รศ.ดร.เกรียงไกร เตชกานนท์
Kriengkrai Techakanont , Ph.D
ตำแหน่งทางวิชาการAssociate Professor Dr.
การศึกษาPh.D (Hiroshima University), Japan
ท่าพระจันทร์ห้อง 513 มธ.ท่าพระจันทร์
โทร. 0-2613-2433
ศูนย์รังสิตห้อง 246 อาคารเดือน บุนนาค มธ.ศูนย์รังสิต
โทร. 0-2564-4440-79 ต่อ 1732
Email
krieng@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
  • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค
  • เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
*โฮมเพจส่วนตัว
ประวัติและผลงานhttp://econ.tu.ac.th/class/archan/Kriengkrai
*เป็นโฮมเพจส่วนบุคคล ความคิดเห็นมิได้เป็นความคิดเห็นของคณะ