รศ.ดร.เกรียงไกร เตชกานนท์
Kriengkrai Techakanont , Ph.D
Academic PositionAssociate Professor Dr.
DegreePh.D (Hiroshima University), Japan
Ta Pra ChanRoom no.513 มธ.ท่าพระจันทร์
Tel. 0-2613-2433
Rungsit CampusRoom no.246 อาคารเดือน บุนนาค มธ.ศูนย์รังสิต
Tel. 0-2564-4440-79 ต่อ 1732
Email
krieng@econ.tu.ac.th
Specialization
  • Microeconomics
  • Industrial Economics
*Personal Homepage
Publications and CVhttp://econ.tu.ac.th/class/archan/Kriengkrai