ค้นหากิจกรรมอบรม
ปี   
คำค้น   
  
ค้นหาข้อมูลงานวิจัย
ปี
ชื่อโครงการ
ชื่อนักวิจัย
เกี่ยวกับสถาบัน 
แนะนำสถาบัน 
แผนผังองค์กร 
บุคลากร 
แผนที่ 
ฝ่ายการอบรม 
กิจกรรมอบรมในปีนี้ 
กิจกรรมอบรมที่ผ่านมา 
ฝ่ายวิจัย 
งานที่กำลังศึกษาวิจัย 
ผลงานวิจัย 

งานที่กำลังศึกษาวิจัยในปี 2014

ปี โครงการ ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
9/01/2014 โครงการศึกษาเตรียมความพร้อมของภาคอุตสาหกรรมไทยสำหรับการจัดทำหุ้นส่วนเศรษฐกิจในภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership: RCEP) ผศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์ *
ดร.มณเฑียร สติมานนท์
อ.อลงกรณ์ ธนศรีธัญญากุล
อ.ลอยลม ประเสริฐศรี
ผศ.ดร.จุฑาทิพย์ จงวนิชย์
นางสาวคุลิกา โรจนกนกศักดิ์
นางสาวกชพรรณ วงศ์วัฒน์
นายเพ็ชรธรินทร์ วงศ์เจริญ
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

งานที่กำลังศึกษาวิจัยในปี 2013

ปี โครงการ ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
20/12/2013 โครงการแบบจำลองเพื่อพยากรณ์เศรษฐกิจของประเทศไทยในภาพรวม สาขาผลิตอุตสาหกรรมและสาขาค้าส่ง การค้าปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน อ.ดร.พิสุทธิ์ กุลธนวิทย์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
16/12/2013 โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาตลาดคาร์บอนระหว่างประเทศ รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ *
ดร.ศุพฤฒิ ถาวรยุติการต์
ผศ.ดร.พีระ เจริญพร
ดร.สุจิตรา วาสนาดำรงดี
ดร.ขนิษฐา แต้มบุญเลิศชัย
นายคมศักดิ์ สว่างไสว
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
31/10/2013 โครงการติดตามนโยบายสื่อและโทรคมนาคม อ.ดร.พรเทพ เบญญาอภิกุล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
4/10/2013 โครงการบัญชีรายจ่ายด้านการศึกษาแห่งชาติ ระยะที่ 2 รศ.ดร.ชัยยุทธ์ ปัญญาสวัสดิ์สุทธิ์ *
ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ
ผศ.ดร.ศศิวิมล วรุณศิริ
ผศ.ดร.ดวงมณี เลาวกุล
ดร.แก้วขวัญ ตั้งติพงศ์กูล
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค)
26/09/2013 โครงการสร้างเครือข่ายบุคลากรท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค ประจำปี 2555 ศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา*
รศ.วุฒิสาร ตันไชย
ผศ.ดร.พีระ เจริญพร
อ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ
ผศ.ดร.อรทัย ก๊กผล
ผศ.ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาล
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
31/05/2013 โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแบบจำลองพยากรณ์การค้าระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2556 รศ.ดร.ธาตรี จันทรโคลิกา*
ดร.พิสุทธิ์ กุลธนวิทย์
ดร.ภาวิน ศิริประภานุกูล
ดร.เฉลิมพงษ์ คงเจริญ
กระทรวงพาณิชย์
25/04/2013 โครงการนโยบายภาษีกับทิศทางพลังงาน (Taxes Policy on Energy Trend) ศ.ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์ *
รศ. ดร. ชนินทร์ มีโภคี
รศ. ดร. ชยันต์ ตันติวัสดาการ
ผศ.ดร. ภูรี สิรสุนทร
อาจารย์ณพล สุกใส
ดร. ศรพล ตุลยะเสถียร
ดร. กนต์ธีร์ นุชสุวรรณ
ดร. ธำรงศักดิ์ เศวตเลข
กรมสรรพสามิต
29/03/2013 โครงการสังเคราะห์ชุดความรู้ด้านการปฏิรูปการศึกษาเฉพาะกลุ่มประเทศ ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ *
ดร.แก้วขวัญ ตั้งติพงศ์กูล
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค)
22/03/2013 โครงการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน รศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา*
รศ.วุฒิสาร ตันไชย
ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ
ดร.ภาวิน ศิริประภานุกูล
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
1/02/2013 โครงการการลงทุนโดยตรงของบรรษัทข้ามชาติในลาว: แนวโน้ม แรงจูงใจ และปัจจัยกำหนดการลงทุน ดร.เณศรา สุขพานิช สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
1/02/2013 โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับไต้หวัน อ.ดร.พงษ์ธร วราศัย*
รศ.ดร.สมศักดิ์ แต้มบุญเลิศชัย
ผศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น
ผศ.อุ่นกัง แซ่ลิ้ม
ผศ.ดร.บัณฑิต จันทร์โรจน์กิจ
Mrs.Hsin-I Ko
ดร.ภูมิสุข คณานุรักษ์
นายวินัย หอมสมบัติ
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
30/01/2013 โครงการสำรวจและปรับปรุงการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าเพื่อการอนุรักษ์พลังงานในระยะยาว รศ.ดร.ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์*
ดร.ภาวิน ศิริประภานุกูล
ดร.เฉลิมพงษ์ คงเจริญ
อ.ปิยะวงศ์ ปัญจะเทวคุปต์
อ.พิจิตรา ประภัสสรมนู
นายนำพล เลปวิทย์
นายสมศักดิ์ จันทร์น้อย
นายสุทัศน์ วิริยะสุธี
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
1/01/2013 Feasibility Study of Economic Cooperation Agreement (ECA) between Thailand and the Separate Customs Territory of Taiwan, Penghu, Kinmen and Matsu (Chinese Taipei) อ.ดร.พงษ์ธร วราศัย*
รศ.ดร.สมศักดิ์ แต้มบุญเลิศชัย**
ผศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น**
ผศ.อุ่นกัง แซ่ลิ้ม
ผศ.ดร.บัณฑิต จันทร์โรจน์กิจ
Mrs.Hsin-I Ko
ดร.ภูมิสุข คณานุรักษ์
นายวินัย หอมสมบัติ
Taiwan ASEAN Studies Center (TASC), Chung-Hua Institution for Economic Research (CIER)

