เว็บศูนย์รวมเกี่ยวกับทุนการศึกษา - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ไทย · English  
หน้าหลัก | ติดต่อเรา |
เว็บศูนย์รวมเกี่ยวกับทุนการศึกษา -ทุนสำหรับนักศึกษา
 • ประกาศการรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในประเทศสหรัฐอเมริกา ละตินอเมริกา และโครงการ TU-ISEP พร้อมทุนส่งเสริมการแลกเปลี่ยน ประจำปีการศึกษา 2561
 • ประชาสัมพันธ์หลักสูตร UBC Vancouver Summer Program ประเทศแคนาดา
 • ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 1)
 • -APPLICATION CLOSED- ประกาศทุนรัฐบาลสาธารณรัฐเฮลเลนิก ประจำปีการศึกษา 2017-2018 หลักสูตรและการสัมมนาเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมกรีกสมัยใหม่ ณ สาธารณรัฐเฮลเลนิก
 • ประกาศผลคัดเลือกผู้ที่ได้รับทุนส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษา (สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ประจำปีการศึกษา 2560
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติที่ศึกษาเพื่อรับปริญญา พ.ศ.2560
 • -APPLICATION CLOSED- ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ เรื่องการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2560
 • -APPLICATION CLOSED-ประกาศการรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญา ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบสอง)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อขอรับทุนการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษา (สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ประจำปีการศึกษา 2560
 • -APPLICATION CLOSED- ประกาศเรื่องทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา (สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์) ประจำปีการศึกษา 2560
 • -APPLICATION CLOSED- ประกาศเรื่องทุนส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษา (สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ประจำปีการศึกษา 2560
 • -APPLICATION CLOSED- ประกาศการรับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Super Short-term Program (SSTP) - UMAP ประจำปี 2560 พร้อมรับทุน
 • -APPLICATION CLOSED- ประกาศรับสมัครนักศึกษา นักวิจัย และอาจารย์เพื่อเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ The 24th Tri-University International Joint Seminar & Symposium 2017 ณ มหาวิทยาลัยมิเอะ ประเทศญี่ปุ่น
 • -APPLICATION CLOSED- ประกาศการรับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ UBD's Global Discovery Programme 2017
 • -APPLICATION CLOSED- ประกาศการรับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมงาน 3rd International CSR Summit 2017
 • -APPLICATION CLOSED- ประกาศการรับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ 2017 Summer Business Program ณ Ritsumeikan University ประเทศญี่ปุ่น
 • -APPLICATION CLOSED- ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ YCU Summer Program in Service Science 2017 ณ Yokohama City University (YCU) ประเทศญี่ปุ่น พร้อมรับทุน
 • -APPLICATION CLOSED- ประกาศการรับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Global Hanma 2017 (Session 2) ณ Kyungnam University สาธารณรัฐเกาหลี พร้อมรับทุนสนับสนุน
 • -APPLICATION CLOSED- ประกาศการรับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ CASEUF Summer Program 2017 พร้อมรับทุนสนับสนุน ณ ประเทศญี่ปุ่น
 • -APPLICATION CLOSED- ประกาศรับสมัครคัดเลือกบัณฑิตเกียรตินิยมจากคณะเศรษฐศาสตร์ มธ. รับทุนอานันทมหิดล แผนกธรรมศาสตร์ ประจำปี 2560
 • ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระยะสั้น 2017 Summer Beyond Program ณ Fudan School of Management สาธารณรัฐประชาชนจีน
 • -APPLICATION CLOSED- ประกาศการรับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนที่ Technical University of Munich สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี พร้อมรับทุนการศึกษา
 • -APPLICATION CLOSED- ประกาศการรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายใต้โครงการ ASEAN International Mobility for Students (AIMS) Programme ประจำปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 2)
 • -APPLICATION CLOSED- การรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตร Japanese Language & Culture Program Summer 2017 ณ Hosei University ประเทศญี่ปุ่น
 • -APPLICATION CLOSED- การรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรระยะสั้น SWU Summer International Program (SSIP) 2017 ณ Showa Women's University ประเทศญี่ปุ่น
 • NEW!!! โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติในระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี ณ Symbiosis International University ประเทศอินเดีย
 • หลักสูตร Sciences Po Lille Summer School 2017 ณ Sciences Po สาธารณรัฐฝรั่งเศส
 • ประกาศการรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในประเทศสหรัฐอเมริกา ละตินอเมริกา และโครงการ TU-ISEP พร้อมทุนส่งเสริมการแลกเปลี่ยน ประจำปีการศึกษา 2561

