ค้นหากิจกรรมอบรม
ปี   
คำค้น   
  
ค้นหาข้อมูลงานวิจัย
ปี
ชื่อโครงการ
ชื่อนักวิจัย
เกี่ยวกับสถาบัน 
แนะนำสถาบัน 
แผนผังองค์กร 
บุคลากร 
แผนที่ 
ฝ่ายการอบรม 
กิจกรรมอบรมในปีนี้ 
กิจกรรมอบรมที่ผ่านมา 
ฝ่ายวิจัย 
งานที่กำลังศึกษาวิจัย 
ผลงานวิจัย 

ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการอบรมเศรษฐศาสตร์สุขภาพหลักสูตรการประเมินโครงการด้านการบริการสุขภาพ ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 กันยายน 2554 (09/08/2011)               ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดจัดอบรมเศรษฐศาสตร์สุขภาพหลักสูตรการประเมินโครงการด้านการบริการสุขภาพ ระหว่างวันที่ 31 ต.ค. 2554 – 29 มี.ค. 2555

               ปัจจุบันการให้บริการสุขภาพของโรงพยาบาล หรือหน่วยงานด้านสาธารณสุข จำเป็นต้องมีความรวดเร็ว ทันสมัย และตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ ในด้านการบริหารจัดการโครงการต่างๆ จำเป็นต้องมีการจัดสรรทรัพยากรให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อประโยชน์สูงสุดกับผู้รับบริการ

               การประยุกต์ใช้ทฤษฎีและหลักการของเศรษฐศาสตร์สุขภาพได้ถูกนำไปวิเคราะห์ประเด็นด้านสุขภาพและบริการสุขภาพเพื่อสร้างความเข้าใจถึงพฤติกรรมของบุคคลและสังคมโดยรวม จนสามารถนำไปสู่การประเมินโครงการเพื่อนำไปกำหนดนโยบายและการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานในการจัดการกับปัญหาด้านสุขภาพและบริการสุขภาพหลายประการ

               ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของโครงการด้านการบริการสุขภาพที่หน่วยงานจำเป็นจะต้องมีบุคลากรที่มีความรอบรู้และเชี่ยวชาญในเรื่องของการประเมินโครงการและการทำวิจัย จึงได้จัดโครงการการประเมินโครงการนี้เพื่อฝึกอบรมให้กับบุคลากรในหน่วยงานด้านสาธารณสุขที่ต้องการประเมินโครงการและทำวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพโดยใช้มุมมองทางด้านเศรษฐศาสตร์ อีกทั้งเป็นโอกาสอันดีสำหรับผู้เข้ารับการอบรมที่นอกจากจะได้รับความรู้ในเชิงทฤษฎีแล้วยังจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาของการดำเนินการงานจากผู้เข้าร่วมการอบรมด้วยกันรายละเอียดการจัดอบรม

หน่วยงานที่จัดอบรม
   ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.

กำหนดการจัดอบรม   ระหว่างวันที่ 31 ต.ค. 2554 – 29 มี.ค. 2555

สถานที่จัดอบรม         คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

วันเปิดรับสมัคร          ตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 2554

จำนวนที่เปิดรับ         จำนวนจำกัด

อัตราค่าธรรมเนียม    25,000 บาท/ท่าน

โทรศัพท์                  02 224 0148 – 9 หรือ 02 613 2474

โทรสาร                   02 224 0146

E-mail                    ertc@econ.tu.ac.thchompoo@econ.tu.ac.th

ผู้ประสานงาน          คุณชมภู่ ธงชัย

ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการและใบสมัครได้ที่นี่

download รายละเอียดโครงการฯ

download ใบสมัครโครงการฯ

download แผนที่ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์

คุณชมภู่ ธงชัย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

E-mail: chompoo@econ.tu.ac.th

โทร. 02 224 0147 – 9

«back
ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ (ERTC) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์: 0-2224-0147-9, 0-2613-2461, 0-2613-2474-5 โทรสาร: 0-2224-0146 E-mail: ertc@econ.tu.ac.th