งานที่กำลังศึกษาวิจัยในปี 2012

ปี โครงการ ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
20/12/2012 โครงการศึกษาผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมของไทยจากการปลูกพืชดัดแปลงพันธุกรรม รศ.ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ *
ดร.ประชา คุณธรรมดี
ดร.อรชส นภสินธุวงศ์ อรรถจินดา
นางทัศนีย์ สติมานนท์
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
14/08/2012 โครงการการเปรียบเทียบมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของสมาชิกประชาคมอาเซียน รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ *
ดร.ศุพฤฒิ ถาวรยุติการต์
ดร.อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์
อ.นนท์ นุชหมอน
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
7/08/2012 โครงการศึกษาความเหมาะสมการจัดตั้งบริษัทลูก เพื่อบริหารจัดการพื้นที่ตลาดนัดจตุจักรของการรถไฟแห่งประเทศไทย รศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา
รศ.อรพรรณ พนัสพัฒนา
รศ.ดร.สนธยา วนิชวัฒนะ
รศ.ดร.ชนินทร์ มีโภคี
รศ.วิทวัส รุ่งเรืองผล
นายรัฐ ดำรงศรี
นายสิทธิศักดิ์ ปัญญา
อ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ
นายนรา แป้นประหยัด
นายพีรพงษ์ ตรีชะฎา
นายนัฐพงษ์ เจริญอาภารัศมี
การรถไฟแห่งประเทศไทย
30/07/2012 โครงการการศึกษากลไกการบริหารจัดการความเสี่ยงของภาคส่วนเกษตรต่อสภาวะอากาศรุนแรงโดยระบบประกันภัยพืชผล: กรณีศึกษาระบบเพาะปลูกข้าว ดร.ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์
ดร.โสมรัศมิ์ จันทรัตน์
ดร.ปรีสาร รักวาทิน
ดร.ธนสิน ถนอมพงษ์พันธ์
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
2/07/2012 โครงการจัดวางระบบการให้บริการสาธารณะและการจัดเก็บรายได้ในทะเล รศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา*
ดร.อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์
นายนรา แป้นประหยัด
สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะสีชัง

งานที่กำลังศึกษาวิจัยในปี 2011

ปี โครงการ ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
15/11/2011 โครงการสังเคราะห์ชุดความรู้ด้านการปฏิรูปการศึกษาในต่างประเทศ ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ *
ดร.แก้วขวัญ ตั้งติพงศ์กูล
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค)
6/09/2011 โครงการความเต็มใจจ่ายเพื่อพิ้นที่ป่าไม้ของชาวกรุงเทพฯ (Willingness to Pay for Forest Area of the Bangkok Dwellers) รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ * สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว)
8/08/2011 โครงการบัญชีรายจ่ายด้านการศึกษาแห่งชาติ รศ.ดร.ชัยยุทธ์ ปัญญาสวัสดิ์สุทธิ์ *
ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ
ดร.แก้วขวัญ ตั้งติพงษ์กูล
ดร.ศศิวิมล วรุณศิริ
ผศ.ดร.ดวงมณี เลาวกุล
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค)
1/06/2011 โครงการ “การศึกษาปัจจัยก่อให้เกิดวัฏจักรธุรกิจและความสัมพันธ์กับนโยบายการเงิน อ.ดร.ภาวิน ศิริประภานุกูล * สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว)
ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ (ERTC) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์: 0-2224-0147-9, 0-2613-2461, 0-2613-2474-5 โทรสาร: 0-2224-0146 E-mail: ertc@econ.tu.ac.th