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ได้รับแจ้งประกาศการรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในประเทศสหรัฐอเมริกา ละตินอเมริกา และโครงการ TU-ISEP พร้อมทุนส่งเสริมการแลกเปลี่ยน ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อไปศึกษาระยะสั้นประเภทไม่รับปริญญาเป็นเวลาไม่เกินหนึ่งปีการศึกษา

  ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจสามารถดูข้อมูลรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร และเอกสารที่ใช้สมัครเข้าร่วมโครงการ ตามเอกสารแนบด้านล่างนี้ และโปรดมายื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ได้ที่งานวิเทศสัมพันธ์

  >>งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)*ภายในวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11.00 น.*

  >>งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)*ภายในวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 25600 เวลา 15.00 น.*

  เนื่องจากต้องเผื่อเวลาให้งานวิเทศสัมพันธ์คณะฯดำเนินการทำเรื่องเสนอไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ มธ.ได้ทันเวลา

  ประชาสัมพันธ์หลักสูตร UBC Vancouver Summer Program ประเทศแคนาดา

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอประชาสัมพันธ์ประกาศจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่องหลักสูตร UBC Vancouver Summer Program ประเทศแคนาดา เพื่อไปศึกษาเป็นเวลาประมาณ 1 เดือน โดยมี 2 ช่วงเวลา ได้แก่ ระหว่างวันที่ 3 มิถุนายน - 3 กรกฏาคม 2561 และระหว่างวันที่ 14 กรกฎาคม - 14 สิงหาคม 2561 ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://vancouversummerprogram.ubc.ca/ โดยผู้ประสานงานโครงการหลักสูตรในทวีปเอเชีย คือ Ms. Winty Cheung ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ winty.cheung@apro.ubc.ca

  ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 1)

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์ประกาศจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่องการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโทเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้นเป็นเวลาไม่เกิน 1 ปี โดยศึกษาแบบไม่รับปริญญา (์Non-degree) ระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 1) โดยมีระยะเวลาการศึกษาเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน 2561 - กุมภาพันธ์ 2562

  ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถดูรายชื่อมหาวิทยาลัยคู่สัญญา, รายละเอียดการรับสมัคร, คุณสมบัติผู้สมัคร และเอกสารการสมัครตามเอกสารแนบด้านล่างนี้ และมายื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ได้ที่งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

  *ภายในวันพุธที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 12.00 น.*

  (เนื่องจากงานวิเทศสัมพันธ์ต้องดำเนินการทำเรื่องเสนอไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. ภายในวันที่ 29 กันยายน 2560)

  -APPLICATION CLOSED- ประกาศทุนรัฐบาลสาธารณรัฐเฮลเลนิก ประจำปีการศึกษา 2017-2018 หลักสูตรและการสัมมนาเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมกรีกสมัยใหม่ ณ สาธารณรัฐเฮลเลนิก

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ได้รับแจ้งประกาศทุนรัฐบาลสาธารณรัฐเฮลเลนิก ประจำปีการศึกษา 2017-2018 หลักสูตรและการสัมมนาเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมกรีกสมัยใหม่ ณ สาธารณรัฐเฮลเลนิก (Courses and Seminars in Greece in the Modern Greek Language and Culture, 24th Programme, Academic Year 2017-2018) ระหว่างเดือนตุลาคม 2017 - พฤษภาคม 2018 จำนวน 50 ทุน ให้กับชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในสาธารณรัฐเฮลเลนิก และในต่างประเทศ และอายุไม่เกิน 40 ปี (นับถึงวันที่ 1 มกราคม 2560)

  ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครรับทุนจะต้องส่งใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องไปที่

  อีเมล foreigner@iky.gr *ภายในวันที่ 6 กันยายน 2560

  และส่งเอกสารต้นฉบับผ่านสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเฮลเลนิกประจำประเทศไทย หรือ

