รศ.ดร.นงนุช สุนทรชวกานต์
Nongnuch Soonthornchawakan , Ph.D
ตำแหน่งทางวิชาการAssociate Professor Dr.
การศึกษาPh.D.(Louisiana State University and A & M College) Economics, USA
ท่าพระจันทร์ห้อง 18 (60 ปี) มธ.ท่าพระจันทร์
โทร. 0-2613-2472
ศูนย์รังสิตห้อง 661 อาคารกลุ่มสังคมศาสตร์ (อาคารวาย) มธ.ศูนย์รังสิต
โทร. 0-2696-6139
Email
nongnuch@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
  • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค
  • เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์
*โฮมเพจส่วนตัว
ประวัติและผลงานhttp://econ.tu.ac.th/class/archan/Nongnuch
*เป็นโฮมเพจส่วนบุคคล ความคิดเห็นมิได้เป็นความคิดเห็นของคณะ