (25/10/10)
เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการบริจาค โดย อ.ณพล สุกใส (29/11/10)
มายาคติเกี่ยวกับการเงินฐานรากของไทย (Microfinance) โดย รศ.ดร. ปัทมาวดี ซูซูกิ (27/12/10)
มอง Facebook มุมเศรษฐศาสตร์ โดย อ.สัณห์สิรี โฆษินทร์เดชา (24/01/11)
กระแสการออกไปลงทุนโดยตรงในต่างประเทศของไทย: ทางเลือกต่อการรักษาความสามารถในการแข่งขัน โดย อ.อลงกรณ์ ธนศรีธัญญากุล (22/02/11)
ระบบการคลังปิโตรเลียมของไทย: ประสิทธิภาพและความเป็นธรรม โดย ผศ.ดร. ภูรี สิรสุนทร
ภูฏาน: ตลาดใหม่แห่งเอเชียใต้ โดย อ. พิจิตรา ประภัสสรมนู
แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์กับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย ผศ.ดร. พีระ เจริญพร
ค่าจ้างขั้นต่ำกับการหาเสียงของพรรคการเมือง โดย อ.ดร. ศุภชัย ศรีสุชาติ
บทบาทของทหารในการเมืองไทย: มุมมองทางเศรษฐศาสตร์ผ่านรายจ่ายทางการทหาร โดย อ.ดร.ศุพฤฒิ ถาวรยุติการต์ (14/7/54)
ถอนก่อน ถูกปรับทำไม ? โดย อ.ดร.พอพล แข่งเพ็ญแข (8/8/54)
วิกฤติหนี้ภาครัฐ บทเรียนนโยบายรัฐสวัสดิการ โดย อ.รุ่งนภา โอภาสปัญญาสาร (5/9/54)
นโยบายรถยนต์คันแรกขัดแย้งกับพันธกรณีตามความตกลงภายใต้ WTO หรือไม่ โดย อ.สิทธิกร นิพภยะ (3/10/54)
เศรษฐกิจกับภาวะยังชีพของประชาชน โดย อ.ปิยะวงศ์ ปัญจเทวะคุปต์ (1/11/54)
ICT ไทยพัฒนาไปไกลจริงหรือ? โดย ผศ.ดร.นันทวุฒิ พิพัฒน์เสรีธรรม (28/11/54)
การผูกขาดทางการค้าและกฎหมายแข่งขันทางการค้าไทย โดย - อ.ดร.วรรณวิภางค์ มานะโชติพงษ์ (26/12/54)
โครงสร้างราคาน้ำมันในอุดมคติ โดย - ศ.ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์ (23/1/55)
นโยบายอุตสาหกรรมหลังวิกฤตน้ำท่วม โดย - ผศ.ดร.พีระ เจริญพร (9/2/55)
ทิศทางการส่งเสริมการลงทุนของประเทศไทย โดย - รศ.ดร.ธรรมวิทย์ เทอดอุดมธรรม (12/3/55)
การกำหนดอัตราขั้นสูงของค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่:นัยที่มีต่อการพัฒนากิจการโทรคมนาคมของไทย โดย - ผศ.ดร.ภูรี สิรสุนทร (1/5/55)
“เจ็บป่วยฉุกเฉิน ทั่วถึงทุกคน” เท่าเทียมหรือไม่เท่าเทียม? โดย - รศ. ดร.เอื้อมพร พิชัยสนิธ (1/5/55)
มองมุมเศรษฐศาสตร์ต่อตลาดรถยนต์เกรย์ โดย - รศ. ดร.เกรียงไกร เตชกานนท์ (5/6/55)
เชียงใหม่มหานคร: อนาคตการกระจายอำนาจฯ ประเทศไทย? โดย - รศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา (10/7/55)
โปรแกรมอาร์ (R) ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล โดย อ.ดร.เฉลิมพงษ์ คงเจริญ (15/8/55)
คอร์รัปชั่นกับการพัฒนาประเทศ โดย ผศ.ดร.กิริยา กุลกลการ (15/8/55)
ธนาคารที่ดิน การปฏิรูปที่ดิน และการแก้ไขปัญหาที่ดินของรัฐบาล โดย ผศ.ดร.ดวงมณี เลาวกุล (26/9/55)
เศรษฐศาสตร์-เศษกระดาษ โดย อ.ดร.ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์ (30/10/55)
นโยบายแรงงานกับสังคมผู้สูงอายุ โดย อ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ (19/11/55)
วิกฤตแรงงานไทย โดย อ.ดร.แก้วขวัญ ตั้งติพงศ์กูล (11/12/55)

 
 
ส่งเมล์ให้เพื่อน
 
พิมพ์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
เลขที่ 2 ถ.พระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
เลขที่ 99 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ. คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121