  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ *ภายในวันที่ 11 กันยายน 2560

  ประกาศผลคัดเลือกผู้ที่ได้รับทุนส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษา (สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ประจำปีการศึกษา 2560

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ได้รับแจ้งประกาศผลคัดเลือกผู้ที่ได้รับทุนส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษา (สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ประจำปีการศึกษา 2560 จากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. ตามที่กองวิเทศสัมพันธ์ มธ. ได้ประกาศรับสมัครทุนส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาดังกล่าวนั้น บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกได้พิจารณาจัดสรรทุนดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

  ทั้งนี้ มีนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ที่ได้รับทุนดังกล่าว รวมจำนวนทั้งสิ้น 8 คน โปรดดูรายชื่อตามประกาศแนบด้านล่าง

  ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติที่ศึกษาเพื่อรับปริญญา พ.ศ.2560

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ได้รับแจ้งประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติที่ศึกษาเพื่อรับปริญญา พ.ศ.2560 จากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. ตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ประกาศเรื่องการรับสมัครทุนดังกล่าวนั้น บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติของมหาวิทยาลัย ได้พิจารณาทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติที่ศึกษาเพื่อรับปริญญา พ.ศ.2560 เรียบร้อยแล้ว ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่แนบด้านล่าง

  -APPLICATION CLOSED- ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ เรื่องการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2560

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ เรื่องการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2560 ระหว่างเดือนธันวาคม 2560 - มกราคม 2561 (ระยะเวลา 2 เดือน) โดยผู้ผ่านการคัดเลือกและเสนอชื่อจำนวน 2 คน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น

  ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจสามารถดูข้อมูลรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร และเอกสารที่ใช้สมัครเข้าร่วมโครงการ ตามเอกสารแนบด้านล่างนี้ และโปรดมายื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ได้ที่งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 4 ตึกคณะเศรษฐศาสตร์ มธ. (ท่าพระจันทร์)*ตั้งแต่วันที่ 9 - 16 สิงหาคม 2560 (รับเอกสารสมัครจนถึงเวลา 15.00 น.)*

  -APPLICATION CLOSED-ประกาศการรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญา ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบสอง)

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์ประกาศจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่องการรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญา ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบสอง) ซึ่งเป็นโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้นเป็นเวลาไม่เกินหนึ่งปี โดยศึกษาแบบไม่รับปริญญา (Non-degree) ระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศ

  ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจสามารถดูรายละเอียดการรับสมัคร, คุณสมบัติผู้สมัคร และรายชื่อมหาวิทยาลัยที่รับสมัครตามเอกสารแนบด้านล่างนี้ และมายื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ได้ที่งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)ภายในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 12.00 น.

  ก่อนหมดเขตรับสมัครของมหาวิทยาลัย เนื่องจากต้องเผื่อเวลาให้งานวิเทศสัมพันธ์คณะฯดำเนินการทำเรื่องเสนอไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ มธ.ได้ทันเวลา

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อขอรับทุนการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษา (สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ประจำปีการศึกษา 2560

  ตามที่กองวิเทศสัมพันธ์ได้ประกาศให้ทุนการส่งเสริมการแลกเปลี่ยน (สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ประจำปีการศึกษา 2560 ดังความแจ้งแล้วนั้น

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ได้รับแจ้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

  วัน-เวลา: วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น.

  สถานที่: ห้องประชุมสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ตึกโดม ชั้น 2 มธ. ท่าพระจันทร์

  รายชื่อผู้สมัคร: จำนวน 16 คน (ตามลำดับรายชื่อแนบ)

  นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ที่มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกรับทุนส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ให้มารายงานตัวเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ที่ คุณธัญญลักษณ์ กองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เวลา 08.50 น.

