ค้นหากิจกรรมอบรม
ปี   
คำค้น   
  
ค้นหาข้อมูลงานวิจัย
ปี
ชื่อโครงการ
ชื่อนักวิจัย
เกี่ยวกับสถาบัน 
แนะนำสถาบัน 
แผนผังองค์กร 
บุคลากร 
แผนที่ 
ฝ่ายการอบรม 
กิจกรรมอบรมในปีนี้ 
กิจกรรมอบรมที่ผ่านมา 
ฝ่ายวิจัย 
งานที่กำลังศึกษาวิจัย 
ผลงานวิจัย 
| 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 |

ผลงานวิจัยในปี 2013

ปี โครงการ ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
2/05/2013 โครงการประเมินผลการดำเนินงาน ส.ส.ท. ประจำปี 2555 โดยคณะประเมินภายนอก รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล*
อ.ดร.ษิฌา ทับทิมพรรณ์
รศ.ดร.ประภาพรรณ อุ่นอบ
ผศ.พิจิตรา สึคะโมโตะ
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)
3/04/2013 โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการส่งออกสินค้าและบริการสิ่งแวดล้อม รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ
อ.ดร.อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์
อ.ดร.เณศรา สุขพานิช
อ.อลงกรณ์ ธนศรีธัญญากุล
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ (ERTC) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์: 0-2224-0147-9, 0-2613-2461, 0-2613-2474-5 โทรสาร: 0-2224-0146 E-mail: ertc@econ.tu.ac.th