รศ.ดร.โกวิท ชาญวิทยาพงศ์
Kovit Charnvitayapong , Ph.D
Academic PositionAssociate Professor Dr.
DegreePh.D in Economics,Southern Illinois University at Carbondale, USA
Ta Pra ChanRoom no.526 มธ.ท่าพระจันทร์
Tel. 0-2613-2412
Rungsit CampusRoom no.653 อาคารกลุ่มสังคมศาสตร์ (อาคารวาย) มธ.ศูนย์รังสิต
Tel. 0-2696-6135
Email
kovit@econ.tu.ac.th
Specialization
  • Macroeconomics
  • Monetary Economics
*Personal Homepage
Publications and CVhttp://econ.tu.ac.th/class/archan/Kovit