  โปรดแต่งเครื่องแบบนักศึกษา และนำบัตรนักศึกษามาด้วย

  -APPLICATION CLOSED- ประกาศเรื่องทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา (สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์) ประจำปีการศึกษา 2560

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์ข่าวจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่อง ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา (สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์) ประจำปีการศึกษา 2560 ด้วยกองวิเทศสัมพันธ์ มธ.ได้จัดสรรทุนสนับสนุนการศึกษาจำนวน 6 ทุน ให้แก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศ (สัญญาระดับมหาวิทยาลัย)

  ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจสมัคร สามารถดูรายละเอียดการรับสมัคร, คุณสมบัติผู้สมัคร และเอกสารการสมัครตามเอกสารแนบด้านล่างนี้

  และมายื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ได้ที่งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

  ภายในวันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 12.00 น.

  (เนื่องจากงานวิเทศสัมพันธ์ต้องดำเนินการทำเรื่องเสนอไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ขอบคุณค่ะ)

  -APPLICATION CLOSED- ประกาศเรื่องทุนส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษา (สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ประจำปีการศึกษา 2560

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์ข่าวจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่อง ทุนส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษา (สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ประจำปีการศึกษา 2560 ด้วยกองวิเทศสัมพันธ์ มธ.ได้จัดสรรทุนให้แก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศ (สัญญาระดับมหาวิทยาลัย)

  ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจสมัคร สามารถดูรายละเอียดการรับสมัคร, คุณสมบัติผู้สมัคร และเอกสารการสมัครตามเอกสารแนบด้านล่างนี้และมายื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ได้ที่งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

  ภายในวันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 12.00 น.*

  (เนื่องจากงานวิเทศสัมพันธ์ต้องดำเนินการทำเรื่องเสนอไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ขอบคุณค่ะ)

  -APPLICATION CLOSED- ประกาศการรับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Super Short-term Program (SSTP) - UMAP ประจำปี 2560 พร้อมรับทุน

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์ประกาศจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่องการรับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Super Short-term Program (SSTP) - UMAP ประจำปี 2560 ในมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกในโครงการ UMAP

  สำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ศึกษาแบบเต็มเวลา เพื่อไปศึกษาเป็นระยะเวลา 10-30 วัน ตามที่มหาวิทยาลัยเจ้าภาพกำหนด โดยผู้สมัครมีสิทธิได้รับการเสนอชื่อรับทุนการศึกษา ภายใต้การพิจารณาของ UMAP

  ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจสามารถดูข้อมูลมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศได้ที่ http://umap.org/programs/c/

  และดูรายละเอียดการรับสมัคร, คุณสมบัติผู้สมัคร และค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ ตามเอกสารแนบด้านล่างนี้

  และโปรดมายื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ได้ที่งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

  ภายในวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2560 เวลา 15.00 น.*

  (เนื่องจากงานวิเทศสัมพันธ์ต้องดำเนินการทำเรื่องเสนอไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. ภายในวันที่ 2 มิถุนายน 2560)

  -APPLICATION CLOSED- ประกาศรับสมัครนักศึกษา นักวิจัย และอาจารย์เพื่อเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ The 24th Tri-University International Joint Seminar & Symposium 2017 ณ มหาวิทยาลัยมิเอะ ประเทศญี่ปุ่น

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์ข่าวจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่อง ประกาศรับสมัครนักศึกษา นักวิจัย และอาจารย์เพื่อเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ The 24th Tri-University International Joint Seminar & Symposium 2017 ณ มหาวิทยาลัยมิเอะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งการประชุมวิชาการดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-27 ตุลาคม 2560 โดยมีจุดประสงค์ให้นักศึกษา นักวิจัย และคณาจารย์ได้นำเสนอบทความทางวิชาการ และแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นในหัวข้อ Population, Food Energy, Environment & Children

  ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดการรับสมัคร, คุณสมบัติผู้สมัคร และเอกสารการสมัครตามเอกสารแนบด้านล่างนี้

  และมายื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ได้ที่งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

  *ภายในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 12.00 น.*

  (เนื่องจากงานวิเทศสัมพันธ์ต้องดำเนินการทำเรื่องเสนอไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2560)

  -APPLICATION CLOSED- ประกาศการรับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ UBD's Global Discovery Programme 2017

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์ประกาศจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่องการรับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ UBD's Global Discovery Programme 2017 ใน 2 ช่วงเวลา ดังนี้

