อ.ดร.อนันต์ ภาวสุทธิไพศิฐ
Anan Pawasutipaisit , Ph.D
Academic PositionLecturer
DegreePh.D. (University of Chicago) Economics, USA.
Ta Pra ChanRoom no.456 มธ.ท่าพระจันทร์
Tel. 02-613-2408
Rungsit CampusRoom no.753 อาคารกลุ่มสังคมศาสตร์ (อาคารวาย) มธ.ศูนย์รังสิต
Tel. 02-696-6145
Email
anan@econ.tu.ac.th
Specialization
  • Microeconomics
  • Macroeconomics
  • Mathematical Economics
  • Development Economics
*Personal Homepage
Publications and CVhttp://econ.tu.ac.th/class/archan/Anan