รศ.ดร.จุฑาทิพย์ จงวนิชย์
Juthathip Jongwanich , Ph.D
ตำแหน่งทางวิชาการAssociate Professor Dr.
การศึกษาPh.D. (The Australian National University) Economics, Australia
ท่าพระจันทร์ห้อง 515 มธ.ท่าพระจันทร์
โทร. 02-613-2431
ศูนย์รังสิตห้อง 263 อาคารเดือน บุนนาค มธ.ศูนย์รังสิต
โทร. 0-2546-4440-79 ต่อ 1718
Email
Juthathip@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
    *โฮมเพจส่วนตัว
    ประวัติและผลงานhttp://econ.tu.ac.th/class/archan/juthathip
    *เป็นโฮมเพจส่วนบุคคล ความคิดเห็นมิได้เป็นความคิดเห็นของคณะ