  ระหว่างวันที่ 10 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2560 หรือ

  ระหว่างวันที่ 7 สิงหาคม - 3 กันยายน 2560

  ณ Universiti Brunei Darussalam ประเทศบรูไนดารุสซาลาม

  โดยนักศึกษาผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 10 คน จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมเข้าร่วมโครงการ

  ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจ สามารถดูคุณสมบัติผู้สมัคร เอกสารที่ใช้สมัครเข้าร่วมโครงการ และรายละเอียดโครงการตามเอกสารแนบด้านล่างนี้

  และโปรดมายื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ได้ที่

  >>งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)*ภายในวันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2560 เวลา 12.00 น.*

  >>งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)*ภายในวันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 15.00 น.*

  (เนื่องจากงานวิเทศสัมพันธ์ต้องดำเนินการทำเรื่องเสนอไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. ภายในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560)

  -APPLICATION CLOSED- ประกาศการรับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมงาน 3rd International CSR Summit 2017

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์ประกาศจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่องการรับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมงาน 3rd International CSR Summit 2017 ในวันที่ 2 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมเรเนซองค์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ

  สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ศึกษาหรือมีความสนใจด้าน Sustainability

  ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจสามารถดูคุณสมบัติผู้สมัคร เอกสารที่ใช้สมัครเข้าร่วมโครงการ และรายละเอียดโครงการตามเอกสารแนบด้านล่างนี้

  และโปรดมายื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ได้ที่งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

  *ภายในวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 12.00 น.*

  (เนื่องจากงานวิเทศสัมพันธ์ต้องดำเนินการทำเรื่องเสนอไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. ภายในวันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2560)

  -APPLICATION CLOSED- ประกาศการรับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ 2017 Summer Business Program ณ Ritsumeikan University ประเทศญี่ปุ่น

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์ประกาศจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่องการรับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ 2017 Summer Business Program ณ Ritsumeikan University ประเทศญี่ปุ่น โดยกำหนดจัดตั้งแต่วันที่ 17 - 26 กรกฎาคม 2560

  ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจสามารถดูคุณสมบัติผู้สมัคร เอกสารที่ใช้สมัครเข้าร่วมโครงการ และรายละเอียดโครงการตามเอกสารแนบด้านล่างนี้ และโปรดมายื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ได้ที่งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

  *ภายในวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 15.00 น.*

  (เนื่องจากงานวิเทศสัมพันธ์ต้องดำเนินการทำเรื่องเสนอไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560)

  -APPLICATION CLOSED- ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ YCU Summer Program in Service Science 2017 ณ Yokohama City University (YCU) ประเทศญี่ปุ่น พร้อมรับทุน

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์ประกาศจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่องการรับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ YCU Summer Program on Service Science 2017 ณ Yokohama City University (YCU) ประเทศญี่ปุ่น เป็นระยะเวลา 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2560 โดยผู้ผ่านการคัดเลือกและเสนอชื่อจำนวน 2 คน จะได้รับทุนสนับสนุนค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัดไป-กลับ ค่าที่พัก และค่าธรรมเนียมโครงการ

  ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจสามารถดูคุณสมบัติผู้สมัคร และเอกสารที่ใช้สมัครเข้าร่วมโครงการ ตามเอกสารแนบด้านล่างนี้ และโปรดมายื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ได้ที่งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

  *ภายในวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 15.00 น.*

  (เนื่องจากงานวิเทศสัมพันธ์ต้องดำเนินการทำเรื่องเสนอไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560)

  -APPLICATION CLOSED- ประกาศการรับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Global Hanma 2017 (Session 2) ณ Kyungnam University สาธารณรัฐเกาหลี พร้อมรับทุนสนับสนุน

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์ประกาศจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่องการรับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Global Hanma 2017 (Session 2) ณ Kyungnam University สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 7 - 24 สิงหาคม 2560

  โดยผู้ผ่านการคัดเลือกและเสนอชื่อจำนวน 1 คน จะได้รับทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าตำราเรียนจาก Kyungnam University

  ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจสามารถดูข้อมูลรายละเอียดทุน, คุณสมบัติผู้สมัคร และเอกสารที่ใช้สมัครเข้าร่วมโครงการ ตามเอกสารแนบด้านล่างนี้

  และโปรดมายื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ได้ที่งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

  *ภายในวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 15.00 น.*

  (เนื่องจากงานวิเทศสัมพันธ์ต้องดำเนินการทำเรื่องเสนอไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560)

  -APPLICATION CLOSED- ประกาศการรับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ CASEUF Summer Program 2017 พร้อมรับทุนสนับสนุน ณ ประเทศญี่ปุ่น

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์ประกาศจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่องการรับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ CASEUF Summer Program 2017 พร้อมรับทุนสนับสนุน ณ ประเทศญี่ปุ่น

  โครงการนี้จัดโดย Fukuoka Women's University ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแกนนำเครือข่าย Consortium of ASEAN-EU-Fukuoka University (CASEUF) โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาได้ศึกษาเกี่ยวกับ ASEAN, EU และประเทศญี่ปุ่น ในด้านสิ่งแวดล้อม กฎหมาย และการรวมกลุ่มภูมิภาค ซึ่งรวมถึงการศึกษาวัฒนธรรมนอกมหาวิทยาลัย ณ ประเทศญี่ปุ่น

  สำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ศึกษาแบบเต็มเวลา เพื่อไปศึกษาเป็นระหว่างวันที่ 1 - 12 สิงหาคม 2560

  ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจสามารถดูข้อมูลรายละเอียดทุน, คุณสมบัติผู้สมัคร และเอกสารที่ใช้สมัครเข้าร่วมโครงการ ตามเอกสารแนบด้านล่างนี้

  และโปรดมายื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ได้ที่งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

  *ภายในวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 15.00 น.*

  (เนื่องจากงานวิเทศสัมพันธ์ต้องดำเนินการทำเรื่องเสนอไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560)

  -APPLICATION CLOSED- ประกาศรับสมัครคัดเลือกบัณฑิตเกียรตินิยมจากคณะเศรษฐศาสตร์ มธ. รับทุนอานันทมหิดล แผนกธรรมศาสตร์ ประจำปี 2560

  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบัณฑิตเกียรตินิยมจากคณะเศรษฐศาสตร์ ที่จบการศึกษามาแล้วไม่เกิน 5 ปี เพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้เสนอชื่อเข้ารับพระราชทานทุนมูลนิธิ “อานันทมหิดล” แผนกธรรมศาสตร์ประจำปี 2560 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2560รายละเอียดประกาศทุนและใบสมัครตามเอกสารแนบด้านล่าง

  ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

  งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา

  คุณวันเพ็ญ เนตรรุ่ง คณะเศรษฐศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร. 02-696-5980

  คุณพรทิภา วงศ์กันทรากร คณะเศรษฐศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โทร. 02-613-2437

  ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระยะสั้น 2017 Summer Beyond Program ณ Fudan School of Management สาธารณรัฐประชาชนจีน

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์ประกาศจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่องการประชาสัมพันธ์หลักสูตรระยะสั้น 2017 Summer Beyond Program ณ Fudan School of Management สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ โดยเริ่มตั้งแต่ 5 - 16 มิถุนายน และวันที่ 14 - 25 สิงหาคม 2560

  ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบด้านล่างนี้ และสมัครออนไลน์โดยตรงได้ที่ http://www.fdsm.fudan.edu.cn/international/summerprogram.aspx

  -APPLICATION CLOSED- ประกาศการรับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนที่ Technical University of Munich สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี พร้อมรับทุนการศึกษา

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์ประกาศจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่องการรับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนที่ Technical University of Munich สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี มธ. ชั้นปีที่ 2 หรือชั้นปีที่ 3 เพื่อไปศึกษาเป็นระยะเวลา 1 หรือ 2 ภาคการศึกษา เริ่มตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2560 (Winter semester 2017/2018)โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและเสนอชื่อ 1 คน จะได้รับทุนการศึกษา €300 เป็นเวล 5 เดือน รวมทั้งสิ้น €1500 จาก Technical University of Munich

  ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจสามารถดูรายละเอียดการรับสมัคร, คุณสมบัติผู้สมัคร, ค่าใช้จ่าย และรายชื่อมหาวิทยาลัยที่รับสมัครตามเอกสารแนบด้านล่างนี้ และมายื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ได้ที่งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)*ภายในวันอังคารที่ 18 เมษายน 2560 เวลา 12.00 น.*

  (เนื่องจากงานวิเทศสัมพันธ์ต้องดำเนินการทำเรื่องเสนอไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. ภายในวันที่ 21 เมษายน 2560)

  -APPLICATION CLOSED- ประกาศการรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายใต้โครงการ ASEAN International Mobility for Students (AIMS) Programme ประจำปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 2)

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์ประกาศจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่องการรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายใต้โครงการ ASEAN International Mobility for Students (AIMS) Programme ประจำปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 2) ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา (เดือนตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561) โดยศึกษาแบบไม่รับปริญญา (Non-degree) ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น

  ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจสามารถดูรายละเอียดการรับสมัคร, คุณสมบัติผู้สมัคร, ค่าใช้จ่าย และรายชื่อมหาวิทยาลัยที่รับสมัครตามเอกสารแนบด้านล่างนี้ และมายื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ได้ที่งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)*ภายในวันอังคารที่ 18 เมษายน 2560 เวลา 12.00 น.*(เนื่องจากงานวิเทศสัมพันธ์ต้องดำเนินการทำเรื่องเสนอไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. ภายในวันที่ 19 เมษายน 2560)

  -APPLICATION CLOSED- การรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตร Japanese Language & Culture Program Summer 2017 ณ Hosei University ประเทศญี่ปุ่น

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์ประกาศจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่องการรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตร Japanese Language & Culture Program Summer 2017 ณ Hosei University ประเทศญี่ปุ่น เพื่อไปศึกษาเป็นเวลา 2 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 3 - 14 กรกฎาคม 2560 โดยนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกและเสนอชื่อจะมีสิทธิ์สมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (JASSO)

  ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจสามารถดูรายละเอียดการรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัครตามเอกสารแนบด้านล่างนี้ และมายื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ได้ที่งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์และรังสิต) ภายในวันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 15.00 น.

  -APPLICATION CLOSED- การรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรระยะสั้น SWU Summer International Program (SSIP) 2017 ณ Showa Women's University ประเทศญี่ปุ่น

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์ประกาศจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่องการรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรระยะสั้น SWU, Summer International Program (SSIP) 2017 สำหรับนักศึกษา(หญิง)ปริญญาตรีของ มธ. ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป เพื่อไปศึกษาเป็นเวลา 3 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2560 ณ Showa Women's University ประเทศญี่ปุ่น โดยนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกและเสนอชื่อจำนวน 1 คน จะได้รับการยกเว้นค่าสมัครหลักสูตร(Program fee: 1,700 US) แต่ยังต้องจ่ายค่า Registration fee และค่าที่พัก

  ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจสามารถดูรายละเอียดการรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัครตามเอกสารแนบด้านล่างนี้ และมายื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ได้ที่งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์และรังสิต) ภายในวันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 15.00 น.

  NEW!!! โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติในระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี ณ Symbiosis International University ประเทศอินเดีย

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ได้รับแจ้งจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. ในการประชาสัมพันธ์โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติในระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี ณ Symbiosis International University ประเทศอินเดีย ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

  หลักสูตร Sciences Po Lille Summer School 2017 ณ Sciences Po สาธารณรัฐฝรั่งเศส

  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ได้รับแจ้งจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. เรื่อง การประชาสัมพันธ์หลักสูตรระยะสั้นภาคฤดูร้อน Sciences Po Lille Summer School 2017 ระยะเวลา 4 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน – 22 กรกฎาคม 2560 ณ University of Seoul สาธารณรัฐเกาหลี

  หากนักศึกษาคนใดสนใจ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sciencespo-lille.com/summer-school/list-courses/2017-courses-catalogue หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ E-mail: summerschool@sciencespo-lille.eu (Ms. Sophie Ledemann) และสามารถลงทะเบียนการสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2560 เป็นต้นไป


   
   
  ส่งเมล์ให้เพื่อน
   
  พิมพ์
  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
  เลขที่ 2 ถ.พระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
  เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
  เลขที่ 99 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
  อ. คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121